Zpráva o hodnocení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


hodnocení akreditovaných činností (duben 2006)

 

Zpráva Akreditační komise o hodnocení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (za období 1.1. 2003 – 31.12. 2005)

duben 2006

 

Akreditační komise (dále jen “AK”) na svém zasedání 13. a 14. září 2005 vyhlásila v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách hodnocení akreditovaných činností – úrovně oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen “FF UP”) a jmenovala účelovou pracovní skupinu (dále jen “ÚPS”) ve složení: Alena Macurová – předsedkyně, Miroslav Liška, František Šmahel, Jiří Mareš.

ÚPS  se seznámila s vyžádanými materiály a informacemi poskytnutými hodnocenou fakultou. Dne 28. března 2006 vykonala ÚPS návštěvu fakulty, kde se seznámila

  1. s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci (B1-5/2001)
  2. s Interními zásadami habilitačních a profesorských řízení na FF UP a
  3. s podklady, které jí na základě dotazníku AK poskytlo vedení FF.

ÚPS byly poskytnuty podklady celkem k 61 řízením.

Habilitační řízení:

35 řízení v sledovaném období proběhlo – z toho         4 byla neúspěšná (na VR FF UP)

6 řízení bylo zahájeno

Řízení ke jmenování profesorem:

18 řízení proběhlo – z toho      

5 bylo neúspěšných (na VR UP) 

2 řízení byla zahájena

 

Na základě studia podkladů ÚPS konstatovala, že

(1) FF UP stanovila pro oba typy řízení jasné kvantitativní požadavky (s rozlišením mezi požadavky nezbytnými a fakultativními):

Habilitační řízení:

vědecká monografie (monotem. publikace knižního typu s ISBN o rozsahu nejméně 100s./5 AA) – 1

studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících – 10

studie publikované v ostatních periodikách a sbornících – 10

učebnice/skripta – 1

přednášky na (mezinárodních) konferencích – 10

citace a recenze – fak.

řešitel/spoluřešitel výzkumných grantů – fak.

ediční/redakční činnost – 1

popularizační články – fak.

pedagogická praxe – 3 roky

 

Řízení ke jmenování profesorem:

vědecká monografie (monotem. publikace knižního typu s ISBN o rozsahu nejméně 100 s./5 AA) – 2

studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících – 15

studie publikované v ostatních periodikách a sbornících – 15

učebnice/skripta – 2

přednášky na (mezinárodních) konferencích – 20

citace a recenze – fak.

vedené/ukončené disertační práce – 3

řešitel/spoluřešitel výzkumných grantů – fak.

ediční/redakční činnost – 2

popularizační články – fak.

pedagogická praxe – 5 let

 

(2) FF UP zřetelně definovala ”technický” průběh obou typů řízení a administrativní kompetence (a zodpovědnost) účastníků řízení:

Příslušné komise jmenuje děkan po jejich schválení VR.

Předseda komise organizuje veškerou přípravu a jednání komise, včetně administrativy.

Předseda habilitační komise předává odd. VVZ posudky oponentů návrh habilitační komise se všemi náležitostmi a originály podpisů všech členů komise.

Předseda profesorské komise předává na odd. VVZ na zvláštním listě 3 nejvýznamnější publikace a 3 nejvýznamnější citace uchazeče návrh hodnotící komise se všemi náležitostmi a originály podpisů všech členů komise ve   dvou vyhotoveních.

Předseda komise po předání všech materiálů odd. VVZ dohodne s proděkanem termín řízení před VR.

Řízení před VR se koná za účasti většiny členů komise, příp. oponentů (účast oponentů není nutná).

 

ÚPS považuje stanovená kvantitativní kritéria za dostatečně široká a dostatečně náročná, za dostatečně specifikovaný považuje i administrativní postup stanovený pro oba typy řízení. 

Uplatňování kvantitativních kritérií a zvl. (obtížně vyčíslitelných) kritérií kvalitativních i další otázky spojené s habilitačním řízením a řízením pro jmenování profesorem byly předmětem jednání ÚPS s vedením FF UP dne 28. března 2006.

FF UP byla na tomto jednání reprezentována děkanem fakulty prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc., a prof. PhDr. RNDr. Janem Štěpánem, CSc., který byl část sledovaného období proděkanem FF UP pro vědeckobadatelské záležitosti.

 

Jednání se soustředilo na tyto rámcové okruhy otázek:

(1) Procedura přijímání přihlášek (dodržování kvantitativních kritérií při přijetí přihlášky, kritérium vědecké hodnosti jako podmínka přihlášky k habilitaci, poměr přihlášek z FF UP a přihlášek odjinud, poměr přihlášek absolventů doktorského studia FF UP a absolventů doktorského studia odjinud);

(2) Uskutečněná řízení (poměr úspěšných vs. neúspěšných řízení, poměr úspěšných vs. neúspěšných řízení uchazečů z UP Olomouc a uchazečů z jiných institucí; v rámci tohoto okruhu otázek pak zvl. habilitace PhDr. Libora Pavery, CSc., uskutečněná 10. 9. 2003 (s hlasováním: z 19 hlasů 18 kladných, 1 neplatný) v oboru Dějiny české literatury (ten již v současné době na UP Olomouc akreditován není, akreditace skončila 30. 4. 2004).

ÚPS (informovaná o tomto případu z opakovaného projednávání na zasedáních AK v r. 2004, 2005 a 2006) byla vedením FF UP seznámena se základními dokumenty habilitačního řízení (včetně všech dokladů předložených uchazečem a dokladů z habilitačního řízení) a dokumenty z jeho prošetření. Šlo zvl. o tyto dokumenty: (1) Stanovisko habilitační komise pro habilitaci doc. PhDr. Libora Pavery, CSc. (k recenzím habilitační práce doc. L. Pavery, CSc., Kazatel Daniel Nitsch – kapitola z barokní homiletiky (Brno, Istenis 2003, 230 stran) a k dalším publikovaným textům označujícím tuto práci za plagiát) ze dne 25. 3. 2004 (tento text obsahuje i citace z vyjádření oponentů habilitační práce k publikovaným recenzím Paverovy monografie); (2) Usnesení Vědecké rady FF UP v Olomouci ve věci habilitační práce doc. PhDr. Libora Pavery, CSc., Kazatel Daniel Nitsch – kapitola z barokní homiletiky (Brno, Istenis 2003, 230 stran) ze dne 21.4. 2004.

Děkan FF UP seznámil ÚPS též s dokumentací kroků, které vedení FF UP a vedení UP po veřejném zpochybnění původnosti habilitačního spisu realizovalo. Z předložených materiálů vyplynulo, že první zpochybnění původnosti Paverova habilitačního spisu bylo zveřejněno 27.11. 2003, tedy až poté, co PhDr. Pavera převzal (21.11. 2003) jmenovací dekret docenta (do tohoto data původnost habilitačního spisu zpochybněna nebyla, nevznikl tedy důvod habilitační řízení pozastavit). Vedení FF UP se možným řešením případu zabývalo od r. 2003 a 2.2. 2004 uložilo habilitační komisi prověřit průběh a výsledky daného habilitačního řízení a zahrnout do svého úhlu pohledu i reakce na průběh a výsledky tohoto řízení publikované v tisku. Habilitační komise měla přitom k dispozici aktualizovaná vyjádření oponentů (potvrzující původní kladné hodnocení práce), zprávu expertní komise ustavené děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě (konstatující, že nejméně 30% textu bylo nekriticky a bez detailních odkazů přejato), dopis doc. Pavery děkanovi FPF SU v Opavě (obsahující vyjádření k publikovaným recenzím) a meritorní a právní analýzu případu vypracovanou právním oddělením Rektorátu UP v Olomouci.

ÚPS se seznámila s výsledky této právní analýzy a s návrhem předloženým habilitační komisí VR FF UP v Olomouci. Vzala na vědomí závěry právní analýzy, totiž že anulování právního aktu jmenování docentem může být pouze a jedině výsledkem pravomocného soudního rozhodnutí. Na vědomí též vzala, že nezbývá než pravdivost  obvinění, jež byla proti původnosti Paverova habilitačního spisu vznesena (a jež zakládají možnost porušení § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 451 zákona č. 40/1964 Sb. – Občanského zákoníku) prokázat právoplatnými soudními rozhodnutími (explicitně je popis žádoucích právních kroků poskytnutý zaměstnavateli doc. Pavery obsažen v usnesení VR FF UP ze dne 21.4. 2004). V této souvislosti se ÚPS ztotožnila se stanoviskem VR FF UP Olomouc (zcela shodným s postojem AK – viz zápisy z jejího jednání), totiž že nakládání habilitanta s archivovaným rukopisem, z něhož čerpal, je hrubým porušením etiky vědecké práce a vzala na vědomí názor VR FF UP, totiž že předložení habilitační práce (za jejíž původnost předkladatel ručí) poškodilo prestiž VR FF UP.

(3) Složení komisí, stanovení oponentů (míra zastoupení oponentů v komisi, funkce oborových kolegií,  administrativní vs. ”odborná” odpovědnost habilitační komise a oponentů, administrativní vs. ”odborná” odpovědnost komise k profesorskému řízení).

(4) Kvantitativní kritéria (obligatorní vs. fakultativní kritéria – zvl. granty a citace / recenze)

(5) Kvantitativní a kvalitativní kritéria (váha kvantitativních kritérií různého druhu při rozhodování habilitační komise a vědeckých rad, kvantita a kvalita publikační činnosti, kvalita českých a zahraničních časopisů a sborníků s celostátní vs. regionální působností, specifika kritéria ”ohlas” v humanitních oborech, komplexní pohled na kvalitu uchazeče uplatňovaný příslušnou komisí i vědeckou radou).

(6) Odborné /vědecké uplatnění docentů /profesorů s tituly z UP (uplatnění v rámci FF UP, v rámci UP, v rámci jiných vysokých škol a akademických institucí)

(7) Personální zajištění habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v dlouhodobější perspektivě (perspektivy personálního zajištění oborů pro oba typy řízení, žádosti o akreditace nových oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem).

 

Na základě provedeného hodnocení AK doporučuje:

  1. Udržovat náročnost habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.
  2. Zvážit příp. možnost přehodnocení obligatorních a fakultativních kritérií (zvl. pokud jde o fakultativnost kritéria granty a kritéria citace a recenze zejména u profesorského řízení).
  3. Zvážit vztah mezi členy habilitačních komisí a oponenty –  v rámci vyšší objektivity řízení příp. nejmenovat oponenty z členů habilitační komise / jmenovat oponenty z řad členů komise v minimálním počtu.
  4. Dbát na personální zajištění oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v dlouhodobější perspektivě (vědecký růst mladších pracovníků, habilitace učitelů oboru, profesorská řízení), příp. zvážit žádosti o nové akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Závěry AK:

  1. Z hodnocení vyplývá, že v oborech, které jsou v současné době akreditovány na FF UP v Olomouci, neexistují problémy, které by zakládaly potřebu mimořádných opatření.
  2. V oborech, které souvisejí s obory habilitačních řízení / řízení ke jmenování profesorem, je přiměřeně rozvíjeno doktorské studium s takovou úrovní publikací, která odpovídá oborovým ”standardům” jednotlivých humanitních oborů.

Napsat komentář