rakova_svatava

prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.


předsedkyně pracovní skupiny pro historii (druhé funkční období od 2012)

rakova_svatava

 

Vzdělání:

 • 1962-1965   Střední všeobecně vzdělávací škola v Praze 2, Wilhelma Piecka 2, ukončená maturitou
 • 1965-1970   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějepis-čeština, ukončený státními závěrečnými zkouškami
 • 1970           obhajoba diplomové práce Moravští bratři ve společnosti koloniální Britské Ameriky 18. století na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1978           CSc.; obhajoba kandidátské disertace Vztahy Spojených států ke střední Evropě v letech 1918-1923 na Ústavu československých a světových dějin ČSAV
 • 1998           habilitace v oboru Moderní dějiny na Fakultě sociálních věd UK
 • 2003           profesura v oboru Světové dějiny na Filozofické fakultě UK
 • 2003           PhDr.; obhajoba disertační práce Víra, rasa a etnicita: „ti druzí“ v koloniální společnosti Severní Ameriky 17. století na Fakultě sociálních věd UK v oboru Moderní dějiny

 

Profesní dráha:

 • 1970-1971   odborný asistent v Ústavu československých a světových dějin ČSAV
 • 1971-1974   vědecký aspirant v ÚČSD ČSAV
 • 1974-1978   odborný pracovník v ÚČSD ČSAV, oddělení obecných dějin
 • 1978-1990   vědecký pracovník v ÚČSD ČSAV, oddělení obecných dějin
 • od 1990       vědecký pracovník v Historickém ústavu ČSAV /HÚ AV ČR/HÚ AV ČR, v.v.i., oddělení raného novověku (1993-1997 oddělení středověku)

 

Pedagogické působení:

 • 1991-1994   výuka na katedře politologie Fakulty sociálních věd UK
 • od 1995       výuka na Institutu mezinárodních studií FSV UK – bakalářské, magisterské i doktorské studium
 • 2002-2004   výuka na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK

 

Organizační působení a funkce:

 • od 1991      členka redakční rady sborníku Folia historica Bohemica
 • od 1992      členka redakční rady ročenky Historica: Historical Sciences in the Czech Republic
 • 1992-1999   International contributing editor časopisu Journal of American History (USA)
 • 1994-2005   zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR
 • 1998-1999   vedoucí oddělení amerických studií IMS FSV UK
 • 1999-2002   členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • od 1998/99  členka oborových rad Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia FSV UK; České dějiny a Světové dějiny FF UK
 • od 2000       členka užší redakční rady Českého časopisu historického
 • 2001-2006    předsedkyně Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia
 • 2002-2009    členka Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
 • 2005-2012    členka Akademického sněmu AV ČR
 • 2002-2004    předsedkyně oborové rady Moderní dějiny FSV UK, od 2004 členka OR
 • 2003-2005    členka Vědecké rady Historického ústavu Jihočeské univerzity
 • od 2004       členka Vědecké rady Jihočeské univerzity
 • 2004-2006    členka pracovní skupiny pro obor historie při Akreditační komisi MŠMT
 • 2005-2006    ředitelka Historického ústavu AV ČR
 • od 2005       členka Akademického sněmu AV ČR ex officio
 • od 2005       členka Vědecké rady Univerzity Hradec Králové
 • 2005-2008    členka výboru Sdružení historiků ČR – Historický klub
 • 2005-2012    členka Římské komise AV ČR/UK
 • od 2005       členka Komise pro udílení hodnosti DSc. při AV ČR
 • od 2006       členka Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
 • od 2006       členka Akreditační komise při MŠMT
 • 2006-2007    členka Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady vlády pro výzkum a vývoj
 • 2007-2010    členka Českého národního komitétu historiků
 • 1-5/ 2007     pověřená řízením Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • 2007-2012    ředitelka Historického ústavu AV ČR, v. v. i.                   
 • od 2007       členka Vědecké rady Univerzity Jana E. Purkyně Ústí nad Labem
 • od 2008       členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
 • od 2009       členka Vědecké rady Anglo-americké univerzity

 

Zahraniční stáže, stipendia a delší studijní pobyty:

 • 1975             Ústav obecných dějin (oddělení USA a Kanady) AV SSSR, Moskva (pobyt v rámci meziakademické výměny)
 • 1992             J. F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin (stipendium instituce)
 • 1992/3          Huntington Library, San Marino, CA, USA (stipednium instituce)
 • 1993             Scripps College, Claremont, CA, USA (stipendium instituce)
 • 1994             Princeton University, NJ, USA (Czechoslovak-American Society)
 • 1995             Salzburg Seminar Teaching American History Abroad, Salcburk, Rakousko
 • 1995             J. F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin (grant)
 • 1995-1996     University of California, Los Angeles (stipendium American Council of Learned Societies)
 • 2001             British Academy, Londýn-Oxford (pobyt v rámci meziakademických smluv)

 

Účast na řešení grantů:

 • Americká revoluce a vznik moderního právního státu. Nositel: RAKOVÁ, Svatava. Grant GA ČR, reg. č. 404/94/0882. 1994-1995.
 • Lexikon zahraničních historiků – bohemistů. Nositel: PÁNEK, Jaroslav. Grant GA AV ČR, reg. č. A8015306. 2003-2005.

 

Bibliografie za posledních 10 let (2000-2009):

I. Monografie:

 • RAKOVÁ, Svatava a Opatrný, Josef. Současná historie států: USA. Praha: Libri, 2003. 255 s. (ISBN 80-7277-157-4) (s. 7-99, 212-234; 50% textu).
 • RAKOVÁ, Svatava. Podivná revoluce: Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti, 1763-1783. Praha: Triton 2005. 287 s. (ISBN 80-7254-575-2).
 • RAKOVÁ, Svatava. Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 153 s. (ISBN 80-7106-687-7)

II. Edice sborníků:

 • Jiří Pešek, Německé dějiny očima recenzenta. Literatura o dějinách německy mluvící střední Evropy 19. a 20. století v recensích (1990-2002). K vydání připravila RAKOVÁ, Svatava. Praha: Historický ústav AV ČR, 2004. 277 s. (ISBN 80-7286-061-5).
 • Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Ed. RAKOVÁ, Svatava a Lequesne, Christian. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. 240 s. (ISBN 80-7286-007-6).

III. Kapitoly v monografiích:

 • RAKOVÁ, Svatava. Čtvrtý díl světa. In ed. Rulf, Jiří. Předěly staletí: České a světové dějiny v horizontech věků. Praha: Libri 2000. 485 s. (ISBN 80-7106-385-1), p.147-156;
 • RAKOVÁ, Svatava. Vznik americké Unie. In ibid., p. 291-300;
 • RAKOVÁ, Svatava. Americký velký předěl. In ibid., p 390-399 (celkem 6,5% textu).
 • RAKOVÁ, Svatava. Americký federalismus: vznik pojmu a vývoj systému v koloniálním a raném národním období. In ed. Růžička, Jan a Kozák, Kryštof. Úpadek amerického federalismu? Posilování federální vlády na prahu 21. století. Praha: Karolinum, 2008. 160 s. (ISBN 978-80-246-1503-5), p. 26-47 (13% textu).
  RAKOVÁ, Svatava. Koloniální Nová Anglie prizmatem církevních dějin: historiografický profil. In: ed. Mikulec, Jiří. Církev a společnost v Čechách a na Moravě v raném novověku. Praha: Historický ústav, 2012, p. 383-419

IV. Práce v recenzovaných časopisech a sbornících:

 • RAKOVÁ, Svatava. Nové trendy v raných amerických dějinách: paralely a inspirace. In ed. Pešek, Jiří. VIII. sjezd českých historiků. Praha: Scriptorium 2000, p. 119-128 (ISBN 80-86197-22-0).
 • RAKOVÁ, Svatava. Teaching American History in the Czech Republic after 1989: The Colonial and Early National Period. Historica: Historical Sciences in the Czech Republic, Series Nova, 2000, vol. 5-6, p. 167-193 (ISSN 1210-8499).
 • RAKOVÁ, Svatava. Pobělohorské Temno v české historiografii 90. let: pokus o sondu do proměn historického vědomí. Český časopis historický, 2001, vol. 99, no. 3, p. 569-588 (ISSN 0862-6111).
 • RAKOVÁ, Svatava. Hledání hrdiny: Severoamerické otroctví jako historiografický problém. In red. Skřivan, Aleš a Pelikán, Jan. Acta Universitatis Carolinae – philosophica et historica: Studia historica. Praha: Karolinum, 2001 (act. ed. 2002), vol. 2/1998, p. 75-89 (ISBN 80-246-0293-8).
 • RAKOVÁ, Svatava. World History: Western Europe and America (to 1945). Historica: Historical Sciences in the Czech Republic, Series Nova, 2001 (act. ed. 2002), vol. 7-8, p. 165-179 (ISSN 1210-8499).
 • RAKOVÁ, Svatava. Místo raných amerických dějin v českém historickém bádání a univerzitní výuce po roce 1989: příklad, inspirace, občanská výchova nebo zbytečnost? In red. Calda, Miloš. Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia. Praha: Karolinum, 2002, vol. 1, p. 15-53 (ISSN 1213-4449, ISBN 80-246-0288-1).
 • RAKOVÁ, Svatava. Mosty mezi univerzitou a společností: příklad Americké historické asociace a Organizace amerických historiků. In ed. Pešek, Jiří. Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a Evropské unii III: Univerzity a vzdělání. Praha: Matfyzpress, 2002, p. 57-67 (ISBN 80-86732-00-2).
 • RAKOVÁ, Svatava. Rolník v tradiční americké kultuře: novoanglický venkov kolem roku 1650. In usp. Pánek, Jaroslav. Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha: Historický ústav AV ČR., 2004, p. 423-446 (ISBN 80-7286-064-X).
 • RAKOVÁ, Svatava. Reflexe aktuální politiky v soudobé americké historiografi. In usp. Köpplová, Barbara a Vykoukal, Jiří et al. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Vol. 3: Média, teritoriální studia. Praha: Matfyzpress, 2004, p. 323-333 (ISBN 80-86732-35-5)
 • RAKOVÁ, Svatava. Fenomén ”evropských” měst v transatlantické perspektivě. In ed. Fejtová, Olga a Ledvinka, Václav a Pešek, Jiří a Vlnas, Vít. Barokní Praha – barokní Čechie 1620-1740 (sborník ze stejnojmenné konference konané 24. – 27. 9. 2001). Praha: Scriptorium, 2004 (act. ed. 2005), p. 163-177 (ISBN 80-86852-06-7; ISSN 80-86197-59-X)
 • RAKOVÁ, Svatava. Víra a zákony: meze náboženské tolerance v chartách a kodexech koloniální Britské Ameriky. In red. Stellner, František a Kovář, Martin. Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám prof. PhDr. Aleše Skřivana, CSc. Praha: Karolinum, 2005, p. 397-409 (=Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2003, Studia historica LV) (ISBN 80-246-0833-2; ISSN 0567-8293)
 • RAKOVÁ, Svatava. Puritáni mladí a neklidní: konformita a transgrese v Nové Anglii 17. století. Český časopis historický, 2005, vol. 103, no. 3, p. 517-547 (ISSN 0862-6111)
 • RAKOVÁ, Svatava. Lexikon zahraničních historiků – bohemistů a recenzní zrcadlo AHR: české dějiny americkýma očima. In red. Kaiserová, Kristina a Pešek, Jiří. Viribus unitis: nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. Sborník k 75. narozeninám prof. Jana Křena. Ústí n. Labem: Albis International, 2005 (act. ed. 2006), p. 75-87 (ISBN 80-86971-03-2).
 • RAKOVÁ, Svatava. Věda mezi levicí a pravicí: politika ve výkladu národních dějin USA po druhé světové válce. Český časopis historický, 2006, vol. 104, no. 3., p. 527-557 (ISSN 0862-6111).
 • RAKOVÁ, Svatava. Současná americká historiografie: témata, diskursy, metody. In red. Pešek, Jiří. Současná situace historiografií soudobých dějin v Evropě a USA. Praha: Karolinum, 2006, p. 37-55 (=Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia VIII – 2005) (ISBN 80-246-1238-0; ISSN 1213-4449).
 • RAKOVÁ, Svatava. Francie a Spojené státy americké: devatenácté století ve stínu dvou revolucí. In ed. Raková, Svatava a Lequesne, Christian. Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, p. 104-127 (ISBN 80-7286-007-6).
 • RAKOVÁ, Svatava. Podivný příběh pekotské války 1636/7. Historie a historiografie koloniálního konfliktu. Dějepis XXII. Sborník katedry historie „Třicet let učitelem učitelů dějepisu“. Věnováno profesoru PhDr. Janu Kumperovi, CSc. k šedesátým narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2006 (act. ed. 2007), p. 200-212 (ISBN neuvedeno).
 • RAKOVÁ, Svatava. Zárodky ideje nezávislosti v americkém koloniálním myšlení 18. století. In ed. Svoboda, Miroslav. Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007, p. 23-41 (ISBN 978-80-7372-214-2).
 • RAKOVÁ, Svatava. Profesionalizace amerického dějepisectví a změna diskursu na přelomu 19. a 20. století. In ed. Hanuš, Jiří a Vlček Radomír. Historik v proměnách doby a prostředí – 19. století. Brno: Matice moravská-Historický ústav AV ČR-Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2007, p. 163-175 (ISBN 978-80-7286-119-4).
 • RAKOVÁ, Svatava. Zaniklá krajina Českého ráje: pokus o historickou topografii. In usp. Doležalová, Eva a Šimůnek, Robert. Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, p. 476-494 (ISBN 978-80-7106-896-9).
 • RAKOVÁ, Svatava. Souboj hada s myší: realita, ideologie a sebeprojekce v deníku Johna Winthropa. In ed. Mikulec, Jiří a Polívka, Miloslav. Per saecula ad tempora nostra. Sborník k 60. narozeninám profesora Jaroslava Pánka, sv. 2. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007, p. 555-564 (ISBN 978-80-7286-117-0).
 • RAKOVÁ, Svatava. Světové dějiny raného novověku v české historické vědě po roce 1989: dědictví, změny a přísliby. Folia historica Bohemica, 2008, vol. 24, p. 321-349 (ISBN 80-85268-75-2).
 • RAKOVÁ, Svatava. Czech/Czechoslovak History Through American Eyes: The Present State of Research. In ed. David, Zdeněk. Contributions of the Moravian Brethren to America. New York: Publishing House of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 2008, p. 79-92 (ISBN 978-0-615-20256-3)
 • RAKOVÁ, Svatava. Církev proti tmářství: polemika s jedním osvícenským konstruktem. In ed. Mikulec, Jiří a Grečenková, Martina. Církev a zrod moderní racionality. Folia Historica Bohemica–Supplementum, Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, p. 7-27 (ISSN 0231-7494; ISBN 978-80-7286-138-5)
 • RAKOVÁ, Svatava. Ukvapená vzpoura: Hartfordské sněmování a pojetí loajality v raném 19. století. In ed. Ambrožová, Hana a Dvořák, Tomáš a Chocholáč, Bronislav a Jan, Libor a Pumpr, Pavel. Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šededátinám. Brno: Matice moravská, 2009, s. 331-341. (ISBN 978-80-86488-57-8).
 • RAKOVÁ, Svatava. Jesse Lemisch a neukončený spor o novou levici. In ed. Hanuš, Jiří a Vlček, Radomír. Historik v proměnách doby a prostředí – 20. století. Brno: Matice moravská, 2009, s. 257-279 (ISBN 978-80-7286-154-5).
 • RAKOVÁ, Svatava. České země a Amerika: současná historická bohemistika v USA. In Pánek, Jaroslav a kol. Dějiny českých zemí v mezinárodních souvislostech. Sborník příspěvků z IX. sjezdu českých historiků. Ústí nad Labem: 2009, 26 norms. rkp.
  RAKOVÁ, Svatava. Pohled odjinud: nesnadná dilemata evropské levice. Český časopis historický, 2010, vol. 108, no. 4, p. 691-696 (ISSN 0862-6111)RAKOVÁ, Svatava. Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu. In: Hlavačka, Milan. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011, p. 22-32 (ISBN 978-80-7286-186-6)
  RAKOVÁ, Svatava. Toleration as Principle or Necessity? The Case of the British Colonies in the 17th Century North America.
  In: ed. Doležalová, Eva a Pánek, Jaroslav. Confession and nation in the era of reformations: Central Europe in comparative perspective. Prague: Institute of History, 2011, p. 209-228 (ISBN 978-80-7286-180-4) 
  RAKOVÁ, Svatava. Pohled odjinud: nesnadná dilemata evropské levice. Český časopis historický, 2010, vol. 108, no. 4, p. 691-696 (ISSN 0862-6111)
  RAKOVÁ, Svatava. Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu.
  In: Hlavačka, Milan. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace.  Praha: Historický ústav, 2011, p. 22-32 (ISBN 978-80-7286-186-6)
  RAKOVÁ, Svatava. Toleration as Principle or Necessity? The Case of the British Colonies in the 17th Century North America. In: ed. Doležalová, Eva a Pánek, Jaroslav. Confession and nation in the era of reformations: Central Europe in comparative perspective. Prague: Institute of History, 2011, p. 209-228 (ISBN 978-80-7286-180-4)

V. Odborné překlady

 • Ferguson, Niall et al. Virtuální dějiny: Historické alternativy. Praha: Dokořán, 2001. 374 s. (ISBN 80-86569-02-0). Kapitolu Britská Amerika (p. 101-132) přeložila RAKOVÁ, Svatava.
 • Oxfordský slovník světových dějin. Praha: Academia, 2005. (ISBN 80-200-1054-8). Hesla Isonzo-Malplaquet (p. 256-364) přeložila a časově dopracovala RAKOVÁ, Svatava.

VI. Encyklopedie a slovníky

 • Pánek, Jaroslav a RAKOVÁ, Svatava a Horčáková, Václava. Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies. Vol. I. – III.. Praha: Historický ústav AV ČR, 2005. 445 s. + 468 s. + 390 s. (vol I. ISBN 80-7286-083-6; vol. II. ISBN 80-7296-084-4; vol. III. ISBN 80-7286-085-2; soubor ISBN 80-7286-085-2) 

Napsat komentář