pospisil_ctirad

prof. Ctirad Pospíšil, Th.D.


předseda pracovní skupiny pro filozofii, teologii, religionistiku (první funkční období od 2012)

 pospisil_ctirad

V letech 1990 – 1996 studoval teologii v Itálii (Řím, Antonianum), 1992 obhájil licenciátní práci a v roce 1995 práci disertační.
Od roku 1996 působí na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se habilitoval v roce 1997 a profesorem pro obor dogmatická teologie byl jmenován v roce 2002 na Univerzitě Karlově v Praze.
Odborně se zabývá teologickými a spirituálními tématy, je autorem řady odborných článků a statí, publikovaných často v italštině. Je mezinárodně uznávaným odborníkem. Zkušenosti má rovněž s problematikou hodnocení kvality vysokého školství, působí jako předseda pracovní skupiny Akreditační komise pro filozofii a teologii.

Nejvýznamnější publikace:

C. V. Pospíšil, La salvezza dellʼuomo e la teologia della croce di Bonaventura da Bagnoregio, (Spása člověka a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia) Paolo Gaspari editore: Udine 2010, 304 stran, ISBN 88-7541-190-5; 500 výtisků.

C. V. Pospíšil, Ježíš Kristus – Pravda dějin. Trojiční a christocentrická teologie dějin, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2009, 134 stran, ISBN 978-80-7195-369-2.

C. V. Pospíšil, Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitrání teologie, Karmelitánské nakladatelství – Krystal OP: Kostelní Vydří – Praha 2010, 2. upravené a rozšířené vydání, 590 stran, 1180 normostran, ISBN Karm. n. 978-80-7195-465.1; Krystal 978-80-87183-14-4, 500 výtisků.

C. V. Pospíšil, Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Karmelitánské nakladatelství – Krystal OP: Kostelní Vydří – Praha 2010, 2. upravené a podstatně rozšířené vydání, 294 stran, 595 normostran, ISBN Karm. n. 978-80-7195-478-1; Krystal 978-80-87183-16-8, 500 výtisků.

C. V. Pospíšil, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Karmelitánské nakladatelství – Krystal OP: Kostelní Vydří – Praha 2010, 4. opět upravené a podstatně rozšířené vydání, 462 stran, 935 normostran, Karm.n. ISBN 978-80-7195-394-4; Krystal ISBN 978-80-87183-21-2.

C. V. Pospíšil, Různé podoby trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010. Tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989. Komentovaná bibliografie 1800-2010, L. Marek pro CMTF UP v Olomouci: Brno – Olomouc 2011, 544 stran, ISBN 978-80-87127-37-7. Plnění grantového úkolu GA ČR č. 401/09/502. 

Napsat komentář