Zpráva z hodnocení akreditovaných studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných společně s Institutem mezioborových studií, s.r.o.

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2013) Přílohy:

Zpráva o hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

hodnocení akreditovaných činností (duben 2011) Přílohy: