prof. Ing. Josef Arlt, CSc.


člen Akreditační komise (první funkční období od 2012)

 

V roce 1984 absolvoval studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru ekonomická statistika, hodnost kandidáta věd získal v roce 1991, v roce 1997 se habilitoval a v roce 2007 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze jmenován profesorem pro obor statistika. V současné době působí na katedře statistiky a pravděpodobnosti VŠE v Praze, v letech 1994 – 2007 působil rovněž v České národní bance. Odborně se mimo jiné zabývá problematikou modelování ekonomických a finančních časových řad. Je autorem či spoluautorem mnoha článků v časopisech s IF a několika monografií. Je členem významných odborných organizací, např. International Statistical Institute, je předsedou Výkonné rady impaktovaného časopisu Prague Economic Papers. Byl řešitelem a spoluřešitelem řady grantů GA ČR, v současnosti je řešitelem projektu Excelence Ga ČR „Dynamic Models in Economics“. Absolvoval několik studijních pobytů na zahraničních univerzitách (zejm. v USA). V minulosti se podílel na výzkumných aktivitách České národní banky.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie: 4

Odborný článek v časopise s nenulovým IF: 21

Odborný článek v recenzovaném časopise: 13

Odborný článek v nerecenzovaném časopise: 6

Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference: 19

Výzkumné zprávy a studie: 8

Skripta: 7

Napsat komentář