Tisková zpráva Akreditační komise k Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni


Tisková zpráva Akreditační komise k Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Akreditační komise projednala na svém zasedání ve dnech 30. ledna – 1. února 2012 žádost Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ a přijala následující závěry:

Přestože Akreditační komise opakovaně upozorňovala na přetrvávající závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu, nedošlo na Fakultě právnické ke zlepšení stavu, nebo alespoň k vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj v blízké budoucnosti. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni nedokázala vytvořit stabilní jádro vlastních akademických pracovníků s odpovídající kvalifikací a odbornou činností. Za poslední období se personální situace ještě výrazně zhoršila. Současná podoba personálního zabezpečení nevytváří podmínky pro kvalitní vzdělávací činnost v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“ a předpoklad pro rozvoj fakulty. 

Za daných okolností Akreditační komise nepovažuje další uskutečňování magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni za akceptovatelné, nicméně s ohledem na stávající studenty souhlasí s prodloužením platnosti akreditace na dobu do 31. října 2012, tak aby Západočeská univerzita v Plzni mohla naplnit povinnost vyplývající z § 80 odst. 4 zákona o vysokých školách: „Vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole“. 

Akreditační komise současně trvá na svém návrhu z června 2011 na omezení akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, o němž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doposud nerozhodlo.

V Benešově 1. února 2012

Přílohy:

Napsat komentář