Specifické požadavky pro akreditaci oborů v oblasti matematiky a informatiky


Požadavky stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro obory matematiky a informatiky.


Podrobnější kritéria pracovní skupiny Akreditační komise pro matematiku a informatiku.

1. Nutnou podmínkou k úspěšnému projednání akreditace doktorského studia a jmenovacích práv k udělování titulů docent a profesor je prokazatelné pěstování příslušného vědního oboru,tj. existence vědeckých škol, na úrovni blízké standardní evropské či světové úrovni. Jejich kvalita musí být doložena způsobem obvyklým v daném oboru (zejména články v časopisech vymezujícíchdaný obor a členstvím v jejich redakčních radách, zvanými plenárními přednáškami na klíčových konferencích a články v jejich sbornících, atd.).

2. Při každé žádosti o prodloužení platnosti akreditace či při akreditaci oboru příbuzného jinému oboru, ve kterém byla již akreditace dříve udělena, musí součástí žádosti být shrnutí výsledků za uplynulé období, které umožní posouzení kvality výsledků dosažených na základě dříve udělené akreditace. Podobně musí být vysvětlena návaznost či souvislost se souběžně podávanými žádostmi v příbuzné oblasti studia.

V případě doktorského studia a jmenovacích práv k udělování titulů docent a profesor musí žadatel   umožnit přístup k následujícím informacím:

  • přehled a texty obhájených doktorských a dizertačních prací;
  • přehled o proběhlých habilitačních a profesorských řízeních a jejich úplné materiály.

Závažné nedostatky v kvalitě výsledků doktorského studia a v kvalitě proběhlých habilitačních aprofesorských řízení mohou být posouzeny jako důvod k vydání negativního stanoviska k podané žádosti. Kvalitní výsledky naopak povedou k doporučení schválení žádosti na maximální možnou dobu platnosti. 

3. Obsah studia musí odpovídat mezinárodně uznávaným standardům pro daný obor.

4. Přehled publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (viz. formulář H) by měl být striktně omezen na maximálně 5 nejvýznamnějších prací.

Přílohy:

Napsat komentář