markova_hana

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.


předsedkyně pracovní skupiny pro právo a veřejnou správu (první funkční období od 2012)

  markova_hana

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1974 vykonala i státní rigorózní zkoušku, hodnost kandidáta věd získala v roce 1986, v roce 1997 se habilitovala v oboru finanční právo a byla jmenována profesorem. Dlouhodobě působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se jako pedagog a výzkumný pracovník věnuje problematice finančního práva. Je autorkou řady odborných publikací a statí, včetně článků v zahraničních recenzovaných časopisech, a monografií. Má celkem přes 200 citací, z toho v zahraničích publikacích cca 60 odkazů. Z mezinárodních kontaktů je možné například uvést její členství v Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries v Bialystoku (Polsko). V roce 2006 byla na krátkou dobu jmenována členkou Rady vlády pro výzkum a vývoj, od roku 2008 je členkou Legislativní rady vlády. Zkušenosti s řízením fakulty získala nejprve ve funkci proděkanky pro rozvoj fakulty a následně proděkanky pro celoživotní vzdělávání.

Publikační činnost:

Marková H.: Rozpočtové určení daní a ústavní pořádek in Klíma K., Jirásek J. (eds.) Pocta Jánu Grónskému, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-094-9

Marková H.:Fondy a jejich místo v systému finančního hospodaření státu in Černá S. (eds.) Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám, Praha: Aspi Wolters Kluwer, 2008, ISBN 978-80-7357-370-6  

Marková H.: Fondy veřejných vysokých škol a nakládání s nimi in Historie, současný stav a perspektivy universit, Praha, 2008, ISBN 978-80-246-1604-9

Marková H.: Financování územních samosprávných celků. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008,ISBN 978-80-87146-08-8

Marková H.:Zásady nejen rozpočtové.MU Brno 2008 in Dny práva 2008, Brno: Tribun s.r.o., ISBN 978-80-210-4733-4

Marková H.: Postavení rozpočtového práva v systému finančního práva in Pocta profesorovi Slovinskému, Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2009, ISBN 978-80-7160-285-9

Bakeš M., Karfíková M., Kotáb P., Marková H. a kol.: Finanční právo. 5. upravené vydání Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-801-6

Babčák V., Bakeš M., Balko L., Králik J., Marková H., Tomášek M.: Finančné právo. 2. vydání, Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-89447-02-2, 

Marková H.: Rovnost žen a mužů z pohledu rozpočtového práva in Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7357-432-1

Bakeš M., Karfíková M., Marková H., Boháč R., Kotáb P., Novotný P., Vondráčková P.: Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie in Šturma, Tomášek et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století – III. Proměny veřejného práva; Marková H.: část 5.7. Daň z nemovitostí.Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009 ISBN 978-80-246-1662-9

Marková H.: Daně a cestovní ruch in Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009, ISBN 978-80-87212-23-3

Marková H.: Rozpočtové výdaje, jejich povaha a charakteristika. Dny práva 2009, MU Brno, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1

Marková H.:Sázení a krize – dopady na obecní rozpočty in Papoušková Zdenka a kol., Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, ISBN 978-80-244-2663-1

Marková H.: Rozpočtová odpovědnost. 1. vydání. Brno: Dny práva 2010, Ed.: Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J., ISBN 978-80-210-5305-2

Marková H.: Stát, veřejný rozpočet a zásady jeho tvorby a realizace v období překonávání důsledků hospodářské krize in Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. Konference „Centra“ Praha, 2010, redakce R. Boháč, Praha: Leges, 2010, ISBN 978-80-87212-57-8

Marková, H.in Blaho P.,Švecová A,(eds): Právo v europskej perspektive – část Finanční právo v evropské perspektivě / Financial Law in the European perspective – Trnavská univerzita v Trnavě Právnická fakulta – 2011 – ISBN 978-80-8082-461-7 

cizojazyčné 

Marková H.: Fondy a jejich postavení (Funds and their position) in Glowne wyzwania i problemy systemu finansow publicech, PLR – Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009, ISBN 978-83-7363-792-4, anglicky

Marková H., Karfíková M., Boháč R.: Reforma veřejných financí v České republice (The Reform of Public Finance in the Czech Republic), Wydzial Prawa Uniwersystetu w Bialymstoku – PLR, anglicky, 2009, ISSN 1689-7404

Marková H.: Daňový systém České republiky po vstupu do EU (The tax system of the Czech Republic after EU accession, Nalogovaja sistema Češskoj respubliky posle prisojedinenija k Evropejskomu Sojuzu) in Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21. století – nové pohledy a jejich specifikace (in Constitutional values in European countries and the issue of the relationship of the individual and the state at the beginning of the 21st century – new insights and their specifications, Konstitucionyje cennosti stran Evropy I problematika vzajimootnošenij v načale 21. veka – novyje vzgljady I ich specifikacija), hl. redakce A. Gerloch, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, rusky, ISBN 978-80-87146-26-2

Karfíková M., Marková H.: Tax system as an instrument of solving the financial crisis (Daňový systém jako nástroj řešení finanční krize), Lvov, září 2009, vyd. Temida 2 – Bialystok – Lwów 2010, zpracováno pod redakcí: E. Ruskowski, I. Zawerucha, in Finance publiczne i prawo finansowe w Evropie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego – Public Finance and Financial Law in the Context of Financial Crisis in Central and Eastern Europe, angl., ISBN 978-83-89620-85-9

Marková H.: Územní samosprávné celky, jejich majetková a finanční samostatnost (Local governments, their property and financial independence; Teritorialnyje municipalnyje obrazovanija ich imušestvenaja i financovaja samostajatelnost), rusky, in Publičnyje finansy i nalogovoje pravo, ježegodnik, vyp.1 Sovremenyje problemy finasovogo i nalogovogo prava stran Centralnoj i Voschodnoj Evropy, red. M.B.Karaseva Voroněž 2010 – izdatelstvo Voroněžskogo gosudarstvenogo universiteta, ISBN 978-5-9273-1697-7

Marková, H. Zajíčková, M.: Budgetary legal consequences of breaching the terms of investment incentives ang. 2011 Czech Yearbook of International Law, edit. A.Bělohlávek, N.Rozehnalová – Juris Publishing.Inc, USA, ISBN 978-1-57823-305-2, ISSN 2157-2976

Marková H.: Property of municipalities and its budgetary relations – Rozpočtové souvislosti vlastnictví majetku obcí -Бюджетные соотношения собственности на имущество муниципальных образований – in Nalogovoje i bjudžetnoje pravo: Sovremenyje problemy imušestvenych otnošenij, Tax and budget law: Modern problems of property reations, Izdatelstvo Voroněžskogo universiteta, 2012 , ISBN 978-5-9273-1904-6

 

články 

Marková H.: Malá exkurze k některým otázkám finančního hospodaření obcí in O veřejné správě  AUC Juridica č. 1/2010, ISSN 0323-0619

Marková H.: Územní samosprávné celky a jejich majetková a finanční samostatnost (Local governments and their property and financial autonomy) in Finanční právo v první dekádě 21. století, AUC Iuridica č. 4/2010, ISSN 0323-0619

Marková H., Karfíková M., Boháč R.: Reforma veřejných financí v České republice (ang. The Reform of Public Finance in the Czech Republic), Wydzial Prawa Uniwersystetu w Bialymstoku – PLR, anglicky, 2009, ISSN 1689-7404

Marková H.: Daň z nemovitostí v České republice (Nekilnojamojo turto mokestis Čekijos Respublikoje (straipsnis anglų kalba) / Real Estate Tax in the Czech Republic), Vilnius, Lithuania, anglicky, Social Sciences Studies, 2010, No. 2(6), ISSN tištěné 2029-2236 – online 2029-2244

Marková H.: Tax system as an instrument of solving the financial crisis, Education and Science without borders, MK ČR E 19362, N° 3 (1/2011), 148 str., ISSN 1804-2473, str. 54 – 58

Marková, H., Novotný, P., Vondráčková, P.: Daňová soustava České repuliky /Tax System in the Czech republicrusky – časopis Pravovedenije / ang. Juridprudence, č. 4/2010, ISSN 0131-8039

Marková, H.,Kohajda, M.: Právní regulace finačního trhu v České republice /Legal Regulation of Financial Market in the Czech Republic– rusky časopis Pravovedenije / ang.Juridprudence , č. 4/2010 ISSN 0131-8039,

Marková H.: Problematika souběhu výkonu funkcí z pohledu finančního práva, časopis Soudce 5-6/2011, ISSN 1211-5347, roč.XIII. 

Marková H.: Rozpočtové určení daní a ústavní pořádek in Klíma K., Jirásek J. (eds.) Pocta Jánu Grónskému, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-094-9

Marková H.:Fondy a jejich místo v systému finančního hospodaření státu in Černá S. (eds.) Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám, Praha: Aspi Wolters Kluwer, 2008, ISBN 978-80-7357-370-6  

Marková H.: Fondy veřejných vysokých škol a nakládání s nimi in Historie, současný stav a perspektivy universit, Praha, 2008,  ISBN 978-80-246-1604-9

 Marková H.: Financování územních samosprávných celků. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008,ISBN 978-80-87146-08-8

Marková H.:Zásady nejen rozpočtové.MU Brno 2008 in Dny práva 2008, Brno: Tribun s.r.o., ISBN 978-80-210-4733-4

Marková H.: Postavení rozpočtového práva v systému finančního práva in Pocta profesorovi Slovinskému, Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2009, ISBN 978-80-7160-285-9

Bakeš M., Karfíková M., Kotáb P., Marková H. a kol.: Finanční právo. 5. upravené vydání Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-801-6

 Babčák V., Bakeš M., Balko L., Králik J., Marková H., Tomášek M.: Finančné právo. 2. vydání, Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-89447-02-2,  

Marková H.: Rovnost žen a mužů z pohledu rozpočtového práva in Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7357-432-1

Bakeš M., Karfíková M., Marková H., Boháč R., Kotáb P., Novotný P., Vondráčková P.: Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie in Šturma, Tomášek et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století – III. Proměny veřejného práva; Marková H.: část 5.7. Daň z nemovitostí.Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009 ISBN 978-80-246-1662-9

 Marková H.: Daně a cestovní ruch in Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009, ISBN 978-80-87212-23-3

 Marková H.: Rozpočtové výdaje, jejich povaha a charakteristika. Dny práva 2009, MU Brno, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1

Marková H.:Sázení a krize – dopady na obecní rozpočty in Papoušková Zdenka a kol., Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, ISBN 978-80-244-2663-1

 Marková H.: Rozpočtová odpovědnost. 1. vydání. Brno: Dny práva 2010, Ed.: Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J., ISBN 978-80-210-5305-2

Marková H.: Stát, veřejný rozpočet a zásady jeho tvorby a realizace v období překonávání důsledků hospodářské krize in Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. Konference „Centra“ Praha, 2010, redakce R. Boháč, Praha: Leges, 2010, ISBN 978-80-87212-57-8

Marková, H.in  Blaho P.,Švecová A,(eds): Právo v europskej perspektive – část Finanční právo v evropské perspektivě / Financial Law in the European perspective – Trnavská univerzita v Trnavě Právnická fakulta  – 2011 –  ISBN 978-80-8082-461-7 

Napsat komentář