prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.


předseda pracovní skupiny pro vojenské a bezpečnostní obory (první funkční období od 2015)

 

 

Vzdělání a vědeckopedagogická kvalifikace:

 

·         1986 – Ing. (Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojensko-inženýrská – výzbroje, obor Tankový a automobilní a obor Výzbrojně technický – mezioborové studium)

·         1993 – CSc. (Vojenská akademie v Brně, Fakulta strojní, obor Vojenská technika)

·         1999 – docent (Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenskotechnická – druhů vojsk, obor Stavba dopravních strojů a zařízení

·         2003 – profesor (Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenskotechnická – druhů vojsk, Obor Dopravní stroje a zařízení)

·         2011 – Dr.h.c. – Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

 

Dosavadní působení:

·         1986 – 1989 – velitelské funkce

·         1989 – 1995 – asistent a odborný asistent na Katedře tanků Fakulty strojní Vojenské akademie v Brně

·         1995 – 1999 – odborný asistent na Katedře bojových a dopravních vozidel Fakulty vojenskotechnické – druhů vojsk Vojenské akademie v Brně

·         1999 – 2003 – docent na Katedře bojových a dopravních vozidel Fakulty vojenskotechnické – druhů vojsk Vojenské akademie v Brně

·         2003 – 2005 – profesor na Katedře bojových a dopravních vozidel Fakulty vojenskotechnické – druhů vojsk Vojenské akademie v Brně

·         2005 – 2010 – vedoucí vědecký pracovník Katedry bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

·         2010 – 2012 – vedoucí Katedry bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

·         2012 – dosud – profesor na Katedře bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

Od 1.1.1982 do 30.11.2012 ve služebním poměru vojáka z povolání. Dosažená vojenská hodnost – plukovník.

 

Akademické funkce

·         2003 – proděkan pro vědeckou činnost Fakulty vojenskotechnické – druhů vojsk Vojenské akademie v Brně

·         2003 – 2005 – proděkan pro vědeckou činnost Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

·         2005 – 2012 – děkan Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

 

Zaměření vědecké, odborné a pegagické práce

·         Spolehlivost a bezpečnost složitých technických systémů se zaměřením na vojenské a bezpečnostní technologie (prediktivní analýzy, modelování, zkoušky a hodnocení provozní spolehlivosti)

·         Systémy fyzické ochrany (modelování, hodnocení zranitelnosti a účinnosti)

 

Členství ve vědeckých radách a odborných orgánech a organizacích

·         International Federation for the Promotion of Mechanism and Machines – Technical Committee for Reliability – člen (od roku 2001)

·         European Safety and Reliability Association – Technical Committee on Safety of Land Transportation – člen (od rok 2005)

·         European Safety and Reliability Association – Technical Committee on Critical Infrastructure – člen (od roku 2012)

·         Česká společnost pro jakost – člen výboru Odborné skupiny pro spolehlivost (od roku 2002)

·         Meziresortní hodnotící komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro hodnocení výzkumných záměrů ve skupině oborů vojenství, průmysl a informatika – (2004 – 2014)

·         Komise Ministerstva obrany ČR pro hodnocení návrhů a výsledků výzkumných návrhů – (2004 – 2012)

·         Vědecká rada Univerzity obrany – člen (od roku 2005)

·         Vědecká rada Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany – člen (od roku 2004)

·         Vědecká rada Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany – člen (2006 – 2014)

·         Vědecká rada Fakulty mechatroniky Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně – člen (2008 – 2011)

·         Vědecká rada Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně – člen (2010 – 2011)

·         Vědecká rada Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava – čestný člen (od roku 2008)

·         Vědecká rada Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích – člen (od roku 2006)

 

Členství v redakčních radách vědeckých časopisů

·         Advances in Military Technology – předseda redakční rady (od roku 2003)

·         Acta Avionica (od roku 2008)

·         International Journal of Metrology and Quality Engineering (od roku 2009)

·         Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces (od roku 2013)

 

Řešené projekty

·         Grantová agentura ČR:   1 x vedoucí řešitel, 1 x spoluřešitel

·         Projekty obranného výzkumu:  1 x vedoucí řešitel, 3 x spoluřešitel

·         Projekt bezpečnostního výzkumu: 2 x vedoucí řešitel, 1 x spoluřešitel

·         Projekt MŠMT ČR (program Kontakt): 1 x spoluřešitel

·         Projekt MŠMT ČR (OP-VK): 1 x vedoucí řešitel

·         Projekt Vědecké agentury ministerstva školství Slovenské republiky: 1 x spoluřešitel

·         Projekt Evropské unie (v rámci programu „The Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks“): 1 x spoluřešitel

 

Souhrn publikační činnost

·         Monografie, učebnice a skripta vydaná v ČR:  12

·         Kapitola v monografii vydané v zahraničí:  3

·         Článek v recenzovaném časopise:  30

·         Článek ve sborníku mezinárodní konference: 170

·         Certifikovaná metodika:  3

 

Nejvýznamnější publikace z posledních 5 let

1.         VINTR, Z., VALIS, D. Reliability Assessment of Mechatronic Systems. In: Maga, D., Bauer, P. (eds.). State-of-the-Art in Mechatronic. Volume II. Alphen ann den Rijn: Simulation Research Press, 2010, p. 267-306.

2.         VALIŠ, D., VINTR, Z. Development of preventive and corrective maintenance procedures optimisation for military vehicles. In Andrews, J., Berenguer, C. and Jackson, L. (eds.). Maintenance Modelling and Applications. Oslo: Det Norske Veritas, 2011, p. 704-713.

3.         VINTR, Z.; VINTR, M. Reliability Prediction for Components of Robotic Systems. In Advances in Automation and Robotics, Vol. 2. Selected Papers from the 2011 International Conference on Automation and Robotics (ICAR 2011). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, p. 463-470.

4.         VINTR, Z.; VINTR, M. Warranty Costs Assessment for Automotive Applications. Advanced Materials Research, 2012, vols. 433–440, pp. 6108-6115. ISSN 1022-6680.

5.         VINTR, Z.; VALIŠ, D.; MALACH, J. Attack tree-based evaluation of physical protection systems vulnerability. In Proceedings – 46th Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: IEEE, 2012, pp. 59-65.

6.         VALIŠ, D.; VINTR, Z.; MALACH, J. Selected aspects of physical structures vulnerability – state-of-the-art. Maintenance and Reliability, 2012, Vol. 14, No. 3, pp. 189-194.

7.         VINTR, Z.; VINTR, M.; MALACH, J. Evaluation of Physical Protection System Effectiveness. In Proccedings – 46th Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: IEEE, 2012, pp. 15-21. 

8.         VINTR, Z.; VALIŠ, D. Optimising Combat Tracked Vehicle Maintenace with RCM. Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 2013, vol. 45, no. 2, p. 116-128.

9.         VINTR, Z., VALA, M. A contribution to Assessment of Transportation Structures Vulnerability. Applied Mechanics and Materials, 2014, Vol. 656, p. 588-596.

10.      VINTR, Z., VINTR, T. Reliability allocation for a system with complex redundancy. In Safety and Reliability: Methodology and Applications – Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. Wroclaw: CRC Press / Balkema, 2014, p. 1797-1800.

Napsat komentář