roda_jan

prof. Ing. Jan Roda, CSc.


místopředseda Akreditační komise

předseda pracovní skupiny pro chemii (druhé funkční období od 2012)

roda_jan

Narodil se 22. dubna 1947 v Praze. Základní školu absolvoval ve Strešovicích (Praha 6), střední všeobecně vzdělávací školu (nyní Keplerovo gymnasium) ukončil v roce 1965. V roce 1970 promoval s vyznamenáním na VŠCHT v Praze. V létech 1970 – 1973 absolvoval interní aspiranturu na Ústavu makromolekulární chemie ČSAV Praha v oddělení radikálových polymerací. V roce 1974 obhájil disertační práci na téma “Interakce koordinačních sloučenin Rh s peroxidy a vybranými polymery”.

Od listopadu 1973 do 1990 byl zaměstnán v Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha) jako vědecký pracovník. Od roku 1990 byl docentem makromolekulární chemie a v roce 1999 byl jmenován profesorem – jmenovací obor Makromolekulární chemie.

Současné přednášky: Makromolekulární chemie (Mgr.), Výroba polymerů (Mgr.), Přírodní polymery (Mgr.), Vybrané kapitoly z pokročilé makromolekulární chemie (PhD.); dříve ještě přednášel Makromolekulární chemii II.

Je autorem či spoluautorem 74 publikací, 140 přednášek na konferencích, krátkých sdělení a posterů a 10 patentů. Se spolupracovníky vypracoval řadu (~70) výzkumných zpráv. Těsná spolupráce byla s průmyslovými podniky v České republice i v zahraničí (DSM Research, Elkamet GmbH, Atofina-Total, Arkema, BASF).

Jeho vědecká aktivita je zaměřena hlavně na aniontovou polymeraci laktamů – zpočátku na polymeraci 2-pyrrolidonu, později na aniontovou polymeraci -kapro- laktamu a jeho kopolymerací s e-kaprolaktonem a ω-laurolaktamem. V poslední době se zabýváme:

 • přípravou blokových kopolymerů poly(e-kaprolaktam)-blok-elastomer
  – materiály se zvýšenou houževnatostí pro průmyslové aplikace
 • přípravou polyesteramidů aniontovou (ko)polymerací laktamů a laktonů
  – biodegradovatelné materiály pro přípravu mikro- i nanovláken
 • speciálními aspekty kopolymerací laktamů, především ε-kaprolaktamu
  a ω-laurolaktamu vyvolanými různými aniontovými iniciátory
 • přípravou polyamidových a kopolyamidových nanokompozitů exfoliovanou adsorpcí i polymeračními postupy
 • průmyslovými aplikacemi aniontové polymerace laktamů především polymeračním odléváním
 • mechanismem přípravy a modifikací vlastností alifatických polyesterů a kopolyesterů

  

Zaměření odborné činnosti:

Makromolekulární chemie, syntéza, vlastnosti a charakterizace polymerů, aniontová polymerace, průmyslové aspekty polymerací, výroba a zpracování, alifatické polyamidy, polymerační odlévání, přírodní polymery a biopolymery, využití a modifikace.

Předseda OR Makromolekulární chemie na VŠCHT Praha
– člen na MU Brno, VUT Brno a PřF UK Praha.

 

Další aktivity

 • 1989 – 1992          místopředseda Akademického senátu VŠCHT Praha
 • 1990 – 1990          proděkan Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
 • 1991 – 1994          vedoucí Ústavu polymerů Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
 • 1994 – 2000          proděkan Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
 • 2000 – 2006          děkan Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
 • 2006 – dosud         vedoucí Ústavu polymerů Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
 • 1990 – dosud         člen Vědecké rady (VR) Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha (2000 – 2006 předseda)
 • 1992 – 2007          člen VR Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze
 • 2008 – dosud         člen Správní rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.
 • 1992 – 1995          člen Grantové agentury AV ČR
 • 1998 – 2003          člen Grantové agentury České Republiky (2003-předseda podoborové komise 203)
 • 2000 – dosud         členVR VŠCHT Praha
 • 2000 – 2006          člen VR Fakulty strojní ČVUT v Praze
 • 2000 – dosud         člen VR Fakulty chemické VUT v Brně
 • 2000 – dosud         člen VR FCHPT STU Bratislava
 • 2000 – dosud         člen VR Fakulty technologické UTB Zlín
 • 2006 – dosud         člen Akreditační komise , pracovní skupina chemie
 • 2010 – dosud         místopředseda Akreditační komise

Napsat komentář