Kritéria pro posuzování žádostí o akreditaci studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou


Kritéria Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou


Kritéria Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních programů
ve spolupráci se zahraniční vysokou školou
(schváleno na zasedání Akreditační komise 12. až 13. září 2006) 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
§ 47a

(1) Studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu může probíhat též ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program.

(2) Podmínky spolupráce upraví podle odstavce 1 v souladu s ustanoveními zákona dohoda zúčastněných vysokých škol.

(3) Absolventům studia ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou školou se uděluje akademický titul, podle § 45 odst. 4, § 46 odst. 4 nebo § 47 odst. 5 a případně také akademický titul zahraniční vysoké školy podle legislativního stavu platného v příslušné zemi. Ve vysokoškolském diplomu je uvedena spolupracující zahraniční vysoká škola a případně skutečnost, že udílený zahraniční akademický titul je společným titulem udíleným současně i na zahraniční vysoké škole.

Z hlediska Akreditační komise (dále jen „AK“) se jedná buď o návrhy nových společných studijních programů, nebo o studijní programy, které jsou již v jednotlivých zemích uskutečňovány a mezi zainteresovanými vysokými školami jsou uzavřeny smlouvy o jejich společném uskutečňování.

Požadavky AK:

1. Akreditace nového studijního programu, resp. rozšíření akreditace o nový studijní obor

Žádost o akreditaci je rozdělena na části podle vysokých škol, které mají uskutečňovat společný studijní program:

      1. část žádosti – uskutečňování studijního programu na české vysoké škole:

 • pro část studijního programu, resp. studijního oboru (dále jen „studijní program“), která má být uskutečňována na české vysoké škole obsahuje žádost údaje podle vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu (dále jen „vyhláška“), přičemž lze použít doporučené formuláře pro předkládání žádosti, které jsou zveřejněny na www stránce AK;
 • žádost dále obsahuje cíle studia (§ 2, odst. 1, písm. c) vyhlášky), profil absolventa (§ 2, odst. 1, písm. d) vyhlášky) a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení (§ 2, odst. 1, písm. e) vyhlášky), tj. tyto údaje se týkají celého studijního programu;

      2. část žádosti – uskutečňování studijního programu na zahraniční vysoké škole:

 • informace, jakým legislativním způsobem je studijní program v dané zemi uznáván (dále jen „akreditace“), s odkazem na příslušné národní legislativní normy;
 • informace o akreditaci (termín, doba platnosti apod.), pokud byl studijní program v zahraničí akreditován ještě před podáním žádosti české vysoké školy[1]);
 • informace vztahující se k vlastnímu studijnímu programu: příslušná část studijního plánu, obsah a rozsah závěrečných zkoušek spolu s tématy bakalářských, resp. diplomových prací[2]), charakteristiky příslušných studijních předmětů, pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, resp. jejich částí, pravidla a podmínky pro přijímání studentů do ročníků studia, které budou uskutečňovány na zahraniční vysoké škole;
 • pokud se liší od české vysoké školy: vymezení jednotlivých období (výuka, zkouškové období, odborné praxe), způsob kontroly studia, pravidla pro zařazování studijních předmětů do studijního plánu z hlediska jejich obsahové a časové návaznosti;
 • informace vztahující se k zabezpečení studijního programu: základní údaje o přednášejících (jejich stručná odborná CV), základní informace o prostorovém a materiálním zabezpečení uskutečňování studijního programu;
 • žádost se předkládá v českém jazyce, informace k části týkající se zahraniční vysoké školy se předkládají ve vyučovacím jazyce;
 • k žádosti se přikládá dohoda zúčastněných vysokých škol podle § 47a, odst. 2 zákona o vysokých školách, nebo její dodatky v případě rozšiřování společného uskutečňování studijního programu o další studijní obory.

Pozn.: pokud výuka probíhá v cizím jazyce, přikládá se k žádosti vyjádření rektora české vysoké školy o splnění požadavků AK; (viz:https://www.akreditacnikomise.cz/cs/standardy-pro-posuzovani-zadosti/159-pozadavky-pro-akreditaci-studijniho-programu-s-vyukou-v-cizim-jazyce.html)

2. společné uskutečňování již akreditovaného studijního programu

Vzhledem k tomu, že akreditace byla udělena pouze pro českou vysokou školu, jedná se o žádost o rozšíření akreditace ke společnému uskutečňování se zahraniční vysokou školou. Žádost je opět rozdělena na části podle vysokých škol, které mají uskutečňovat společný studijní program:

1. část žádosti – uskutečňování studijního programu na zahraniční vysoké škole:

 • pro část akreditovaného studijního programu, která má být uskutečňována na české vysoké škole obsahuje žádost přehled o povinných a volitelných předmětech a odkaz na webové stránky (i s přístupovým heslem), kde jsou údaje o této části studijního programu a jeho náležitostech podle vyhlášky z doby udělení, nebo prodloužení doby platnosti akreditace;
 • žádost dále obsahuje údaje o případných změnách v příslušné části studijního programu oproti stavu při udělení akreditace k uskutečňování pouze na české vysoké škole;
 • žádost dále obsahuje údaje o případných změnách: cíle studia (§ 2, odst. 1, písm. c) vyhlášky), profil absolventa (§ 2, odst. 1, písm. d) vyhlášky) a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení (§ 2, odst. 1, písm. e) vyhlášky) oproti akreditovanému studijnímu programu pouze na české vysoké škole;  

2. část žádosti – uskutečňování studijního programu na zahraniční vysoké škole:

 •  informace jakým legislativním způsobem je studijní program v dané zemi uznáván (dále jen „akreditace“) s odkazem na příslušné národní legislativní normy;
 •  informace o akreditaci (termín, doba platnosti apod.);
 • informace vztahující se k vlastnímu studijnímu programu: příslušná část studijního plánu, obsah a rozsah závěrečných zkoušek spolu s tématy bakalářských, resp. diplomových prací[3]), charakteristiky příslušných studijních předmětů, pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, resp. jejich částí, pravidla a podmínky pro přijímání studentů do ročníků studia, které budou uskutečňovány na zahraniční vysoké škole;
 • pokud se liší od české vysoké školy: vymezení jednotlivých období (výuka, zkouškové období, odborné praxe), způsob kontroly studia, pravidla pro zařazování studijních předmětů do studijního plánu z hlediska jejich obsahové a časové návaznosti;
 • informace vztahující se k zabezpečení studijního programu: základní údaje o přednášejících, základní informace o prostorovém a materiálním zabezpečení pro uskutečňování studijního programu;
 • žádost se předkládá v českém jazyce, informace k části týkající se zahraniční vysoké školy mohou být ve vyučovacím jazyce;
 • k žádosti se přikládá dohoda zúčastněných vysokých škol podle § 47a, odst. 2 zákona o vysokých školách, nebo její případné dodatky v případě rozšiřování společného uskutečňování studijního programu o další studijní obory.

Pozn.: pokud výuka probíhá v cizím jazyce, přikládá se k žádosti vyjádření rektora české vysoké školy o splnění požadavků AK; (viz https://www.akreditacnikomise.cz/cs/standardy-pro-posuzovani-zadosti/159-pozadavky-pro-akreditaci-studijniho-programu-s-vyukou-v-cizim-jazyce.html)

  Zásady posuzování v AK

 • část uskutečňována na české vysoké škole musí plnit standardy AK (viz https://www.akreditacnikomise.cz/cs/standardy-pro-posuzovani-zadosti.html);
 • část uskutečňována na zahraniční vysoké škole musí být v partnerské zemi akreditována, nebo jinou formou uznána příslušnými orgány v dané zemi (tj. cizí AK nebo stát).

 • [1]) po doporučení AK bude akreditace udělena, až česká vysoká škola doloží údaje o akreditaci pro zahraniční vysokou školu
  [2]) pokud má být studium ukončeno na zahraniční vysoké škole
  [3]) pokud má být studium ukončeno na zahraniční vysoké škole

Přílohy:

Napsat komentář