sehnal_frantisek

prof. RNDr. František Sehnal, CSc.


předseda pracovní skupiny pro biologii a ekologii (druhé funkční období od 2010)

sehnal_frantisek

V roce 1960 ukončil studium odborné biologie a učitelské biologie/chemie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity. Nastoupil jako asistent na Přírodovědeckou fakultu Palackého univerzity v Olomouci a po dvou létech byl vyslán na aspiranturu v Entomologickém ústavu ČSAV v Praze. Po jejím ukončení v roce 1966 pracoval rok a půl v Developmental Biology Center na Case Western University v Clevelandu (USA). Po návratu domů v roce 1968 se politicky angažoval, a proto se po srpnových událostech nemohl vrátit na univerzitua zůstal v Entomologickém ústavu ČSAV, se kterým se v roce 1985 přestěhoval do Českých Budějovic. V roce 1990 se stal členem výboru pro založení Jihočeské univerzity a od jejího vzniku na ní vyučuje. Habilitoval se (1992) a získal profesuru (1995) v oboru fyziologie živočichů na Masarykově univerzitě v Brně. Vedle standardní výuky vede diplomové a disertační práce studentů – pod jeho vedením ukončilo za posledních 15 let doktorská studia 6 českých a 5 zahraničních studentů, kteří se všichni velmi dobře uplatnili. Jeho pedagogická a vědecko-výzkumná činnost se už od roku 1991 průběžně opírá o granty od domácích agentur GA ČR, GA AV, FRVŠ a NAZV, podporu výzkumných záměrů, výzkumných center a operačních programů, a podporu ze zahraničí (National Science Foundation, 7RP-Research Potential, COST a Kontakt). V současnosti je vedoucím týmů řešících granty GA ČR, 7RP a OP VpK a podílí se na výzkumu v dalších projektech. Prosazuje špičkový základní výzkum a současně hledání cest k praktickému uplatnění jeho výsledků (je spoluautorem 20 patentů).

F. Sehnal má rozsáhlé zahraniční zkušenosti ve výzkumu i vysokoškolské výuce (několik pobytů na univerzitách v USA o celkové délce asi 3,5 roku, půlroční pobyt na univerzitě ve Würzburgu, několik pobytů v Japonsku o celkové délce asi půl roku a krátké pobyty v různých zemích). Ve svém oboru si vysloužil celosvětový ohlas. Je často zván jako plenární řečník na mezinárodní setkání (v roce 2010 Lotyšsko, Rumunsko, Japonsko). Obdržel ocenění „Steinhouse Memorial Lectureship“ (Kalifornská univerzita v Irvine, 1972), „Japanese Government Award for Foreign Specialists“ (1987), “Volkswagenstiftung Roentgenprofessur” (univerzita ve Würzburgu, 1999) a“Honorary Scientist” (jihokorejské ministerstvo Rural Development Administration, 1999 a 2001). Je členem redakčních rad 10 vědeckých časopisů vycházejících v ČR, Itálii, Koreji, Německu, Polsku, UK a USA a podílí se na hodnocení rukopisů podávaných do dalších časopisů. Pracoval ve výborech několika mezinárodních vědeckých společností – nejvýznamnější bylo prestižní předsednictví (2004-2008) a dlouhodobé členství (od 1996 dosud) ve výboru pro světové entomologické kongresy. Je členem European Academy of Sciences and Arts a čestným členem Czechoslovak Academy of Arts and Sciences (sídlo v USA) a American Entomological Society. Jeho domácí organizační činnost zahrnovala funkcei prorektora pro vědu a zahraniční styky na Jihočeské univerzitě (1992-1995), ředitele Entomologického ústavu AV ČR (1995-2003) a ředitele Biologického centra AV ČR, v.v.i. (2007-dosud). Byl členem Vědecké rady AV ČR (1994-1997) a jiných institucí, nyní je členem VR Jihočeské univerzity. Pracoval dlouhá léta v subkomisích GA ČR a Grantové agentury AV ČR, v létech 1998-2001 zastával v GA AV funkci místopředsedy. V létech 2000-2003 byl členem komise MŠMT pro hodnocení výzkumných záměrů v oblasti věd o živé přírodě a lékařství. Příležitostně hodnotí grantové pro National Science Foundation (USA). Od roku 2004 je členem Akreditační komise MŠMT.

 

Knižní publikace a kapitoly v knihách (statě delší než 10 stran):

Sehnal F. (1978) Neuroendocrine Regulation der Entwicklung von Lepidopteren. In: Probleme der Korrelation neuronaler and endokriner Regulation bei Evertebraten. (H.Penzlin ed.), F.Schiller- Universität Press, Jena, pp. 153‑175.

Sehnal F., A. Zabza A., Menn J. J., Cymborowski B., eds. (1981) Regulation of Insect Development and Behaviour, Wroclaw Technical University Press, 908 pp.

Sehnal F. (1983) Juvenile hormone analogues. In: Insect Endocrinology (R. Downer & H. Laufer, eds.), Allan R. Liss Inc., New York. Vol. 1, pp. 657‑672.

Sehnal F. (1984) The juvenile hormone of insects. In: Evolution of Hormonal Systems (eds. M.Gersch, P.Karlson). Nova Acta Leopoldina, NF 56 (255): 251‑266.

Sehnal F. (1985) Growth and Life Cycles. In: Comprehensive Insect Physiology, Biochemistry and Pharmacology (eds. G. A. Kerkut, L. I. Gilbert), Pergamon Press, Oxford, Vol.2, pp. 1‑86.

Sehnal F. (1985) Use of insect hormones, their analogues and anti‑hormonal compounds in pest control. In: Metodi alternativi alla lotta chimica nella difesa delle coltore agrarie (eds. G. Goidanich & P. Baronio), Cesena Agricultura, Cesena, pp. 223‑236.

Sehnal F., Zabza A., Denlinger D.L., eds. (1988) Endocrinological Frontiers in Physiological Insect Ecology. Technical University Press, Wroclaw, 1030 pp.

Sehnal F. (1991) Effects of cold on morphogenesis. In: Insects at Low Temperatures (eds. R.E.Lee & D. L. Denlinger), Chapman and Hall Publ. House, New York, pp. 149‑173.

Sehnal F., Švácha P., Zrzavý J. (1996) Evolution of insect metamorphosis. In Metamorphosis: Postembryonic reprogramming of gene expression in amphibian and insect cells (Eds. L.I. Gilbert, B.G. Atkinson & J. Tata), Academic Press, pp. 3-58.

Sehnal F., Žitňan D. (1996) Midgut endocrine cells. In: Biology of the Insect Midgut (Eds. M. J. Lehane & P. F. Billingsley), Chapman & Hall, London, pp. 55-85.

Rakouský S., Ondřej M., Sehnal F., Habuštová O., Hussein H.M., Ovesná J., Kučera L., Kocourek F., Říha K., Dostálová R., Seidenglanz M. Tejklová E. & Griga M. (2004) Transgenic plant products and their introduction into the environment and crop protection systems, a risk assessment. In Genomics for Biosafety in Plant Biotechnology (eds. J.P.H. Nap, A. Atanassov & W.J. Stiekema), IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, pp. 173-184.

Sehnal F., Sutherland T. (2008) Silks produced by insect labial glands. In: Scheibel T., ed., Fibrous Proteins. Landes Biosciences, Austin (Texas, USA), pp. 106-120.

Sehnal F. & Drobník J., eds. (2009) White Book – Genetically Modified Crops. Biology Centre ASCR, České Budějovice, Czech Republic, 95 pp.

Sehnal F. (2010) Biotechnologies based on silk. In: Insect Biotechnology (A. Vilcinskas, ed.), Springer, 211-224 pp.

 

Publikace ve vědeckých časopisech:

Celkem asi 210 časopiseckých publikací, z toho asi 190 v časopisech s IF (viz Web of Science), mezi nimi Annual Review of Entomology, Developmental Biology, Journal of Biological Chemistry, Nature a Science.

Časopisecké publikace za léta 2005-2010:

Sehnal F., Kodrík D. & Žurovec M. (2005) Silk as a source of new materials. BIOforum Europe 4: 32-33.

Závodská R., Sehadová H., Sauman I. & Sehnal F. (2005) Light-dependent PER-like proteins in the cephalic ganglia of an apterygote and a pterygote insect species. Histochem. Cell Biol. 123: 407-418.

Neuwirth A., Kodrík D., Birkenbeil H. & Sehnal F. (2005) Tris stimulated ecdysteroid secretion via Ca2+ messenger system in the prothoracic glands of Locusta migratoria. Physiol. Entomol. 30: 270-277.

Kłudkiewicz B., Kodrík D., Grzelak K., Nirmala X. & Sehnal F. (2005) Recombinant, structually unique Kazal-type proteinase inhibitor retains activity when C-terminally extended and glycosylated. Protein Expr. Purific. 43: 94-102.

Eizaguirre M., Schafellner C., López C. & Sehnal F. (2005) Relationship between an increase of juvenile hormone titer in early instars and the induction of diapause in fully grown larvae of Sesamia nonagrioides. J. Insect Physiol. 51: 1127-1134.

Hussein H.M., Habuštová O. & Sehnal F. (2005) Beetle-specific Bacillus thuringiensis Cry3Aa toxin reduces larval growth and curbs reproduction in Spodoptera littoralis (Boisd.). Pest Manag. Sci. 61: 1186-1192.

Habuštová O., Hussein H. & Sehnal F. (2005) Insect communities on maize expressing a Bt-toxin. Acta Phytotech. Zootech. 2005: 9-11.

Krishnan N., Kodrík D. & Sehnal F. (2006) Oxidative stress caused in insect gut by allelochemichals is associated with enhanced antioxidant defence. Pestycides 2005: 61-69.

Habuštová O., Turanli F., Spitzer L., Růžička V., Doležal P. & Sehnal F. (2005) Communities of beetles and spiders in the stands of normal and genetically modified maize. Pesticides 2005: 125-131.

Doleželová E., Žurovec M., Böhmová M. & Sehnal F. (2006) Use of two transcription starts in the G6PD gene of the bark beetle Ips typographus. Insect Mol. Biol. 15: 25-32.

Hussein H.M., Habuštová O., Turanli F. & Sehnal F. (2006) Potato expressing beetle-specific Bacillus thuringiensis Cry3Aa toxin reduces performance of a moth. J. Chem. Ecol. 32 (1): 1-13.

Shao Q.M., Sehadová H., IchiharaN., Sehnal F. & Takeda M. (2006) Immunoreactivities to three circadian clock proteins in two ground crickets suggest interspecific diversity of the circadian clock structure. J. Biol. Rhythms 21: 118-131.

Yonemura N. & Sehnal F. (2006) The design of silk fiber composition in moths has been conserved for more than 150 million years. J. Mol. Evol. 63: 42-53.

Krishnan N. & Sehnal F. (2006) Compartmentalization of oxidative stress and antioxidant defense in the larval gut of Spodoptera littoralis. Arch. Insect Biochem. Physiol. 63: 1-10.

Hussein H.M., Habuštová O. & Sehnal F. (2006) Bt-potatoes resistant to the Colorado potato beetle affect performance of the Egyptian armyworm, Spodoptera littoralis. Acta Phytotech. Zootech. 8, 2005: 38-41.

Yonemura N., Sehnal F., Mita K. & Tamura T. (2006) Protein composition of silk filaments spun under water by caddisfly larvae. Biomacromolecules 7: 3370-3378.

Krishnan N., Kodrík D., Turanli F. & Sehnal F. (2007) Stage-specific distribution of oxidative radicals and antioxidant enzymes in the midgut of Leptinotarsa decemlineata. J. Insect Physiol. 53: 67-74.

Sehadová H., Shao Q.-M., Sehnal F. &Takeda M. (2007) Neurohormones as putative circadian clock output signals in the central nervous system of two cricket species. Cell Tiss. Res. 328: 239-255.

Doležal P. & Sehnal F. (2007) Effects of photoperiod and temperature on the development and diapause of the bark beetle Ips typographus. J. Appl. Entomol. 131: 165-173.

Doležal P. & Sehnal F. (2007) A simple method for the detection of imaginal diapause in beetles. J. Appl. Entomol. 131: 221-223.

Eizaguirre M., López C., Schafellner C. & Sehnal F. (2007) Effects of ecdysteroid agonist RH-2485 reveal interactions between ecdysteroids and juvenile hormones in the development of Sesamia nonagrioides. Arch. Insect Biochem. Physiol. 65: 74-84.

Krishnan N., Večeřa J., Kodrík D., Sehnal F. (2007) 20-Hydroxyecdysone prevents oxidative stress damage in adult Pyrrhocoris apterus. Arch. Insect Biochem. Physiol. 65: 114-124.

Vinokurov K., Taranushenko Y., Krishnan N. & Sehnal F. (2007) Proteinase, amylase, and proteinase-inhibitor activities in the gut of six cockroach species. J. Insect Physiol. 53: 794-802.

Doležal P., Habuštová O. & Sehnal F. (2007) Effects of photoperiod and temperature on the rate of larval development, food conversion efficiency, and imaginal diapause in Leptinotarsa decemlineata. J. Insect Physiol. 53: 849-857.

Závodská R., WenC-J., Hrdý I., Sauman I., Lee H.-J. & Sehnal F. (2008) Distribution of corazonin and pigment-dispersing factor in the cephalic ganglia of termites. Arthr. Struct.Dev.37: 273-286.

Schafellner Ch., Eizaguirre M., López C. & Sehnal F. (2008) Juvenile hormone esterase activity in the pupating and diapausing larvae of Sesamia nonagrioides. J. Insect Physiol. 54: 916-921.

Sehnal F. (2008) Prospects of the practical use of silk sericins. Entomol. Res. 38 (Suppl. 1): S1-S8.

Vinokurov K., Taranushenko Y., Kludkiewicz B., Kodrík D. & Sehnal F. (2008) Inhibitory proteináz izolované ze švábů: perspektivy využití v ochraně rostlin. [Proteinase inhibitors from cockroaches: perspective of their use in the plant protection]. Sborník “Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin” (V. Reinöhl, ed.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (ISBN 978-80-7375-234-7), pp. 12-18.

Navrátil1 O., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Horáčková V. & Sehnal F. (2008) Brambor s transgenem pro fúzní protein SPI2::GFP. [ ]Sborník “Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin” (V. Reinöhl, ed.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (ISBN 978-80-7375-234-7), pp. 22-27

Krishnan N., Kodrík D., Kludkiewicz B. & Sehnal F. (2009) Glutathione-ascorbic acid redox cycle and thioredoxin reductase activity in the digestive tract of Leptinotarsa decemlineata (Say). Insect Biochem. Mol. Biol. 39: 180-188.

Sehnal F. & Sutherland T. (2008) Silks produced by insect labial glands. Prion 2(4): 1-9.

Závodská R., WenC-J., Sehnal F., Hrdý I., Lee H.-J. & Sauman I. (2009) Corazonin- and PDF-immunoreactivities in the cephalic ganglia of termites. J. Insect Physiol. 55: 441-449.

Vinokurov K.S., Elpidina E.N., Zhuzhikov D.P., Oppert B., Kodrik D. & Sehnal F. (2009) Digestive proteolysis organization in two closely related tenebrionid beetles: red flour beetle (Tribolium castaneum) and confused flour beetle (Tribolium confusum). Arch. Insect Biochem. Physiol. 70: 254-279.

Shelton A.M., Naranjo S.E., Romeis J., Hellmich R.L., Wolt J.D., Federici B.A., Albajes R., Bigler F., Burgess E.P.J., Dively G.P., Gatehouse A.M.R., Malone L.A., Roush R., Sears M. & Sehnal F. (2009) Setting the record straight: a rebuttal to an erroneous analysis on transgenic insecticidal crops and natural enemies. Transgenic Res. 18: 317-322.

Shaik A.H. & Sehnal F. (2009) Hemolin expression in the silk glands of Galleria mellonella in response to bacterial challenge and prior to cell disintegration. J. Insect Physiol. 55: 781-787.

Yonemura N., Mita K., Tamura T. & Sehnal F. (2009) Conservation of silk genes in Trichoptera and Lepidoptera. J. Mol. Evol. 68: 641-653.

Sehnal F. & Craig C.L. (2009) Silk production. In: The Encyclopedia of Insects (Resh V.H. & Cardé R.T., eds.), Elsevier, San Diego, 2nd edition, pp. 921-924.

Shelton A.M., Naranjo S.E., Romeis J., Hellmich R.L., Wolt J.D., Federici B.A., Albajes R., Bigler F., Burgess E.P.J., Dively G.P., Gatehouse A.M.R., Malone L.A., Roush R., Sears M., Sehnal F., Ferry N. & Bell H.A. (2009) Appropriate analytical methods are necessary to assess nontarget effects of insecticidal proteins in GM crops through meta-analysis (Response to Andow et al. 2009). Environ. Entomol. 38: 1533-1538.

Pérez-Hedo, M., Eizaguirre, M. & Sehnal, F. (2010) Brain-independent development in the moth Sesamia nonagrioides. J. Insect Physiol. 56: 594-602.

Yang Y.Y., Liu Y., Teng H.J., Sauman I., Sehnal F. & Lee H.J. (2010) Circadian control of permethrin-resistance in the mosquito Aedes aegypti. J. Insect Physiol. 56: 1219-1223.

Collin M.A., Mita K., Sehnal F. & Hayashi C.Y. (2010) Molecular evolution of lepidopteran silk proteins: Insights from the ghost moth, Hepialus californicus. J. Mol. Evol. 70: 519-529.

Perez-Hedo, M., Pena, R.N., Sehnal, F. & Eizaguirre, M. (2010) Gene encoding the prothoracicotropic hormone of a moth is expressed in the brain and gut. Mol. Cell. Endocrinol.70(5): 519-529. 

           

Napsat komentář