prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.


předseda pracovní skupiny pro umění a uměnovědy (první funkční období od 2010)                        

1972 absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění; 1977–78 stipendista Herderovy ceny (studium na Vídeňské univerzitě). 1985 získal vědeckou hodnost kandidáta věd v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, školící pracoviště Národní galerie v Praze (teorie a dějiny umění), 1995 se na Masarykově univerzitě v Brně habilitoval v oboru teorie a dějiny umění, 2001 jmenován profesorem pro obor dějiny umění.

Dlouholetý odborný, posléze vědecký pracovník Sbírky starého umění Národní galerie v Praze (1975–1994), v letech 1991–1993 ředitel Národní galerie v Praze. Od roku 1994 působí v Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, od 2001 jako jeho vedoucí.

Člen řady expertních týmů, poradních orgánů a odborných grémií, redakčních rad odborných časopisů a vědeckých, resp. uměleckých rad českých galerií vysokých škol. Řešitel a spoluřešitel domácích grantů (GAČR, resortní granty). Autor, příp. spoluautor několika monografií, vědeckých článků a příspěvků ve sbornících, z nichž mnohé byly publikovány v zahraničí. 1995–2002 předseda Uměleckohistorické společnosti v českých zemích.

1999–2010 člen stálé pracovní skupiny pro umění a uměnovědy,
od září roku 2010 člen Akreditační komise a předseda její stálé pracovní skupiny pro umění a uměnovědy.

Podrobný životopis viz http://www.muni.cz/phil/people/1599/cv

 

Nejvýznamnější publikace v České republice (v posledních 5 letech):

 • Lubomír Slavíček: „Sobě, umění, přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, Brno, Společnost pro odbornou literaturu – Barrister et Principal 2007, 376 s.
 • Lubomír Slavíček: „Choix de Tableaux“ / „Tableaux de Choix“. Josef Karel Eduard Hoser: sběratel galerijních, výstavních a aukčních katalogů, in: Anja K. Ševčík (ed.), Haně Seifertové k 75. narozeninám, Praha, Národní galerie v Praze 2009, s. 58–67.
 • Lubomír Slavíček: Malíři a historie. Historická literatura v knihovně pražské Akademie výtvarných umění před rokem 1855, in: Hana Ambrožová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Pavel Pumpr (eds.), Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického semináře FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno, Matice moravská – Výzkumné středisko pro dějiny střední Moravy: prameny, země, kultura 2009, s. 863–870.
 • Lubomír Slavíček: „Honestus et eruditus civis et artifex“. Umělecké a knižní sbírky vzdělaných měšťanských umělců 18. století (Brno, Moravská Třebová, Praha), in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (eds.), Město a intelektuálové od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze, Praha, Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium 2008 (vyd. 2009), s. 875914 (= Documenta Pragensia, [sv.] 27).
 • Lubomír Slavíček: „…damit er Ruhm und Ehre, ich aber Contento darvon habe“. Umělci, umělečtí řemeslníci a agenti ve službách Kryštofa Václava Nostice, in: Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka Stolárová (eds.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740,Praha, Národní galerie v Praze 2008, s. 377–390.
 • Lubomír Slavíček: Umělecké dražby mezi komercí a prestiží, in: Roman Prahl – Tomáš Winter (eds.), Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění,Praha, Scriptorium 2007, s. 83–96.
 • Lubomír Slavíček: [Encyklopedická hesla], in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky,Praha, Academia 2006.
 • Lubomír Slavíček: Potřebné knihy? Ikonografie, knihy emblémů a artifex doctus v Čechách na konci 18. století, in: Beket Bukovinská Lubomír Slavíček (eds.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Essays for Lubomír Konečný,Praha, Artefactum 2006, s. 7993.
 • Lubomír Slavíček: Sběratelství a umělecký obchod v Praze v letech 17801800, in: Hana Svatošová (ed.), Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 17801800. Publikace k výstavě, Praha, Archiv hlavního města Prahy v nakladatelství Scriptorium 2006, s. 138147.
 • Lubomír Slavíček: …elegantiam in Arte, gratiam in pulchritudine… Oltářní obrazy Franze Antona Maulbertsche a jeho okruhu v poutním kostele v Dyji, in: Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (eds.), Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji,Brno, Moravská galerie v Brně – Masarykova univerzita v Brně 2005, s. 100115 (též německé vyd.).
 • Lubomír Slavíček: Pražský „cicerone“ Jan Quirin Jahn, in: Jan Royt – Petra Nevímová (eds.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny,Praha, Ústav pro dějiny umění filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2005, s. 26–37.

 

Články v recenzovaných časopisech:

 • Lubomír Slavíček: „Tapetezerei ist nichts anderst als wie ein Gemahl“. Marcus Forchondt und die Tapisserien für das Prager Palais Thun., Opuscula historiae artium 57, 2008 (vyd. 2009), F 52, s. 55–88.
 • Lubomír Slavíček: „…und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren“. Das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau, Opuscula historiae artium 56, 2007, F 51, s. 127–163.
 • Lubomír Slavíček: Michael Willmann und Christoph Wenzel von Nostitz, Umění 55, 2007, č. 3, s. 237–241.
 • Lubomír Slavíček: Vincenc Kramář and a fragment of Rembrandt’s Annunciation of the Virgin. On the history and reception of an acquisition, Bulletin of the National Gallery in Prague 16–17, 2006–2007, s. 21–39, česky s. 103–119 (Vincenc Kramář a rembrandtovský zlomek Zvěstování P. Marii. K historii a recepci jedné akvizice).
 • Lubomír Slavíček: Johann Michael Rottmayr und Graf Maximilian Thun. Neue Erkenntnisse zur Provenienz der Gemälde Rottmayrs, Opuscula historiae artium 55, 2006, F 50, s. 2342.
 • Lubomír Slavíček: Dominik Kindermann (17391817): nové poznatky k jeho kreslířskému dílu, Umění 54,2006, č. 3, s. 240250.
 • Lubomír Slavíček: Obrazová sbírka Thunů kolem roku 1700, Umění 54, 2006, č. 4, s. 357366.
 • Lubomír Slavíček: …in einer angenehmen Haltung gemalt. Felix Ivo Leicher a jeho „znovuobjevený“ oltářní obraz v Muzeu umění v Olomouci, Bulletin Moravské galerie v Brně 2005, č. 61, s. 115124.
 • Lubomír Slavíček: „Die Nachrichten müssen dasselbst kurz zusammen gefasset werden…“. Johann Quirin Jahn und seine Nachricht über die Wiener Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts in den „Frankfurter gelehrten Anzeigen“ (1775), Opuscula historiae artium 54, 2005, F 49, s. 93136.
 • Lubomír Slavíček: „meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre“. Benedikt Kern a Jahnův životopis malíře Antonína Kerna (1777), Umění 53, 2005, č. 6, s. 612622.

 

Nejvýznamnější publikace v zahraničí:

Knižní publikace a kapitoly v knižních publikacích:

 • Lubomír Slavíček: Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. Langenargen – Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2009.
 • Lubomír Slavíček: Der rechte Splendor der Einrichtung. Das Palais Graf Maximilian Thuns auf der Prager Kleinseite und seine Ausstattung zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 55–56 (= Martin Engel – Martin Pozsgai – Christiane Salge – Huberta Weigl (eds.), Barock in Mitteleuropa. Werke, Phänomene, Analysen. Hellmut Lorenz zum 65. Geburtstag), 2006–2007, s. 193–206.
 • Lubomír Slavíček: Felix Ivo Leicher, ein Maler ohne Eigenschaften? Versuch einer Stildefinition seines Oeuvres, in: Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (eds.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museum Langenargen, Langenargen, Museum Langenargen am Bodensee – Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 220–243.
 • Lubomír Slavíček: „Fatto per mia Memoria“. Die Italienreisen des Malers Dominik Kindermann im Lichte seiner Tage- und Skizzenbücher, in: Generationen – Interpretationen – Konfrontationen. Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20.–22. April 2005 in Bratislava,Bratislava, Ústav dejin umenia Slovenskej akadémie vied 2007, s. 309–321.

 

Články v zahraničních recenzovaných (impaktovaných) časopisech:

 • Lubomír Slavíček: Franz Xaver Wagenschön als „Historien-Mahler in kleinen Figuren“, Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts 2005, H. 42–43, s. 747757.
 • Podrobná bibliografie viz http://www.muni.cz/phil/people/1599/publications
 • Polana Bregantová, Bibliografie Lubomíra Slavíčka 1972–2009, in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 819–847. 

Napsat komentář