Metodická pomůcka pro stanovení cestovních náhrad členů Akreditační komise a členů jejich pracovních skupin


Metodická pomůcka pro stanovení cestovních náhrad členů Akreditační komise a členů jejích pracovních skupin, vyplácených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 276 / 2008 – 30 / 1)


V návaznosti na Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 23/2007 k materiálnímu a finančnímu zabezpečení Akreditační komise a jejích pracovních skupin se stanovuje následující metodický postup stanovení cestovních náhrad členů Akreditační komise a členů jejích pracovních skupin:

A. Jízdní výdaje

 • Pokud sekretariát Akreditační komise (dále jen “SAK”) zajišťuje dopravu do místa jednání a z místa jednání Akreditační komise (dále jen “AK”) nebo její pracovní skupiny (dále jen “PS”), přísluší náhrada jízdních výdajů jen tomu členu AK nebo PS (dále jen “člen”), který nemá trvalé bydliště v místě, ze kterého je doprava zajištěna SAK.
 • Pokud člen nemůže z vážných důvodů použít dopravu zajištěnou SAK nebo pokud SAK dopravu nezajišťuje, přísluší členu náhrada prokázaných jízdních výdajů za cestu hromadným dopravním prostředkem. Neprokáže-li člen jízdní výdaje, o jejichž náhradu požádal, přizná se mu náhrada ve výši odpovídající jízdnému z místa trvalého bydliště do místa jednání a zpět v 1. vozové třídě vlaku. Nenachází-li se v místě bydliště člena nebo v místě jednání AK železniční stanice, přizná se mu náhrada ve výši odpovídající dvojnásobku jízdného podle výpisu vhodného dopravního spojení zjištěného vyhledávačem na Internetu, případně podle výše jízdného odpovídajícího stanovenému tarifu 1. vozové třídy vlaku pro vzdálenost mezi bydlištěm člena a místem jednání AK.

B. Náhrady za používání silničních motorových vozidel

 • Použije-li člen po předchozím písemném souhlasu tajemníka AK nebo jím pověřeného zástupce silniční motorové vozidlo (dále jen “vozidlo”), přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného z místa trvalého bydliště do místa jednání a zpět v 1. vozové třídě vlaku. Nenachází-li se v místě bydliště člena nebo v místě jednání AK železniční stanice, přizná se mu náhrada ve výši odpovídající dvojnásobku jízdného podle výpisu vhodného dopravního spojení zjištěného vyhledávačem na Internetu, případně podle výše jízdného odpovídajícího stanovenému tarifu 1. vozové třídy vlaku pro vzdálenost mezi bydlištěm člena a místem jednání AK. V případě časové tísně může být tento souhlas vydán faxem, ve výjimečných případech e-mailem. Tajemník AK nebo jím pověřený zástupce může dát souhlas zejména v těchto případech:
 1. do místa jednání SAK nezajišťuje dopravu a toto místo jednání je nedostupné hromadnou dopravou buď zcela nebo z časových důvodů;
 2. do místa jednání se vozidlem přepravují alespoň dva členové;
 3. člen AK nemůže z pracovních důvodů použít dopravu zajišťovanou SAK nebo hromadnou dopravu.

Použije-li člen vozidlo na žádost tajemníka nebo jím pověřeného zástupce, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu dle přílohy č. 1.

Tajemník AK nebo jím pověřený zástupce nepožádá, aby člen použil vozidlo, nebo nedá souhlas s použitím vozidla, pokud neobdrží kopii dokladu o zaplacení pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla a kopii dokladu o havarijním pojištění. Tajemník AK potvrdí žádost nebo souhlas s použitím vozidla svým podpisem na Cestovním příkazu nebo na jiném formuláři pro vyúčtování cestovních náhrad. Požádá-li člen o nižší náhradu za použití vozidla, než jaká by mu náležela podle předchozího odstavce (např. pokud použil za úplatu vozidlo jiného zaměstnavatele nebo majitele a náhradou podle předchozího odstavce by došlo k jeho bezdůvodnému obohacení), přizná se mu náhrada ve výši, o kterou žádá.

C. Ostatní cestovní náhrady

Členu dále náleží náhrada prokázaných výdajů za ubytování, náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů a stravné nejvýše ve výši a za podmínek odpovídajících výši a podmínkám stanoveným v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Členu přísluší za každý kalendářní den cesty stravné ve výši uvedené v příloze č.1. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze uplatňovat cestovní náhrady podle vnitřních předpisů vysokých škol, veřejných výzkumných institucí nebo dalších zaměstnavatelů členů. Zabezpečí-li SAK členu plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje; zabezpečí-li bezplatné stravování částečně, stravné se krátí, a to o 30 % z určené výše stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře.

D. Vyplácení cestovních náhrad

 • Cestovní náhrady se podle čl. 3 odst. 3 Pravidel vyplácejí po předložení příslušných dokladů a příslušného tiskopisu, podepsaného ředitelem odboru vysokých škol nebo tajemníkem AK, při použití vozidla též po předložení písemného souhlasu nebo žádosti tajemníka AK nebo jím pověřeného zástupce. Doklady se rozumí zejména jízdenky hromadné dopravy, účet za ubytování, účtenky za nutné vedlejší výdaje a tiskopisem se rozumí Cestovní příkaz (SEVT 30 132 3) nebo jiný tiskopis pro vyúčtování cestovních náhrad (dále jen “doklady”).
 • Člen, který je zaměstnancem vysoké školy, předkládá doklady k proplacení SAK nebo své fakultě nebo vysoké škole, která po proplacení žádá o refundaci SAK. Fakturou se zpravidla žádá o refundaci cestovních náhrad za více pracovních cest najednou, a to obvykle čtvrtletně, do 1 měsíce po uplynutí 1., 2. nebo 3. čtvrtletí, ve kterém se cesty uskutečnily. O refundaci cestovních náhrad za cesty uskutečněné ve 4. čtvrtletí se žádá do 5. prosince. K faktuře žádající o refundaci musí být přiloženy kopie dokladů ke všem cestám, pro které je uplatňována refundace. Originální doklady ukládá a archivuje vysoká škola.
 • Členové, kteří nejsou zaměstnanci vysokých škol, zasílají originální doklady přímo SAK, a to jednotlivě nebo za více pracovních cest najednou, v termínech stanovených předchozím odstavcem.
 • SAK ověří uvedený účel cesty. Pokud není tento účel jednoznačně prokazatelný, např. plánem práce AK, ověří účel této cesty u předsedy příslušné PS a zjištěné údaje doplní do tiskopisu. V případě, kdy účel cesty není prokázán, vrátí SAK doklady odesilateli s uvedením důvodu pro nevyplacení cestovních náhrad.
 • Cestovní náhrady za použití vozidla mohou být vyplaceny jen je-li mezi doklady kopie technického průkazu vozidla s údaji o typu vozidla a průměrné spotřebě pohonných hmot, kopie dokladů o zaplacení pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla, havarijního pojištění vozidla (předkládá se pouze při prvním vyúčtování cestovních náhrad) a případně doklad o nákupu pohonných hmot.
 • Člen, který předkládá doklady k proplacení svému zaměstnavateli, je povinen jej informovat o této metodice.

E. Zvláštní ustanovení pro cestovní náhrady zahraničním členům

 • Cestovní náhrady zahraničnímu členu stanoví a vyplácí MŠMT podle Smlouvy o poskytování cestovních náhrad zahraničnímu členovi Akreditační komise nebo pracovní skupiny – viz příloha č.2
 • Cesta zahraničního člena může být organizována s příjezdem do České republiky jeden den před zahájením jednání a s odjezdem z České republiky v den následující po ukončení jednání. Případné prodloužení pobytu, např. z důvodu návaznosti jednání PS a následně AK, musí být předem projednáno a schváleno tajemníkem AK.
 • Zahraničnímu členu nepřísluší ve dnech jednání AK kapesné.

 

Přílohy:

č.1 Sazba základní náhrady za 1 km jízdy, průměrná cena pohonné hmoty a výše stravného

č.2 Vzor Smlouvy o poskytování cestovních náhrad zahraničnímu členovi Akreditační komise

nebo pracovní skupiny

V Praze dne       .ledna 2008

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
         náměstek ministra

Přílohy:

Napsat komentář