Personální zabezpečení doktorského programu


Podrobnější kritéria stálých pracovních skupin Akreditační komise


Akreditační komise na zasedání č. 4/2003 v září 2003, č. 6/2005 v listopadu 2005 a č. 5/2007 v listopadu 2007 schválila standardy pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace doktorských studijních programů a jejich oborů.

Podle standardů Akreditační komise „u školitelů, přednášejících a členů oborové rady doktorského programu musí být doložena jejich vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká nebo další tvůrčí činnost v oboru jejich působení a vztahující se k doktorskému studijnímu programu za posledních 5 let, a to zejména publikacemi v renomovaných odborných časopisech, případně autorstvím monografií nebo uměleckých nebo inženýrských děl“.

Podrobnější kritéria pro jednotlivé oblasti mohou stanovit pracovní skupiny Akreditační komise.

 

Pracovní skupiny Akreditační komise stanovily tato podrobnější kritéria: 

Biologie a ekologie
Požadují se publikace v časopisech s IF.

Fyzika
Požadují se publikace v časopisech s IF.

Lékařské obory
Požadují se publikace v tomto členění:
Publikace in extenso v časopisech s IF s uvedením jeho hodnoty.
Publikace in extenso v časopisech bez IF, ale sledovaných v databázích WoK, Medline, Embase, Scopus, PubMed
Monografie, učebnice
NE:      Abstrakta (i když jsou v časopisech s IF), přednášky.

Filologické obory
Z periodik vydávaných v České republice jsou brány v úvahu publikace v:
A2
Acta Comeniana
Acta onomastica
Acta Universitatis Carolinae (všechny filologické řady)
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis (všechny filologické řady: Rossica Olomucensia, Romanica Olomucensia apod.)
Akord
Alternativa (Alternativa plus)
Aluze
Analogon
Archiv orientální
Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
BOX
Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei (Vydavatelství Lidové noviny)
Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft
Byzantinoslavica
Cizí jazyky
Časopis Moravského muzea. Vědy společenské
Časopis pro moderní filologii
Česká literatura
Český jazyk a literatura
Čeština doma i ve světě
Češtinář
Čtenář
Dějiny a současnost
Divadelní revue
Estetika
Écho des Études Romanes
Folia translatologica
Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawistische Studien
Host
Chatreššar
Iluminace
Intelektuál
Kalmanach
Knihy a dějiny
Křesťanská revue
Kuděj: časopis pro kulturní dějiny
Labyrint
Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
Lingua viva
Listy
Listy filologické
Literární noviny
Litteraria Pragensia
Mediaevalia historica bohemica
Miscellanea: oddělení rukopisů a starých tisků
Muzejní a vlastivědná práce
Naše řeč
Opera Slavica
Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Prague Linguistic Circle Papers: Travaux du Cercle linguistique de Prague
Proglas
Prostor
Protimluv
Přítomnost: nezávislý měsíčník
Revolver revue
Sborník Národního muzea – řada C – literární historie
Sborník prací FF MU (všechny filologické řady)
Slavia
Slezský sborník
Slovanský přehled
Slovo
Slovo a slovesnost
Slovo a smysl
Souvislosti
Studia Comeniana et Historica
Studia germanistica (Ostrava)
Svět a divadlo
Svět literatury
Tvar
Uni : kulturní magazín
Zprávy spolku českých bibliofilů v Praze
Židovská ročenka
Živel

Přílohy:

Napsat komentář