Kritéria pro studium absolventů VOŠ na VŠ – 2005


Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyk přijímání studentů nebo absolventů vzdělávacích programů vyšších odborných škol ke studiu ve studijních programech na vysokých školách.


Článek IX. zákona č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Školského zákona upravuje znění § 49, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách):
„(3) Vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část na vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program na vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.“

Pokud vysoká škola nebo fakulta hodlá pro přijímání studentů nebo absolventů vzdělávacích programů vyšších odborných škol ke studiu ve svých studijních programech stanovit odlišné podmínky, tak je třeba:

  1. Odlišné podmínky pro přijímání studentů nebo absolventů vzdělávacích programů vyšších odborných škol (dále jen „studentů VOŠ“) ke studiu ve studijních programech na vysoké škole, resp. fakultě musí být stanoveny ve statutu vysoké školy, resp. fakulty. Přitom změny statutu vysoké školy musí být registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 zákona o vysokých školách a změny statutu fakulty musí být schváleny Akademickým senátem příslušné vysoké školy podle § 9 odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách.
  2. Pokud mají pro studenty VOŠ po jejich přijetí ke studiu studijního programu platit odlišné podmínky pro plnění studijního plánu a jeho odlišný rozsah ve srovnání s příslušným akreditovaným studijním programem nebo jeho studijním oborem, je třeba pravidla pro stanovení odlišných podmínek a rozsahu studijního plánu pro studenty VOŠ stanovit ve studijním a zkušebním řádu vysoké školy nebo fakulty. Změny studijního a zkušebního řádu vysoké školy, resp. fakulty podléhají registraci, resp. schválení podle odst. 1.     

Ad 1.

  1. Ve statutu vysoké školy, resp. fakulty musí být stanoveno za jakých podmínek může být student VOŠ přijat do vyššího ročníku, semestru, modulu nebo jiné časové jednotky studijního plánu příslušného studijního programu nebo jeho studijního oboru na vysoké škole, resp. fakultě (dále jen „část studijního programu“).
  2. Podmínky podle písm. a) by měly být zaměřeny na porovnání obsahu, rozsahu a studijní zátěže absolvovaného vzdělávacího programu nebo jeho části ve srovnání s částí studijního programu.
  3. Podmínky podle písm. a) mohou též ohraničit dobu, po kterou se přihlíží k absolvování vzdělávacího programu nebo jeho části a rovněž mohou stanovit minimální hranici uznání výsledků hodnocení ze studia vzdělávacího programu při přijetí ke studiu studijního programu.

Ad 2.

  1. Ve studijním a zkušebním řádu vysoké školy nebo fakulty musí být stanoveno za jakých podmínek lze studentu VOŠ přijatému do studijního programu případně uznat výsledky hodnocení předmětů vzdělávacího programu, které odpovídají předmětům studijního programu v daném a případně i vyšším ročníku.
  2. Ve studijním a zkušebním řádu vysoké školy nebo fakulty musí být stanoveno za jakých podmínek lze studentům VOŠ umožnit studium ve studijním programu podle individuálních studijních plánů.
  3. Studijní a zkušební řád vysoké školy nebo fakulty musí obsahovat pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů pouze pro studijní skupiny tvořené studenty VOŠ tak, aby byly splněny podmínky platnosti akreditace příslušného studijního programu nebo jeho oboru.

 

Listopad 2005


Přílohy:

Napsat komentář