Dotazník pro neuniverzitní vysoké školy

 


Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy  schváleno Akreditační komisí na zasedání č. 06-2005

 

 

 

Výchozí informace a upozornění

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy („dále jen „dotazník“) vychází z výsledků grantu LS0304 „Metodika hodnocení kvality neuniverzitních vysokých škol“ řešeného v letech 2003 až 2004, z dílčích výsledků a pracovních materiálů projektu „Hodnocení kvality vysokých škol“ řešeného CSVŠ a zahrnuje rovněž „Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area“, které byly přijaty v rámci jednání ministrů školství v Bergenu v květnu 2005.

            Dotazník je rozdělen do dvou základních částí, a to na část popisnou a část analytickou.

Popisná část (rozsah cca 1 str.) soustřeďuje pouze zásadní shrnující informace o hodnocené neuniverzitní vysoké škole („dále jen NVŠ“) a formuluje vlastní poslání a profil NVŠ.

Analytická část je rozdělena na jednotlivé moduly, což umožňuje NVŠ se v rámci svého vnitřního hodnocení soustředit vždy na určitou konkrétní oblast. Pro hodnocení vnější, tj. hodnocení Akreditační komisí, se předpokládá hodnocení buď několika Akreditační komisí vybraných modulů, případně na základě doporučení hodnocené NVŠ nebo všech dále uvedených modulů. Rozsah příslušného modulu závisí na jeho zaměření, neměl by však překročit 4 stránky. Celkový rozsah analytické části tak závisí na počtu vybraných modulů.

Zpracování a obsah obou částí vlastní hodnotící zprávy NVŠ (dále jen „zpráva“) je plně v kompetenci NVŠ. Dotazník je pouze metodickou pomůckou či návodem pro její zpracování, kdy ke každému modulu jsou uvedeny konkrétní body, které tak mohou být návodné pro zpracování příslušné části zprávy. Doporučuje se věnovat pozornost především bodům označeným velkými písmeny, které jsou pro jednotlivé moduly základní. Další body, které jsou označeny malými písmeny, jsou doprovodné a mají pomoci především při vnitřním hodnocení na NVŠ.

 

D ů l e ž i t á   u p o z o r n ě n í 

 

 • Zpráva musí obsahovat analýzu v jednotlivých oblastech hodnocení (modulech), a to zdůraznit vždy silné a slabé stránky, využívání příležitostí a limitování ohrožení1). Nejedná se tedy o popis stavu případně doplněný kvantitativními údaji;
 • Ke zprávě se přikládají tyto přílohy:
 •  
  1. Dlouhodobý záměr NVŠ (dále jen „DZ“) a jeho aktualizace za rok, ve kterém probíhá hodnocení;
  2. Výroční zpráva za předcházející rok, kdy hodnocení probíhá. Ta obsahuje potřebné statistické a další popisné údaje pro hodnocení;
  3. Informace o plnění konkrétních cílů DZ a jeho aktualizace v daném roce a charakteristika dalších změn na NVŠ, ke kterým došlo ve srovnání s předchozím obdobím[2]).
 • Zpráva NVŠ o jejím vlastním hodnocení spolu s výše uvedenou výroční zprávou a DZ a jeho aktualizací tak bude tvořit výchozí podklady pro hodnocení vnější, hodnocení Akreditační komisí;
 • Členové Akreditační komise a její účelové pracovní skupiny pro hodnocení NVŠ nebudou k formálnímu nebo věcnému zpracování zprávy o vlastním hodnocení poskytovat žádné konzultace, zpracování podkladů je možné konzultovat pouze s pracovníky sekretariátu Akreditační komise.
 •  

A. POPISNÁ ČÁST – ÚVOD

a)   poslání a odborný profil NVŠ a její rozvoj od zahájení činnosti NVŠ, nejdéle však za       poslední 3 roky;

b)   postavení NVŠ v daném regionu, a to z pohledu celkového zastoupení vysokých škol a odborného zaměření studia v daném regionu, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a spolupráce s odbornou praxí v regionu.

 

B. ANALYTICKÁ ČÁST – MODULY

1. V z d ě l á v a c í    č i n n o s t

Kritické zhodnocení:

A] obsahových změn a případných úprav v profilu absolventa a jejich zdůvodnění;

B]  zaměření státních závěrečných zkoušek („SZZ“), úrovně bakalářských prací, pokud jsou součástí SZZ, vč. návaznosti témat bakalářských prací na příslušnou odbornou praxi, konzultační činnost v průběhu jejich zpracovávání a zajištění a úrovně oponentních posudků a úrovně diplomových prací, pokud jsou na NVŠ akreditovány magisterské studijní programy;

C]  uskutečňování studijních programů, oborů nebo jejich částí v cizím jazyce;

D]  uskutečňování studijních programů a oborů mimo vlastní působiště NVŠ, vč. zdůvodnění proč je studium uskutečňováno mimo vlastní působiště NVŠ;

E]   používaných metod hodnocení studia a jeho ukončení, vč. ECTS, pokud je zavedeno;

F]  pojetí kreditního systému a jeho srovnatelnosti s ECTS, pokud je kreditní systém zaveden;

G] prostupnosti programů celoživotního vzdělávání a vysokoškolských studijních programů, uznávání a kumulace kreditů;

a]  uskutečňování akreditovaných studijních programů a jejich oborů a příslušných forem    studia;

b]  průběhu a zajištění odborné praxe studentů, pokud jsou součástí studijních plánů, vč. konkrétních spolupracujících firem a podniků a jaké jsou výstupy a hodnocení praxe studentů;

c]   reakce studijní nabídky na požadavky trhu práce[3]) a spolupráci s odbornou praxí při

      inovacích obsahu studia;

d]  soulad studijních programů se srovnatelnými programy v zemích EU a uplatňování ECTS[4]);

e]  vzájemné prostupnosti studia v rámci terciárního sektoru (VOŠ – NVŠ);

f]    vzájemné prostupnosti studia mezi studijními programy a obory;

g]   využívání nových forem výuky (distančního a  kombinovaného studia), různých metod
   výuky a zdůvodnění jejich uplatnění v jednotlivých předmětech;

h]   podpory mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, realizace výměnných programů se
   zahraničními vysokými školami, jejich počtu a náplně;

i]  případné přípravy na akreditaci nových studijních programů;

j]    spolupráce s odbornou praxí, vysokými školami a ostatními institucemi při rozvoji celoživotního vzdělávání a jeho odborné zaměření, pokud je NVŠ organizováno;

k]   úrovně a rozsahu mezinárodní spolupráce, vč. zapojení do mezinárodních programů
ve vzdělávání.

 

2. V ý z k u m n á,  v ý v o j o v á,   u m ě l e c k á   a   d a l š í   t v ů r č í  

     č i n n o s t

(„dále jen tvůrčí činnost“)

Kritické zhodnocení:

A] plnění dlouhodobého záměru NVŠ v oblasti tvůrčí činnosti, zaměření tvůrčí činnosti na       potřeby odborné praxe a příslušného regionu, příp. v rámci České republiky nebo EU;

B] souvislosti tvůrčí činnosti s odborným zaměřením akreditovaných studijních programů;

C] spolupráce s odbornou praxí, vysokými školami, výzkumnými pracovišti, se zahraničními

      a dalšími institucemi, vč. zapojení do mezinárodních programů v tvůrčí činnosti a přínosu

      této spolupráce pro NVŠ; 

D] získaných grantů výzkumných a inovačních projektů a dalších cílených zakázek v oblasti    tvůrčí činnosti;

E]   publikační činnosti a účasti akademických pracovníků NVŠ na konferencích a sympóziích             a dalších odborných akcích od zahájení činnosti NVŠ, nejdéle však za poslední tři roky;

a]   zapojení studentů do tvůrčí činnosti, zvláště formou zapojení do výzkumných projektů;

b]   publikační a elektronické prezentace výsledků tvůrčí činnosti NVŠ;

c]   konferencí, sympózií a dalších odborných akcí pořádaných NVŠ od zahájení činnosti

      NVŠ, nejdéle však za poslední tři roky;

d]   publikační činnosti a pořádání konferencí a dalších

      odborných akcí  NVŠ od zahájení činnosti NVŠ, nejdéle však za poslední tři roky;

e]   aplikace výsledků a zkušeností z tvůrčí činnosti při vzdělávání studentů;

f]    finančního zajištění tvůrčí činnosti;

g]   podmínek, vč. podpory technické a informační infrastruktury, které NVŠ vytváří pro

      tvůrčí činnost svých akademických pracovníků.

 

3.   A k a d e m i č t í    p r a c o v n í c i

Kriticky zhodnoťte:

A] personální zajištění co do typů a rozsahů úvazků akademických pracovníků NVŠ;

B] kvalifikační strukturu a věkové složení[5]) akademických pracovníků a jeho vývoj,

      generační obměnu akademických pracovníků a plán (strategii) personálního rozvoje (jaké

      podmínky NVŠ vytváří pro své akademické pracovníky);

C] případné působení akademických pracovníků NVŠ na jiných vysokých školách nebo 

      v odborné praxi;

D] rozdíly v působení interních a externích akademických pracovníků na NVŠ;

E]   personální zajištění případné výuky mimo působiště vlastní NVŠ (dislokovaná       pracoviště);

F]   změny ve složení akademických pracovníků od zahájení činnosti NVŠ, nejdéle však za     poslední 3 roky;

G] zapojení akademických pracovníků do doktorských studijních       programů, příp. habil. nebo

      jmenovacího řízení; 

a]   kvalifikaci akademických pracovníků – pedagogickou, praktickou, jazykovou a ve využití             komunikačních a informačních technologií pro výuku;

b]   další vzdělávání a kvalifikační růst akademických pracovníků, vč. zdokonalování   jazykových znalostí, znalostí informačních technologií a komunikačních dovedností;

c]   uplatnění externích profesních odborníků z praxe ve výuce, jejich pracovní zařazení a  

      rozsah, motivaci ke spolupráci s NVŠ, působení zahraničních odborníků na NVŠ;

d]   hodnocení a využití výsledků hodnocení akademických pracovníků.

 

4.   S t u d e n t i   a   a b s o l v e n t i 

Kriticky zhodnoťte:

A] pojetí a kritéria přijímacího řízení;

B]   existenci a rozsah případných individuálních studijních plánů;

C] způsob a kritéria hodnocení studentů, studijní neúspěšnost, její příčiny a způsoby, jak ji limitovat;

D] zda NVŠ sleduje uplatnění svých absolventů a jak se poznatky z jejich uplatnění promítají             do studia;

E]   jakým způsobem je na NVŠ řešena problematika případného podvádění při zkouškách a

      plagiáty při zpracovávání semestrálních, bakalářských a případně diplomových prací;

F] mobilitu studentů během studia;

G] služby studijního oddělení pro studenty;

a]   nároky výuky ve vztahu k uplatnění absolventa;

b]   systém stipendií pro studenty na NVŠ, pokud NVŠ stipendia uděluje;

c]   podporu studia zdravotně handicapovaných studentů a vyrovnávání příležitostí přístupu     z různě znevýhodněných sociálních skupin;

d]   nabídku konzultací a dalších služeb souvisejících se studiem a jejích efektivitu;

e]   věkovou a příp. profesní (zvl. u kombinované formy) strukturu  studentů;

f]    další činnosti studentů, jako např. práci v akademickém senátu NVŠ, zájmovou činnost;

g]   studijní a profesní poradenství a činnost případného poradenského centra;

h]   další aktivity NVŠ pro studenty a absolventy;

i]    skutečnou délku studia ve srovnání se standardní dobou studia a pro studenty a absolventy           VOŠ na NVŠ;

j]    účast studentů ve výuce, jejich přístup k výuce, absenci.

 

5.      O r g a n i z a c e   a   ř í z e n í   N V Š

Kriticky zhodnoťte:

A] strukturu řízení NVŠ, vč. případných dislokovaných pracovišť nebo poboček a

      kompetence jednotlivých řídících úrovní a kontrolní vazby;

B] zapojení akademických pracovníků, studentů a sociálních partnerů NVŠ do systému jejího           řízení a zpětnou vazbu, efektivnost vzájemné komunikace;

C] způsob a efektivitu komunikace s odbornou praxí, regionálními orgány a veřejností;

D] požadavky na kvalifikaci vedoucích pracovníků, jejich naplňování, hodnocení
      a aktualizaci;

a]   rozhodovací procesy pro finanční zajištění činnosti NVŠ (algoritmus vnitřního        rozdělování prostředků, rozpočet vyčleněný pro tvůrčí iniciativy, pro investiční záměry;

b]   proces tvorby a aktualizace Dlouhodobého záměru NVŠ;

c]   zabezpečení informovanosti pracovníků NVŠ o strategii NVŠ, prostředky a hodnocení     míry informovanosti, respektování záměrů NVŠ;

d]   zveřejňování informací o NVŠ a jejich činnostech pro veřejnost, jejich objektivnost a

      dostupnost;

e]   jakým způsobem jsou získávány a zpracovávány informace nezbytné pro efektivní řízení a

      rozvoj všech činností NVŠ.

 

6.      V n i t ř n í   h o d n o c e n í  n a   N V Š

Kriticky zhodnoťte:

A]   uskutečňování a využití výsledků vnitřního hodnocení od zahájení činnosti NVŠ, nejdéle

      však za poslední 3 roky a jaké složky a činnosti NVŠ tato hodnocení zahrnovala;

B] zapojení studentů NVŠ do systému vnitřního hodnocení;

C] publikování zpráv a výsledků vnitřního hodnocení pro potřeby NVŠ a pro veřejnost;

a]   zaměření, principy, kritéria a postupy vnitřního hodnocení a jejich formální podobu, kterou vymezuje příslušná část statutu NVŠ;

b]   dlouhodobý záměr NVŠ v oblasti jejího vnitřního hodnocení;

c]   zapojení akademických pracovníků, představitelů odborné praxe a případně dalších partnerů NVŠ do systému vnitřního hodnocení.

 

7.   M a t e r i á l n í,   t e c h n i c k é   a   i n f o r m a č n í   z a j i š t ě n í

Kriticky zhodnoťte:

A] změny v prostorovém materiálním a technickém zajištění oproti stavu při zahájení   činnosti NVŠ, nejdéle však ve srovnání se stavem před 3 lety;

B] stav knihovny nebo knihoven – volný elektronický přístup ke knihovním fondům, přístup k zahraničním fondům a databázím, množství a výběr odborné literatury, systém aktualizace knihovního fondu;

C] zajištění akreditovaných studijních programů relevantními skripty a dalšími učebními pomůckami;

D] ICT (napojení pracovišť NVŠ na informační síť, používané informační systémy, jejich       implementace a rozvoj, množství a dostupnost PC připojených na internet, zajištění      elektronické formy zápisů do předmětů a termínů zkoušek, rozvoj a aktualizace webových             stránek);

a]   případné sociální zabezpečení studentů (ubytování, stravování);

b]   prostorové zajištění (kapacita a stav poslucháren, učeben a laboratoří) pro rozvoj NVŠ.

 

8.   E k o n o m i c k é    z a j i š t ě n í

Kriticky zhodnoťte:

A] procento prostředků na tvůrčí činnost z celkového rozpočtu NVŠ;

B] rozvoj doplňkové činnosti, využití majetku NVŠ;

C] investiční záměry NVŠ;

a1] spolupráci akademického vedení s vlastníky, příp. ekonomickým vedením (pro soukromé             NVŠ);

a2]  spolupráci vedení a akademického senátu při schvalování rozpočtu (pro veřejné    NVŠ);

b]   finanční zdroje pro NVŠ (státní dotace, granty, školné, dary apod.);

c]   efektivitu využívání finančních zdrojů a platební schopnost, vč. případného auditu;

d]   výši a vývoj školného (pro soukromé NVŠ).

Z á v ě r e č n é    s h r n u t í

Shrňte silné stránky NVŠ, její hlavní problémy a zásadní představy o jejich řešení.


1) určitá forma SWOT analýzy -„strengths, weaknesses, opportunities, threats“

[2]) tyto informace se předkládají pouze v případě, že nejsou součástí výroční zprávy

[3]) doporučujeme uvést příslušné údaje ve výroční zprávě

[4]) ECTS – zkratka „European Credit Transfer System“; blíže např. http://www.natur.cuni.cz/~foreign/ects.html

[5]) například lze uvést průměrný věk akademických pracovníků podle pracovního zařazení (lektor, odborný asistent, docent, profesor)  

 

Přílohy:

Napsat komentář