Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace.


Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách , § 80(1) Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí.


O B E C N Ě
Musí být plněny Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace  studijních programů a jejich oborů, zveřejněné na webových stránkách Akreditační komise, a to po celou dobu platnosti akreditace.

A) Podmínky Akreditační komise pro případné změny ve studijním programu a jeho studijním oboru bez nutnosti informování, resp. projednání těchto změn v Akreditační komisi

Studijní program nebo jeho studijní obor (dále jen „studijní program“)

1. Změny v obsahu jednotlivých studijních předmětů odpovídají vědeckému vývoji daného oboru a do výuky promítají odborné zkušenosti přednášejících. 

2. Změny v zařazení studijních předmětů nebo jejich částí do studijního plánu splňují podmínku jejich obsahové a časové návaznosti, přitom:

  • zařazení nového studijního předmětu má zdůvodnění spočívající v lepším splnění požadavků na profil absolventa příslušného studijního programu;
  • vyřazení povinného nebo povinně volitelného předmětu ze studijního plánu musí sledovat optimální plnění profilu absolventa;
  • změna ve vymezení studijního předmětu nebo jeho části na povinný, povinně volitelný nebo volitelný nebo změna jeho názvu musí splňovat podmínku plnění profilu absolventa.

3. Nemění se podmínky pro vytváření studijních plánů v části vymezení období výuky a přípravy na zkoušky a odborných praxí v jednotlivých akademických rocích po standardní dobu studia.

4. Pro distanční, nebo tzv. „kombinovanou“ formu studia se nemění rozsah konzultací, soustředění a dalších způsobů výuky, které se uskutečňují za přítomnosti studenta.

5. Obsahové změny a úpravy nemají vliv na profil absolventa ve vymezení jeho výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností. Změny v možnostech jeho uplatnění a charakteristice zaměstnavatelů odpovídají vývoji daného oboru.

6. Nemění se obecné požadavky na znalosti u státní závěrečné zkoušky. Úprava požadavků na znalosti u státní závěrečné zkoušky musí odpovídat obsahovým změnám v příslušných studijních předmětech.

Zajištění studijního programu

1. Personální změny během platnosti akreditace studijního programu – přednášející nesnižují úroveň zajištění výuky habilitovanými pracovníky podle Standardů Akreditační komise pro příslušný typ studijního programu.

2. Změnám ve studijním programu odpovídá i jejich informační a technické zabezpečení podle Standardů Akreditační komise.

B) Změny ve studijním programu, o kterých musí být předem informována Akreditační komise

Údaje o navrhovaných změnách jsou uvedeny v rozsahu podle vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, resp. podle příslušných formulářů zveřejněných na webových stránkách Akreditační komise. Změny lze uskutečnit až po doporučujícím stanovisku Akreditační komise. 

  • Navrhované změny přesahují rámec podmínek uvedených v části „A“.
  • Navrhuje se změna (modifikace) profilu absolventa a s tím související obsahové změny ve studijním plánu.
  • Navrhuje se změna okruhu a zaměření státních závěrečných zkoušek´.
  • Navrhují se zásadní změny v personálním zajištění studijního programu u přednášejících, kterými se snižuje účast docentů a profesorů.  

Akreditační komise posoudí navrhované úpravy a rozhodne, zda pro příslušný studijní program i po těchto změnách bude platit původní akreditace, případně vznese námitky a upozorní žadatele, že původní akreditace by byla navrhovanou změnou ohrožena.

V takovém případě mohou být zásadní změny ve studijním programu spojeny pouze s akreditací nového studijního programu nebo s předložením žádosti o prodloužení akreditace stávajícího studijního programu.

schváleno na zasedání Akreditační komise 12. až 13. září 2006

Příloha:

Napsat komentář