Nesouhlas Akreditační komise s postupem MŠMT ve věci návrhu na odejmutí státního souhlasu vysoké škole UJAK

Akreditační komise zaslala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. března 2016 dopis, ve kterém vyjádřila nesouhlas s postupem ministerstva ve věci návrhu na odejmutí státního…

Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v evropském prostoru vysokého školství

Současná verze standardů a směrnic, jež byla přijata a podepsána minstry školství v Jerevanu v květnu 2015, je klíčovým dokumentem pro zajišťování kvality vysokého školství v evropském prostoru.…

Stanovisko k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o prodloužení akreditace magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“

Akreditační komise projednala žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijními obory „Speciální pedagogika“…

Vyjádření expertní skupiny k magisterskému studijnímu programu Speciální pedagogika na UJAK Praha, s.r.o.

Vážené studentky, vážení studenti, expertní skupina sestavená z odborníků univerzit zajišťujících obory speciální pedagogiky vycházela při posuzování kritérií praxí z materiálů dodaných UJAK. V mnoha…

Stanovisko Akreditační komise k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. o akreditaci studijního programu Speciální pedagogika na dostudování stávajících studentů

Akreditační komise projednala na svém zasedání č. 2/2015, které se uskutečnilo ve dnech 13. – 15. dubna 2015, žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o…

Návrh na řešení situace studijního oboru Speciální pedagogika – učitelství na UJAK

Návrh na řešení situace vzniklé po zamítnutí žádosti obchodní společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o akreditaci na dostudování stávajících studentů navazujícího magisterského studijního…

Stanovisko AK k akreditaci Speciální pedagogiky – učitelství na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Stanovisko Akreditační komise k žádosti obchodní společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijním oborem „Speciální…

Stanovisko Akreditační komise k návrhu novely zákona o vysokých školách – informace pro reprezentace vysokých škol

Akreditační komise na svém zasedání ve dnech 4. – 6. února 2013 diskutovala o návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na novelu zákona o vysokých…

Rekapitulace průběhu řízení k prodloužení akreditace magisterského programu na ZČU v Plzni

Vzhledem k opakovaným dotazům veřejnosti a sdělovacích prostředků k současné situaci na Fakultě právnické Západočeské univerzitě v Plzni a postavení studentů magisterského studijního programu „Právo a právní…

Podnět nejvyššímu státnímu zástupci ve věci rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace pro FP ZČU v Plzni

Podnět členů Akreditační komise k podání žaloby ve veřejném zájmu proti rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 9. března 2012 vydanému pod č.…

Stanovisko Akreditační komise ze dne 6. března 2012 k žádosti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické, vydané na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Stanovisko Akreditační komise ze dne 6. března 2012 vydané na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. února 2012, které vyzvalo Akreditační…

Odůvodnění stanoviska Akreditační komise k žádosti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické, o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“

Přílohy:

Stanovisko k „Vyjádření ministra Dobeše k mediálním výstupům předsedkyně Akreditační komise“

Stanovisko k „Vyjádření ministra Dobeše k mediálním výstupům předsedkyně Akreditační komise“ Akreditační komise nesděluje výsledky správních řízení vedených MŠMT ani nekomentuje jejich průběh, avšak informuje…