Závěry ze společného jednání Akreditační komise České republiky a Akreditační komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky


jednání proběhlo ve dnech 13. – 15. června 2012 v Praze

Akreditační komise se shodly, že

  1. je nezbytné věnovat zvláštní pozornost vysokoškolské přípravě budoucích učitelů základních a středních škol. Situace v těchto studijních programech / oborech je v obou zemích mimořádně složitá a dlouhodobá stagnace a neřešení stávajících problémů (koncepčních, obsahových i ekonomických) může mít vážné dopady na vzdělanost nastupujících generací. Akreditační komise doporučují experimentálně ověřit, zda ke zlepšení přípravy budoucích učitelů (zejména druhého stupně základních škol) může přispět studium v akreditovaných pětiletých magisterských studijních programech / oborech,
  2. by měla být rozvinuta hlubší diskuse o kritériích pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Při hodnocení činnosti vysokých škol je třeba se systematicky zaměřovat na posuzování náročnosti stanovených kritérií a správnost jejich aplikace, při akceptovaní všech legislativních daností v této oblasti, 
  3. prohloubí spolupráci při hodnocení činnosti vysokých škol a jejich akreditovaných činností a při posuzování studijních programů / oborů zejména třetího stupně (doktorských), a to například formou výměny odborníků zapojených do činnosti pracovních skupinách nebo formou výměny externích posuzovatelů,
  4. rozvinou hlubší vzájemnou spolupráci při působení v mezinárodních asociacích (ENQA, CEENQA),
  5. výměna zkušeností a příkladů dobré praxe by měla probíhat i mimo oficiální zasedání prostřednictvím sekretariátů obou komisí.

  

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
předsedkyně AK ČR                                     

prof. Ing. Ján Michalík, PhD.
místopředseda AK SR

Přílohy:

Napsat komentář