Standardy pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem


Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Splnění těchto standardů je podmínkou nutnou, nikoliv postačující. Vedle obecných standardů mohou být pro jednotlivé skupiny oborově příbuzných žádostí stanovena další specifická kritéria.


Habilitační řízení

 1. Obor je zajištěn alespoň dvěma habilitovanými akademickými pracovníky odpovídajícího odborného zaměření, kteří mají odpovídající publikační, resp. uměleckou činnost za posledních 5 let související s oborem (podle povahy jednotlivých vědních oborů se jedná zejména o publikace ve významných impaktovaných časopisech, recenzovaných odborných časopisech, monografie, zvané plenární přednášky na zahraničních konferencích; v uměleckých oborech odpovídající umělecká díla) a u kterých lze předpokládat jejich vědecké, respektive umělecké působení v daném oboru po dobu platnosti akreditace. Musejí působit na příslušném pracovišti v rozsahu plného pracovního úvazku (tj. 40 hodin za týden) a se závazky na jiných institucích nepřesahují 0,5 pracovního úvazku (tj. 20 hodin za týden). Na pracovišti musejí působit odborní asistenti s vědeckou aktivitou a publikační činností a perspektivou habilitace, aby byl zaručen rozvoj oboru.  
 2. V příslušném doktorském studijním programu jsou v posledních 5 letech absolventi. Prověření kvality obhájených disertačních prací a průběhu studia je součástí řízení.
 3. Pracoviště vykazuje vědeckou a publikační, resp. uměleckou aktivitu v příslušném oboru v odpovídající kvalitě a rozsahu.
 4. Alespoň dva členové vědecké rady musejí být významnými odborníky v příslušném oboru nebo oboru blízkém.
 5. Vysoká škola musí umožňovat konat habilitační řízení i uchazečům z jiných institucí.

Řízení ke jmenování profesorem

 1. Obor je zajištěn alespoň jedním habilitovaným akademickým pracovníkem a jedním profesorem odpovídajícího odborného zaměření, kteří jsou v produktivním věku mají odpovídající publikační, resp. uměleckou činnost za posledních 5 let související s oborem (podle povahy jednotlivých vědních oborů se jedná zejména o publikace ve významných impaktovaných časopisech, recenzovaných odborných časopisech, monografie, zvané plenární přednášky na zahraničních konferencích; v uměleckých oborech odpovídající umělecká díla) a u kterých lze předpokládat jejich vědecké, respektive umělecké působení v daném oboru po dobu platnosti akreditace. Musejí působit na příslušném pracovišti v rozsahu plného pracovního úvazku (tj. 40 hodin za týden) a se závazky na jiných institucích nepřesahují 0,5 pracovního úvazku (tj. 20 hodin za týden). Na pracovišti musejí působit odborní asistenti s vědeckou aktivitou a publikační činností a perspektivou habilitace, aby byl zaručen rozvoj oboru.  
 2. V příslušném doktorském studijním programu jsou v posledních 5 letech absolventi. Prověření kvality obhájených disertačních prací a průběhu studia je součástí řízení.
 3. Pracoviště vykazuje vědeckou a publikační aktivitu v příslušném oboru v odpovídající kvalitě a rozsahu.
 4. Alespoň dva členové vědecké rady musejí být významnými odborníky v příslušném oboru nebo oboru blízkém.
 5. Vysoká škola musí umožňovat konat řízení ke jmenování profesorem i uchazečům z jiných institucí.

Časové omezení platnosti akreditace

Akreditaci oboru habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem doporučuje Akreditační komise na dobu platnosti 8 roků nebo na 4 roky v závislosti na kvalitě personálního zabezpečení a výzkumné, resp. umělecké činnosti v příslušném oboru. Pokud

 • je potřebné, aby byl obor posílen mladšími habilitovanými učiteli nebo
 • je potřebné aby byla dále zkvalitňována výzkumná a publikační aktivita pracoviště,

je zpravidla doporučována doba platnosti 4 roky. 

Schváleno Akreditační komisí na zasedání č. 3/2003, 17. až 18. června 2003 a č. 4/2010, 13. až 15. září 2010. 

Přílohy:

Napsat komentář