Standardy pro studijní programy


Standardy charakterizují obecné minimální požadavky Akreditační komise k projednávání žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů (dále jen „žádosti“). V případě, že se studijní program dělí na studijní obory, požadavky se vztahují k jednotlivým oborům. Vedle standardů Akreditační komise (dále jen „AK“) mohou být pro jednotlivé skupiny oborově příbuzných studijních programů stanovena další specifická kritéria.  


Standardy pro garance studijních programů podle § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách


V souladu s § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy podle odstavců 1 a 2 § 70 zákona o vysokých školách, může garantovat podle § 79 odst. 1 písm. c) kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí). Standardy Akreditační komise charakterizují požadavky Akreditační komise na garanci studijních programů docenty nebo profesory, kteří jsou zodpovědní za kvalitu a rozvoj studijního programu.


Přílohy:
Download this file (Standardy pro garance_2_2016.pdf)Standardy pro garance_2_2016.pdf[ ]242 kB

Personální zabezpečení doktorského programu


Podrobnější kritéria stálých pracovních skupin Akreditační komise
Přílohy:
Download this file (CZ_podrobnejsi_kriteria_ps.pdf)CZ_podrobnejsi_kriteria_ps.pdf[ ]147 kB

Číst dál: Personální zabezpečení doktorského programu

Standardy pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem


Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Splnění těchto standardů je podmínkou nutnou, nikoliv postačující. Vedle obecných standardů mohou být pro jednotlivé skupiny oborově příbuzných žádostí stanovena další specifická kritéria.
Přílohy:
Download this file (CZ_standardy_pro_HP_2010.pdf)standardy pro hab a prof 2010[ ]125 kB

Číst dál: Standardy pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace.


Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách , § 80(1) Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí.
Přílohy:
Download this file (zmeny_behem_akreditace.pdf)zmeny behem akreditace[ ]138 kB

Číst dál: Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti...

Příručka pro posuzovatele


Standardy Akreditační komise pro studijní obory učitelství


 Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol


Standardy Akreditační komise pro studijní programy z oblasti Psychologie


 

Přílohy:
Download this file (standardy_AK_pro_SO_Psychologie_2013.pdf)Standardy pro obory psychologie[ ]177 kB

Standardy Akreditační komise pro studijní programy z oblasti aplikovaného managementu

Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních oborů nebo programů specifické odborné disciplíny s výchovou odborníků v (ekonomice a) managementu.

Standardy Akreditační komise pro studijní programy z oblasti aplikované informatiky

Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních oborů nebo programů aplikované informatiky a učitelství informatiky.

Standardy Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika


Kritéria pro posuzování žádostí o akreditaci studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou


Kritéria Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou
Přílohy:
Download this file (CZ_joint_degrees.pdf)CZ_joint_degrees.pdf[ ]262 kB

Číst dál: Kritéria pro posuzování žádostí o akreditaci studijních programů ve spolupráci se zahraniční...

Kritéria pro studium absolventů VOŠ na VŠ - 2005


Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyk přijímání studentů nebo absolventů vzdělávacích programů vyšších odborných škol ke studiu ve studijních programech na vysokých školách.

Číst dál: Kritéria pro studium absolventů VOŠ na VŠ - 2005

Specifické požadavky pro akreditaci oborů v oblasti matematiky a informatiky


Požadavky stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro obory matematiky a informatiky.

Číst dál: Specifické požadavky pro akreditaci oborů v oblasti matematiky a informatiky

Doporučení k habilitačním a profesorským řízením zahraničních pracovníků


Doporučení stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro obory pedagogické, psychologické a kinantropologické k habilitačním a profesorským řízením zahraničních pracovníků.  

PS AK pedagogiky, psychologie a kinantropologie doporučuje akreditovaným pracovištím v ČR  při habilitačních či profesorských řízeních zahraničních pracovníků důsledně ověřovat jejich pedagogickou a vědeckou kompetenci (s ohledem na obtížnou přenositelnost národních kriterií pedagogické či vědecké erudice).Při zpracovávání podkladů pro akreditace těchto řízení je vhodné zařadit informaci o tom, jak v případech zahraničních žadatelů pracoviště postupovalo (např. přihlédlo k tomu, že uchazeč nemá možnost v daném oboru realizovat řízení v příslušné zemi; ověřilo, zda  pedagogicky působil v ČR;  posoudilo, zda výzkumně spolupracoval i s  českými institucemi, výrazem čehož jsou společné publikace atd.)

Specifické požadavky pro akreditaci oborů z oblasti sociální práce


Kriteria posuzování žádostí o re/akreditaci ("akreditační požadavky") bakalářských a magisterských oborů studia sociální práce
Přílohy:
Download this file (pozadavky_ak_soc_prace.pdf)pozadavky AK socialni prace[ ]180 kB

Zpřesňující informace pro akreditaci filologických programů


Po první vlně akreditací filologických programů zhodnotila pracovní skupina pro filologii a literární vědu své zkušenosti a nabízí je odborné veřejnosti formou těchto zpřesňujících informací.
Přílohy:
Download this file (inform_akred_filolog_sp.pdf)informace pro akred filolog sp[ ]178 kB

Informace k žádostem o akreditaci v oblasti lékařství a zdravotnictví


V případě studijního programu zdravotnického zaměření musí žádost obsahovat stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání.