hoschl_pavel

prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.


předseda pracovní skupiny pro fyziku (druhé funkční období od 2010)

hoschl_pavel

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko- fyzikální fakulta

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v roce 1961. Na Univerzitě Karlově získal vědeckou hodnost CSc. v roce 1967 a hodnost DrSc. v roce 1989. Zde byl také jmenován docentem v roce 1990 a o 5 let později profesorem pro obor fyzika.

Věnuje se studiu polovodivých vlastností sloučenin významných pro optoelektroniku. Získané výsledky ze základního výzkumu našly významné uplatnění při vývoji a konstrukci nových typů kvantových detektorů fotonů, zejména pro infračervenou oblast záření.

Je autorem více jak 150 vědeckých prací v časopisech s IF. Odezvu na jeho vědecké práce ilustruje více než 850 citací, jeho h-index má hodnotu 20.

Ve svém oboru byl zodpovědným řešitelem řady našich grantů (GAČR) i prestižních grantů zahraničních (1x Sofradir – Francie, 10x EOARD – USA).

Dlouhodobě působil na významných univerzitních a výzkumných pracovištích: v rámci Humboltova stipendia na TU v Darmstadtu a rámci stipendia IAEA v CNRS Štrasburk, dále potom na univerzitě v Modeně a v Ústavech fyziky polovodičů AV v Kyjevě a v Novosibirsku. Krátkodobě působil na univerzitách v Linci,  Karlsruhe, Hamburku, Freiburgu a Cambridgi. Přednáškové a studijní pobyty z poslední doby Santa Barbara Research Centrum, Stanford Research Institute, Texas Instruments, Rockwell Science Center, NVESD Army Night Vision Lab, Semiconductor Research Center Soul, Cinestav Unidad Queretaro Mexico.

S dalšími spolupracovníky stál u zrodu nového studijního oboru na MFF UK Kvantová optika a optoelektronika, v rámci kterého vychoval řadu našich i zahraničních studentů.

Od roku 1990 do roku 2003 byl ředitelem Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy, kde v současné době vede Laboratoř růstu krystalů.

Byl nebo je členem řady vědeckých rad: Univerzity Karlovy, MFF UK, FEL ČVUT, Univerzity Obrany, Rady FZÚ AVČR v.v.i., Rady resortu MO ČR pro obranný výzkum a Akademického sněmu AVČR. Členem Akreditační komise je od září 2004 a znovu byl do této funkce jmenován v září 2010.

Napsat komentář