dvorakova

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.


předsedkyně Akreditační komise

předsedkyně pracovní skupiny pro sociální vědy (druhé funkční období od 2010)

dvorakova

V roce 1981 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (dějepis/ruština), v roce 1987 získala vědeckou hodnost kandidátky věd v Orientálním ústavu ČSAV (obecné dějiny se zaměřením na Latinskou Ameriku), habilitovala se v oboru politologie v roce 1994, profesorkou v oboru politologie se stala v roce 2003, v obou případech na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989, jednak odborně a teoreticky – zejména její publikace (ve spoluautorství J. Kunce) „O přechodech k demokracii“ přinesla zcela nový teoretický vklad do ustavujícího se vědního oboru, jednak editorsky, kdy od roku 1994 byla výkonnou redaktorkou a od roku 1998 je šéfredaktorkou časopisu Politologická revue. Výrazně profilovala i Českou společnost pro politické vědy (v 90. letech jako členka výkonného výboru, v letech 2003-2006 předsedkyně), usilovala o oslovení širší veřejností popularizací odborných textů, aktivně působila při dalším vzdělávání učitelů občanské výchovy a základů společenských věd. Je členkou řady odborných grémií a vědeckých rad. Byla a je řešitelkou či spolupracovnicí řady domácích grantů (GAČR, resortní granty). Je autorkou monografie, spoluautorkou několika dalších monografií a učebních textů, vědeckých článků, z nichž mnohé byly publikovány v zahraničí v cizích jazycích (angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, holandština) v prestižních nakladatelstvích (Routledge, Hartmann), v impaktovaných a recenzovaných časopisech. Napomáhala zapojení české politologie do mezinárodního společenství, podílela se na řešení zahraničních grantů a projektů (East European Constitutionalism Project 1995-2000 Americké rady vědeckých společnosti – koordinátora pro Českou republiku, CINEFOGO – network of excellence Framework 6 2005 – 2009), od roku 1997 se účastnila všech světových politologických kongresů nejen s vlastním referátem, ale i jako organizátor panelů. Byla zvolena členkou výkonného výboru Mezinárodní politologické asociace (2000-2006), v roce 2003 i do funkce viceprezidentky této nejvýznamnější světové politologické asociace.

Členkou Akreditační komise je od září roku 2004, od září 2006 byla jmenována předsedkyní Akreditační komise a znovu byla do této funkce jmenována od září 2010. Zároveň vede pracovní skupinu Akreditační komise pro sociální vědy. Na podzim 2008 absolvovala měsíční pobyt v USA na pozvání ministerstva zahraničí USA zaměřený na problémy vysokoškolského vzdělávání (Challenges to Higher Education). V roce 2009 ji redakce Listy udělila cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog.

 

Nejvýznamnější publikace v České republice:

Knižní publikace a kapitoly v knižních publikacích:

 • Vladimíra Dvořáková a kol., Evropeizace veřejné sféry, Praha: C.H. Beck 2010 (editor a autorka 3 kapitol).
 • Vladimíra Dvořáková a kol., Základní modely demokratických systémů, Praha: Oeconomia 2008 (editor a autorka či spoluautorka 3 kapitol).
 • Vladimíra Dvořáková, Spojené státy americké: společnost a politika, Praha: Libri 2002.
 • Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc, Uneven Development: Transition to Democracy. In: Criteria and Indicators of Backwardness, Essays on uneven development in European History, M. Hroch, L. Klusáková (eds.), Praha, 1996 pp. 187-196.
 • Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc, The Czech Party System and its Dynamics, In: Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995), Elzbieta Matynia ed., Praha: SLON, 1996 pp. 159-166.
 • Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc, Demokracie. In: Demokracie a ústavnost, J. Kunc, ed., Praha: Karolinum, 1996 pp. 107-27.
 • Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc, O přechodech k demokracii, spoluautor J. Kunc. Praha: Sociologické nakladatelství SLON 1994.
 • Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc, Nikaragua, Praha 1990.

 

Články v recenzovaných časopisech

 • Vladimíra Dvořáková, Proměny občanské společnosti v Latinské Americe, Politologická revue č. 1, 2008, str. 28-42.
 • Vladimíra Dvořáková, Transformace střední a východní Evropy — problém budování státu. Demografie, 2000, roč. 42, č. 4, s. 278 – 281.
 • Vladimíra Dvořáková, Deset let poté, Politologická revue 2, 1999, pp. 3 – 17.
 • Vladimíra Dvořáková, Strany radikální pravice, Politologická revue 1, 1997 pp. 6 – 19.
 • Vladimíra Dvořáková, Ivo Barteček, Počátky formování národních států v Latinské Americe, Historica-Geografica, Universitas Ostraviensis, series C – 27.

 

Nejvýznamnější publikace v zahraničí:

Knižní publikace a kapitoly v knižních publikacích:

 • Vladimíra Dvořáková, The Europeanization of Civil Society in Central and Eastern European Countries. In: Katia Hristova-Valtcheva (ed.). New Actors in a New Environments: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance. Sofia: BECSA 2009.
 • Vladimíra Dvořáková, Institute of National Memory, Historical Memory as a Political Project, in: Dvořáková, V., Milardović, A. /eds./ , Lustration and Consolidation of Democracy and the Rule of Law in Central and Eastern Europe. Zagreb: Political Science Research Centre, 2007 pp. 153-168.
 • Vladimíra Dvořáková, The Burden of the Past. Lustration as the Instrument of the Political Competition in the Czech Republic. In: Maldini, Pero, Vidovic, Davorka. Transition in Central and Esatern European Countries. Zagreb : Political Science Research Centre, 2007, pp. 141–155.
 • Vladimíra Dvořáková, Parteien im prozess der transformation: herausforderungen an die politikwissenschaft. In: Parteien und demokratie. Sank Augustin/Berlin : Konrad Adenauer Stiftung, pp.. 37–49.
 • Vladimíra Dvořáková, Deux tentatives tchèques de renouveler l´engagement civique en République tchèque: „Impuls 99“ et „Merci et maintenant partez“, in Devaux, Sandrine (dir.), Les nouveaux militantismes dan L´Europe Élargie, Paris: Hartmann, 2005, pp.191-213.
 • Vladimíra Dvořáková, Civil society in the Czech Republic: ‘Impulse 99’ and “Thank You, Time To Go’. In: Uncivil Society? Contentious politics in post-communist Europe, P.Kopecky, C. Mudde (eds.), Routledge, pp. 134 – 156.
 • Vladimíra Dvořáková, Thhe Politics of Antipolitics? The Radical Right in the Czech Republic. In: Leslie C. Eliason, Lene Bogh Sorensen, Fascism, Liberalism and Social Democracy in Central Europe: Past and Present, Aarhus University press 2002, pp. 166-179.
 • Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc, L´européanisation des partis politiques tcheques. In: P. Delwit, J.-M- De Waele (eds), La démocratisation en Europe Centrale, La coopération paneuropéenne des partis politiques. Paris: Montreal 1998, pp. 121-139.

Články v zahraničních recenzovaných (impaktovaných) časopisech

 • Vladimíra Dvořáková, Civil Society in Latin America and Eastern Europe: Reinvention or Imposition. International Political Science Journal, No. 5., 2008, pp. 579-594.
 • Vladimíra Dvořáková, Sociedade civil e movimentos sociais en América Latina e na Europa Central e Oriental: una perspectiva comparada. Tensões Mundiais, vol. 4, No 7 /jul./dez. 2008, pp. 311-333.
 • Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc, Transformation policiére en république tchéque: une réforme ambivalente. Les Cahiers de la sécurité intérieure, 2000, roč. 3, č. 41, s. 83 – 101.
 • Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc, Los desafios de la transicion checoslovaca, Revista de estudios politicos, 95, 1997 (enero-marzo), pp. 271 – 293.
 • Vladimíra Dvořáková, The End of the Fiesta, The ECCSSA Journal (The Eastern Community College Social Science Association), vol. IX, Number 1, 1994, pp. 48-53.

 

Napsat komentář