Závěry hodnocení doktorských studií a habilitačních a profesorských řízení v biologických a ekologických oborech


hodnocení akreditovaných činností (říjen 2005)

Závěry hodnocení doktorských studií a habilitačních a profesorských řízení v biologických a ekologických oborech

 

říjen 2005

 

Cíl hodnocení:

Na základě stejných kritérií zhodnotit na všech vysokých školách s biologickými a ekologickými obory úroveň habilitačních a profesorských řízení a doktorských studijních programů.

Hodnocené období:

2000-2004, materiály odevzdány v červnu 2005, návštěva škol v září, hodnocení ukončeno v říjnu 2005.

Zkratky hodnocených škol a fakult:

FLE ČZU v Praze, BF JU v Českých Budějovicích, ZF BF JU v Českých Budějovicích, PřF MU v Brně, AF MZLU v Brně, LDF MZLU v Brně, PřF UK v Praze, PedF UP v Olomouci, PřF UP v Olomouci, FPBT VŠCHT v Praze.

Metoda:

Akreditační komise (AK) jmenovala účelovou pracovní skupinu pro hodnocení doktorských studií a habilitačních a profesorských řízení v biologických a ekologických  oborech (ÚPS), jíž předsedal prof. František Sehnal. Vysoké školy připravily vyplněné dotazníky, které zhodnotili vždy minimálně dva členové a předseda ÚPS. Takto vytvořené trojice připravili předběžné hodnocení, které upravili po návštěvě příslušné školy (setkání s vedením fakulty, představiteli oborové rady programu a studenty, prohlídka pracovišť). Hodnocení bylo uzavřeno na zasedání AK za účasti zástupců fakult a vysokých škol, u nichž byly shledány nedostatky závažnějšího charakteru.

Kritéria hodnocení

Hlavním kritériem byly publikace a ohlasy uváděné ve Web of Science. Hodnotilo se:

(a) Zda má škola v daném oboru dostatek vědecky produktivních učitelů.

(b) Jaká je kvalita absolventů doktorského studia (a jaký je počet neúspěšných studentů).

(c) Jaká je úroveň docentů a profesorů, kteří v posledních 5 létech získali tento titul na dané škole. V případě pochyb o kvalitě zajištění oboru byly podklady porovnány s údaji o obdobných školách v zahraničí.

Rozlišované kategorie publikací:

konferenční příspěvek: A

Publikace v domácím nebo slovenském odborném či vědeckém časopise: B

Publikace (nikoliv konferenční abstrakty) v zahraničním časopise s IF: C

Publikace (nikoliv konferenční abstrakty)v předním časopise oboru (IF obvykle >1): D

Publikace (nikoliv konferenční abstrakty) ve špičkovém časopise (IF > 5): E

Při hodnocení publikačních výstupů se nebral zřetel na počet spoluautorů. Knihy, kapitoly v knihách, skripta a překlady se posuzovali jednotlivě. V průměru se předpokládají následující minimální výkony:

Absolventi doktorského studia: 1 publikace v kategorii C

Asistenti: v průměru jedna publikace ročně, polovina prací v kategorii C

Docenti a profesoři, vedoucí doktorandů: v průměru jedna publikace ročně v kategorii D.

Ohlasy: byly jen pomocným kritériem, protože se obtížně kontrolovaly (překryv mezi autory stejného jména).

Granty a zahraniční stáže: byla jen pomocnými kritérii.

Při hodnocení doktorských studií byla rozhodující kvalita publikačních výstupů a z hlediska efektivního využití stipendií podíl těch, kteří studium nedokončili.

Hodnocení habilitačních a profesorských řízení bylo zaměřeno na požadavky a na úroveň úspěšných absolventů řízení.

 

 Obecné poznatky a doporučení

 

 1. V hodnocených oborech vzrůstá kvalita vědecké práce i pedagogické činnosti a zlepšuje se vybavení škol. Celkově jednoznačně pozitivní vývoj je však nerovnoměrný a mezi školami i jejich částmi jsou velké rozdíly.
 2. Velmi příznivě se projevuje spolupráce mezi školami a pracovišti AV ČR. V řadě případů jsou bývalí nebo i současní pracovníci AV ČR hybnou silou vědeckého rozvoje na VŠ. Nedostatkem je v některých případech určitá izolace doktorandů pracujících v ústavech AV ČR od života na VŠ (někteří z nich nemají žádné pedagogické povinnosti).
 3. Nepříznivým jevem je inflace doktorských studií, která jsou brána jako zdroj pracovní síly, peněz a prestiže. Školy někdy přijímají více studentů (povětšině vlastních absolventů magisterského studia), než odpovídá jejich prostorovým, finančním a personálním možnostem i schopnostem a motivaci zájemců. V některých případech není doktorské studium chápáno jako výchova k vědecké práci, ale jako rozšíření předchozího vzdělání. Chybí mezinárodní ovzduší, které by mělo být pro univerzity charakteristické. Školiteli doktorandů mohou být na některých školách jen docenti a profesoři, a to bez ohledu na úroveň jejich vědecké práce a úspěšnost předchozího vedení doktorandů. Procento neúspěšných studentů je velmi různé (někde přesahuje 50%), jako důvod se většinou uvádí nedostatek peněz a to zejména po ukončení stipendijní podpory. Tam, kde se přijímají velké počty doktorandů (vzhledem k možnostem oboru), odpadají studenti, kteří nemají dostatečnou motivaci a nebo nadání. Ukončení doktorského studia za 3 roky je v biologických a ekologických zcela výjimečné. Financování studentů ve 4. a případně dalších létech studia řeší školy velmi různě, v některých případech ponechají studenty zcela svému osudu. Granty GA ČR na podporu doktorských studií některým studentům finančně pomohou, ve svých důsledcích jsou však kontraproduktivní, protože (a) vyžadují plnění formálních ukazatelů, nikoliv vysokou kvalitu a (b) znevýhodňují studenty týmů, které grant nezískaly. U doktorandů jsou velké rozdíly ve znalosti angličtiny, většina však má zkušenosti z vědeckých setkání a odhadem skoro polovina absolvuje nějakou zahraniční stáž. Stáže v rámci programů EU (např. Erasmus) však často nesouvisejí s prací studenta, ubírají čas na její dokončení a nejsou finančně dostatečně zajištěny. Řada studentů po těchto stážích ztrácí zájem o další pobyty v zahraničí. Mezi podmínkami ukončení studia je na všech školách anglická presentace na konferenci (někdy ale jen místní) a publikace, avšak s velmi odlišnými požadavky na kvalitu. O prospěšnosti postdoktorských stáží v zahraničí mají studenti některých škol zkreslené představy a nebo o tomto způsobu dalšího profesního růstu ani neví.  
 4. Požadavky na habilitační a profesorská řízení se postupně zvyšují, přetrvávají však velké rozdíly mezi školami. Největší problémy jsou na zemědělských školách a pedagogických fakultách, které mají stejné požadavky pro různorodé obory. Požadavek kvalitních vědeckých výstupů ustupuje do pozadí. Nově přijímaní učitelé (perspektivní docenti) jsou často absolventi doktorského studia na téže škole bez jakékoliv dlouhodobé zkušenosti z jiného pracoviště. Na všech školách je habilitační a profesorské řízení otevřeno učitelům jiných vysokých škol, podmínky jsou však různé (poplatek, zařazení na jednání Vědeckých rad).
 5. Je třeba hledat mechanismy pro prosazení zásady, že Ph.D. je vědeckým titulem a pro všechny obory definovat kritéria, která jednoznačně odpovídají světové úrovni. V biologických a ekologických oborech je nemožné ukončit studium během tří let a vystačit s příspěvkem na vědeckou práci studenta, proto je nutné najít formu poskytování stipendia ve 4. roce studia a usilovat o navýšení koeficientu náročnosti (to platí i pro bakalářský a magisterský stupeň). Je žádoucí podporovat zapojení pracovníků AV ČR do výuky na vysokých školách. Pokud má být česká věda světová, musí být odstraněny překážky pro příjem zahraničních doktorandů a zejména postdoktorských stážistů.
  1. Pro žádosti o akreditaci doktorských studií v biologických a ekologických oborech se doporučuje dodržování těchto zásad: (a) Školiteli doktorandů mohou být jen lidé vědecky produktivní, kteří svými granty zajistí náklady na vědeckou práci doktoranda a uvedou ho do mezinárodní vědecké komunity. Docenti a profesoři, kteří po dobu pěti let nepublikují na dostatečné úrovni (v průměru jedna publikace ročně v předním časopise oboru) nemohou být uváděni jako školitelé. (b) Jeden školitel by současně neměl vést více než 5 doktorandů. (c) Škola by měla zvážit, zda bude moci doktoranda finančně zajištit, až skončí jeho nárok na stipendium z MŠMT. (d) Participace studentů na výuce může být jen v rozsahu, který neohrozí jejich vědeckou práci, tato činnost musí naopak prohloubit znalosti a dovednosti studenta. (e) Student by se měl v průběhu studia podrobit nejvýše pěti povinným zkouškám. (f) Podmínkou ukončení studia musí být kromě požadavků daných zákonem nejméně jedna publikace vyšlá nebo přijatá do tisku v renomovaném časopise (IF dle oboru nejméně 0,5 až 2,0). V případě více autorů musí být podíl studenta jasně definován. (g) Preferuje se disertace v angličtině, která krom úvodu s rozborem problematiky a závěru sestává z kopií publikací a rukopisů.
  2. Pro akreditaci habilitačních a profesorských řízení se doporučuje: (a) Požadovat pro habilitace nejméně tříletou a pro profesuru čtyřletou soustavnou pedagogickou činnost. (b) Požadovat soustavnou vědeckou práci s výstupy (včetně knih a patentů), které jsou totožné a nebo srovnatelné s 15 (pro habilitaci) či 30 (pro profesuru) publikacemi v předních mezinárodních časopisech daného oboru.

 

Konkrétní závěry a doporučení pro jednotlivé školy

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a environmentální

Doktorská studia 

Rychle se rozvíjející a grantově úspěšná fakulta sídlí v Praze 6 – Suchdole a má detašované pracoviště v Kostelci nad Černými lesy. Obě pracoviště postrádají moderní vybavení, a proto je pro experimentální práci klíčová spolupráce s externími institucemi. V Suchdole se počítá s výstavbou laboratoří a v Kostelci jsou rezervy ve využití stávajících prostor. Doktorandi pracují na obou pracovištích a v laboratořích externích školitelů. Dle pravidel ČZU v Praze mohou být školiteli jen docenti a profesoři bez ohledu na jejich současnou vědeckou činnost. Fakulta rozšiřuje pedagogický sbor příjímáním absolventů vlastního doktorského studia. Zvyšují se požadavky na publikační výstupy. Od doktorandů se požaduje znalost dvou cizích jazyků bez důrazu na angličtinu, je podporována mobilita během studia, pedagogická činnost je velmi různá. Základní stipendium je jen 4600 Kč, jeho zvýšení po složení zkoušek a splnění dalších povinností je pro studenty motivačním faktorem. Finanční zajištění studentů je po 3. roce studia nedostatečné. Podmínkou obhajoby je jedna publikace v recenzovaném časopise a jen málo doktorandů ví o velkých rozdílech v kvalitě časopisů. Post-doktorské stáže na zahraničních pracovištích jsou prakticky neznámé. Asi 20 doktorandů je školeno v oboru Ekologie a 35 v oboru  Aplikovaná a krajinná ekologie (oba obory akreditovány do 23.11.2009). Akreditace oboru Anatomie a fyziologie rostlin končí 23.11.2005.

Habilitační a profesorská řízení (akreditace do 22.10.2007)

Na ČZU v Praze byla vypracována složitá kritéria rozdělená do 5 oddílů, které jsou povětšině nezastupitelné. Nedostatečný důraz je kladen na kvalitní publikace (za práci v recenzovaném časopise je 10 bodů, v impaktovaném 12). Je požadována vysoká grantová úspěšnost, kterou však lze nahradit publikacemi v domácím odborném tisku. Podmínky umožňují habilitaci bez jediné publikace v renomovaném časopise a jediného grantu. Publikační aktivita pracovníků, kteří úspěšně prošli habilitačním řízením je nižší, než na jiných školách v obdobných oborech.

Doporučení:

 1. V rámci ČZU v Praze diferencovat požadavky na doktorská studia a habilitační a profesorská řízení podle oborů, ve všech oborech by však měl být jednoznačný požadavek na kvalitní vědecké publikace.
 2. V zájmu zkvalitnění studia po stránce obsahové i finanční snížit příjímání doktorandů obou hodnocených oborů asi na polovinu úrovně v roce 2005. Vybírat školitele s velmi dobrou publikační činností a to i mezi nehabilitovanými pracovníky (včetně externistů). Pro zdárné ukončení doktorského studia požadovat publikaci v renomovaném časopise s IF. Podmínkou ukončení musí být dobrá znalost angličtiny – zvážit, zda je vhodné vyžadovat povinnou zkoušku z dalšího jazyka.
 3. Pokud se podaří splnit tato doporučení, bude pro fakultu výhodné požádat o prodloužení akreditace doktorských studií současně se žádostí o prodloužení akreditace habilitačních a profesorských řízení v oboru Ekologie. Pravidla těchto řízení by měla být přepracována v souladu s požadavkem na zvýšení kvality.

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Biologická fakulta

Doktorská studia

Řada školitelů je uváděna ve dvou a někteří i ve třech oborech. Presenční doktorské studium je možno prodloužit o jeden rok (finančně musí doktoranda zajistit většinou školitel ze svých grantových prostředků), časté je přerušení studia z důvodu dlouhodobé (půl roku až rok) zahraniční stáže, na které doktorand pokračuje ve výzkumu jenž je předmětem disertace. Většina disertací je souborem publikací rozšířeným o úvod a závěry. Vysoké procento neúspěšných studentů, zejména oboru botanika, je vysvětlováno vysokou náročností studia. Doktorská studia jsou akreditovaná do 15.8.2010 a to v těchto oborech:

Botanika: Personálně zajištěno dostatečně, publikace absolventů jsou kvalitní.

Ekologie: Zajištěno dostatečně, dva z uváděných školitelů publikují převážně v časopisech bez IF, publikace všech absolventů jsou však dobré.

Entomologie: Publikační úroveň učitelů je různá, jeden ze 3 absolventů (kombinované studium) publikoval jen v časopisech bez IF, jedná se však o kvalitní taxonomické práce.

Fyziologie a vývojová biologie: Kvalita publikací některých starších docentů a profesorů není dostatečná, publikace absolventů studia jsou dobré.

Hydrobiologie: Dostatečná publikační činnost školitelů i doktorandů.

Molekulární a buněčná biologie a genetika: Velmi dobrá publikační úroveň školitelů i většiny doktorandů.

Parazitologie: Dobrá publikační úroveň učitelů i studentů.

Zoologie: Dobrá publikační úroveň učitelů i studentů.

Habilitační a profesorská řízení (převážně akreditována do 31.10.2011)

Požadavky na habilitační a profesorská řízení jsou náročná, více než k jednotlivým položkám se však přihlíží k celkovému profilu osobnosti. Všichni absolventi dosavadních řízení mají dobré publikační výstupy.

Doporučení:

Na základě provedeného hodnocení lze požádat o prodloužení platnosti akreditace doktorských studií všech hodnocených oborů, habilitačního řízení v oboru Fyziologie živočichů a habilitačního a profesorského řízení v oborech Botanika a Ekologie.

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

Doktorské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie

Publikační činnost interních učitelů je nedostatečná. Hlavním nedostatkem doktorských studií je ukončení finanční podpory studentů po 3. roce. Mobilita studentů během studia je značná, hodně ale záleží na jejich vlastní iniciativně. Znalost angličtiny je u některých studentů nedostatečná. Absolventi doktorského studia se uplatňují ve státní správě nebo jako učitelé. Žádný ze tří absolventů, kteří zůstali na fakultě, neprodělal dlouhodobou postdoktorskou stáž na jiném pracovišti. Disertace jsou psané tradiční formou, je požadována jedna publikace v recenzovaném časopise a 5 abstraktů z konferencí. Publikační výstupy doktorandů jsou proto povětšině slabé. Akreditace do 23.11.2009.

Habilitační řízení v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie

Pravidla pro habilitační a profesorská řízení vycházení z bodového hodnocení různých činností. Je snaha zpřísnit požadavky na vědeckou činnost. Habilitační řízení v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie je akreditováno do 22.10.2007.

Doporučení:

 1. Snížit počet přijímaných doktorandů, aby bylo možno zajistit jejich výchovu publikujícími školiteli.
 2. Prohloubit spolupráci s těmi ústavy AV ČR, ve kterých je výchova doktorandů na dobré úrovni a které mohou  zajistit studentům finanční podporu a kvalitní zahraniční stáže.
 3. Klást důraz na publikace v časopisech s vyšším IF a nesnažit se o založení řady anglicky psaných monografií vydávaných fakultou. Zvýšit nároky na znalost angličtiny a umožnit mladým učitelům dlouhodobé zahraniční stáže.
 4. V případě splnění těchto doporučení bude pro fakultu výhodné žádat o prodloužení akreditace doktorského studia současně s prodloužením akreditace habilitačního řízení.

 

 

Masarykova univerzita v Brně

Přírodovědecká fakulta

Doktorská studia (pokud není uvedeno jinak, akreditace do 15.8.2010)

Dobře je zajištěno pokračování studia ve 4. roce a to stipendii, které poskytuje fakulta. Studenti si stěžují na nedostatečnou výuku angličtiny a rozdílné pedagogické povinnosti. Podmínkou obhajoby je účast na mezinárodní konferenci a alespoň jedna přijatá nebo vyšlá publikace v časopise s IF (většina současných studentů publikuje více). Fakulta prochází rekonstrukcí organizační i prostorovou a zvyšuje se tlak na kvalitu školitelů. Je snaha snížit jejich podíl na výuce tím, že málo produktivní učitelé (včetně starších habilitovaných) budou vedeni jako lektoři s vyššími pedagogickými úvazky. Počet oborů doktorského studia je vzhledem k současnému personálnímu obsazení fakulty příliš vysoký. Situace na jednotlivých oborech je následující:

Anatomie a fyziologie rostlin (akreditace do 15.8.2006): Obor se opírá o pracovníky z Biofyzikálního ústavu (BFÚ) AV ČR (katedru vede docent z tohoto ústavu s 60% úvazkem na fakultě). Očekává se návrat dvou nadějných pracovníků ze zahraničí.

Antropologie (31.10.2007): Publikační aktivita školitelů i absolventů doktorského studia je výrazně nižší než v ostatních oborech. Většina docentů a profesorů má za posledních 10 let v mezinárodních databázích publikací jen málo záznamů (v jednom případě žádný, v jiném jen jeden záznam). Z osmi absolventů doktorského studia 3 publikovali v časopisech s IF.   

Biofyzika: Dobře zajištěný obor pracovníky BFÚ AV ČR. Fakulta buduje vlastní pracoviště v Bohunicích, kam by měli přejít i někteří pracovníci z AV ČR.

Botanika:  Sbor starších a málo publikujících školitelů je doplněn aktivními mladšími docenty a předpokládá se několik dalších habilitací. Publikační výstupy absolventů studia jsou velmi dobré.

Ekologie: Asi polovina interních školitelů nemá dostatečné publikační výstupy, výstupy absolventů doktorského studia jsou však uspokojivé.

Fyziologie živočichů: Opírá se pracovníky BFÚ AV ČR, kteří mají na fakultě vyšší úvazky. Žádný z interních pracovníků nedokázal vytvořit tým zaměřený na jednu problematiku. Předpokládá se návrat a habilitace dvou mladých a schopných pracovníků ze zahraničí.

Genetika: Personální zajištění se hodně prolíná s oborem Molekulární a buněčná biologie. Publikační činnost absolventů je dobrá.

Hydrobiologie: Z hlediska publikační činnosti interních školitelů nedostatečně zajištěný obor – publikující učitelé zajišťují i jiné obory nebo jsou externisté.

Imunologie (15.8.2006): Personálně nedostatečně zajištěný obor interními pracovníky, publikační výstupy absolventů jsou však výborné.

Mikrobiologie (15.8.2006): Zajištění oboru školiteli a publikační výstupy absolventů studia jsou dobré.

Molekulární a buněčná biologie: Obor garantovaný interně hlavně staršími učiteli s malými výstupy v předních časopisech. Publikační úroveň doktorandů je dobrá.

Parazitologie: Obor interně zajišťuje jeden docent a dva nehabilitovaní pracovníci s dobrou publikační úrovní. Publikační výstupy absolventů jsou vynikající.

Zoologie: Až na několik výjimek je publikační činnost interních školitelů nízká, oporou jsou pracovníci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Habilitační a profesorská řízení

Požadavky na habilitační a profesorská řízení jsou dostatečně náročná a publikační činnost jejich absolventů je povětšině dobrá. Výjimkou je Antropologie, kde jsou uváděny hlavně knižní publikace. V tomto oboru se uvádějí dva neúspěšní kandidáti habilitačního řízení a jeden neúspěch profesorského řízení (neúspěšný uchazeč má ve Web of Science 4 záznamy). Profesuru získali 4 učitelé, z nich však za posledních 10 let nemají ve Web of Science dva žádný záznam a dva mají 1-2 záznamy. Habilitační řízení oboru Botanika je akreditováno do 31.10.2011, v oborech Fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů a Hydrobiologie do 31.10.2007, stejně jako habilitační i profesorské řízení v oboru Antropologie. Habilitační a profesorská řízení v oborech Biofyzika, Molekulární biologie a genetika a Zoologie jsou akreditována do 22.10.2007.

Doporučení:

 1. Přírodovědecká fakulta MU v Brně doplní podklady pro hodnocení doktorského studijního programu Antropologie a příslušného oboru habilitačního a jmenovacího řízení, které budou ještě předmětem posuzování.
 2. Na základě provedeného hodnocení může MU v Brně požádat o prodloužení akreditace doktorského studia oboru Mikrobiologie a akreditace habilitačních a profesorských řízení oborů Biofyzika a Molekulární biologie a genetika.
 3. Pro příští re-akreditace doktorských studií se doporučuje zvážit spojení oborů Imunologie a Fyziologie živočichů a začlenění oboru Hydrobiologie do oboru Ekologie.

 

 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorská studia

Pravidla doktorských studií jsou platná pro celou školu a přinejmenším pro biologické a ekologické obory by měla být zpřísněna. Vedení školy vytváří tlak na kreditní systém výchovy, ve kterém by se zřejmě dále snížily požadavky na kvalitu publikačních výstupů. Studenti oceňují, že před zkouškou z angličtiny mají přidělené individuální lektory. Vedení doktorandů je svěřeno jen docentům a profesorům, a to bez ohledu na kvalitu jejich vědecké činnosti.

Obor „Aplikovaná a krajinná ekologie“ programu Ekologie a ochrana prostředí (akreditace do 15.8.2006). Publikační úroveň absolventů doktorského studia je nedostatečná. U osmi z deseti uvedených absolventů se podařilo najít publikace, ale všechny v českých nebo slovenských časopisech. Škola sice přijímá jen 60% uchazečů o doktorské studium, i tak však současný počet 37 studentů převyšuje možnosti fakulty zajistit kvalitní vědeckou výchovu.

Obor „Anatomie a fyziologie rostlin“ programu Botanika (akreditace do 15.8.2010) se 14 studenty má uspokojivou úroveň. Všech sedm absolventů má několik až mnoho výstupů na konferencích a 1-2 práce ve vědeckých časopisech (IF nejvýše asi 0,7).

Obor „Molekulární biologie a genetika živočichů“ programu Zootechnika (akreditace do 15.8.2006)  má nyní 12 studentů. Všech šesti uvedených absolventů jsou dobré publikační výstupy (v jednom případě v časopise s IF 3,8). 

Habilitační a profesorská řízení (všechny akreditace do 22.10.2007)

Fakulta má akreditaci pro habilitační řízení v oboru Krajinná a aplikovaná ekologie a habilitační i profesorské řízení v oborech Fyziologie rostlin a Genetika živočichů. Podle poskytnutých údajů proběhlo po jednom habilitačním řízení v prvních dvou oborech a dvě řízení se uskutečnila ve třetím oboru. Všichni noví docenti publikují dostatečně. Od října 2005 vstupují v platnost nová kritéria MZLU v Brně opřená o hodnocení pedagogické a vědecké činnosti s důrazem na publikace v impaktovaných časopisech. I nadále však musí však být předložen habilitační spis sepsaný k tomuto účelu, soubor publikací opatřený úvodem a závěrem se nepřijímá.

Doporučení:

 1. Doktorské studium je třeba organizovat v duchu vědecké výchovy s důrazem na vlastní vědeckou práci. Je nutné zvýšit požadavky na publikační výstupy a brát ohled na specifika studijních oborů.
 2. Pro obor Krajinná a aplikovaná ekologie se doporučuje omezit počet přijímaných doktorandů asi na polovinu úrovně roku 2005 a soustředit se na zvýšení kvality. Zajistit, aby doktorandy vedli pracovníci, kteří sami publikují v renomovaných časopisech.
 3. MZLU v Brně může požádat, aby s odvoláním na proběhlé hodnocení byla prodloužena akreditace doktorského studia v oboru Molekulární biologie a genetika živočichů a habilitačních a profesorských řízení v oborech Fyziologie rostlin a Genetika živočichů.

 

 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Doktorské studium oboru Ekologie lesa

Pravidla doktorských studií platná pro celou MZLU v Brně jsou popsána u Agronomické fakulty. Podle nového studijního řádu Lesnická a dřevařské fakulty mají doktorandi právo na 4 týdny souvislých prázdnin, což je pro ekologický obor na pováženou. Proti kvalitě vědecké výchovy působí doktorský projekt GA ČR, který zastřešuje 8 oborů s 21 doktorandy této fakulty, 2 doktorandy z Fakulty sociálních studií MU v Brně a 2 z Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR. Projekt klade důraz na „moduly“ přednášek či cvičení, na fakultní konferenci v angličtině a na dokončení studia během tří let. Kvalita výstupů není posuzována, požadavkem pro ukončení je publikace v jakémkoliv recenzovaném časopise. Disertace jsou účelově sepsané spisy, předložení souboru publikací je možné, při současné publikační aktivitě studentů ale nereálné. Jen jeden z uváděných 9 absolventů doktorského studia měl publikace v časopise s IF. Někteří studenti končí bez jakékoliv pedagogické praxe, jiní si stěžují na nedostatečné možnosti studia angličtiny.

Habilitační a profesorské řízení oboru Ekologie lesa (akreditace 21.10.2007)

Podle předaných podkladů se úspěšně uskutečnilo 1 profesorské a 4 habilitační řízení (jedno habilitační řízení bylo neúspěšné). Publikační aktivita tří z nových docentů je však z hlediska kvality nedostatečná, což není dobrým příslibem pro zvyšování celkové vědecké úrovně fakulty. Od října 2005 vstupují v platnost nová kritéria, jak je uvedeno u Agronomické fakulty MZLU v Brně.

Doporučení:

 1. Doporučuje se učinit kroky k nápravě nedostatků v zajištění doktorského studia. Omezit příjem doktorandů asi na polovinu současné úrovně, aby bylo možné všem zajistit kvalitní školitele. Je nutné zvýšit požadavky na publikační výstupy.
 2. Je v zájmu fakulty, aby kritéria požadovaná pro biologické a ekologické obory byla uplatněna i v oborech příbuzných.

 

 

Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta

Doktorská studia (pokud neuvedeno jinak, akreditace do 10.11.2010)

Studenti si mohou prodloužit presenční studium o jeden rok (ve 4. roce vyplácí stipendium většinou fakulta), poté lze přestoupit do kombinované formy se zaměstnáním na pracovišti školitele. Mezi obory jsou značné rozdíly v nárocích i v publikačních výstupech školitelů a doktorandů. Celkové počty studentů na jednotlivých oborech fakulta neuvedla, zdá se však, že v některých oborech počty přesahují možnosti špičkové vědecké výchovy. Někteří doktorandi externích školitelů neprocházejí pedagogickou praxí. Pokud nejsou 3 obsáhlejší publikace, vyžaduje se sepsání klasická disertace, která je posuzována dvěma oponenty. Velmi dobrá je mobilita studentů, řada studentů však neví, že v zahraničí jsou běžnou praxí post-doktorské stáže. Studium nedokončí asi 25% studentů.

Anatomie a fyziologie rostlin: Dobrá publikační úroveň jen asi u poloviny stávajících docentů a profesorů, připravuje se však habilitace několika mladších pracovníků.

Antropologie a genetika člověka: Obor zaměřený na fyzickou antropologii je nedostatečně zajištěn interními pracovníky. Publikační činnost některých absolventů doktorského studia neodpovídá požadavkům na vědeckou výchovu. Původně bylo uváděno 6 absolventů, žádný s publikacemi v zahraničním časopise. Po výzvě byl předložen seznam dobrých publikací dvou absolventů a 8 stávajících studentů.

Botanika: Publikační činnost poloviny docentů a profesorů a značné části absolventů doktorského studia je nedostatečná. Několik mladších a aktivních pracovníků připravuje k habilitaci.

Ekologie: Většina školitelů jsou klíčoví vyučující jiných oborů. Je třeba následně předložit  údaje o publikacích doktorandů.

Ekologie a ochrana životního prostředí/aplikovaná a krajinná ekologie: Dobře zajištěný obor.

Fyziologie živočichů: Dobře zajištěno interními i externími školiteli, studenti končí s velmi dobrými publikacemi.

Hydrobiologie: Obor je personálně nedostatečně zajištěn, zájem o jeho studium je nižší.

Imunologie: Studium je zastřešeno fakultou a probíhá zejména v ústavech AV ČR. Někteří z pracovníků AV ČR mají na PřF vyšší úvazky a učí i základní kurzy. Publikační výstupy doktorandů jsou velmi dobré. 

Mikrobiologie (18.12.2009): Studium je zastřešeno fakultou, probíhá ale v ústavech AV ČR. Někteří z jejich pracovníků mají úvazek na fakultě a učí i základní kurzy na PřF UK. Publikační výstupy jsou velmi dobré. 

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (20.12.2009): Obor je dobře zajištěn interními i externími školiteli.

Parazitologie: Obor je dobře zajištěn, publikační výstupy absolventů rovněž velmi dobré.

Vývojová biologie: Obor se opírá jen o málo interních docentů a profesorů, několik pracovníků se však připravuje k habilitaci. Publikační výstupy několika doktorandů jsou nedostatečné.

Zoologie: Značné prolínání interních školitelů s jinými obory, několik mladších pracovníků se připravuje k habilitaci. Slabé publikační výstupy některých absolventů doktorského studia.

Teoretická a evoluční biologie: V oboru evoluční biologie se vyžadují 3 publikace vyšlé nebo přijaté do tisku v impaktovaném časopise. Většina interních docentů a profesorů píše kvalitní knihy v češtině, avšak v impaktovaných mezinárodních časopisech nepublikuje.

Habilitační a profesorská řízení

Požadavky jsou náročné. Pravidla jsou stejná pro všechny obory, při posuzování se však bere na obor zřetel. Vzhledem k počtu oborů byl počet habilitačních a profesorských řízení malý. Publikační aktivita absolventů habilitačních a profesorských řízení je dobrá.

Doporučení:

 1. Na základě provedeného hodnocení může UK v Praze požádat o prodloužení akreditací pro habilitační a profesorská řízení v oborech Anatomie a fyziologie rostlin, Genetika, molekulární biologie a virologie, Imunologie, Parazitologie, Fyziologie živočichů a Zoologie. Při této příležitosti pokud možno sjednotit názvy oborů habilitačních a profesorských řízení a oborů doktorského studia.
 2. Zvážit, zda přijímané počty studentů do doktorského studia odpovídají kapacitě fakulty a zajistit, aby všichni studenti končili s publikacemi v renomovaných časopisech. Požadavek 3 publikací v časopisech s IF, jak je vyžadováno pro obor Teoretická a evoluční biologie, se doporučuje snížit, protože může vést ke snahám rozdělit větší souborné práce na několik menších.
 3. Pokud bude pro obor Antropologie a genetika člověka podávána žádost o re-akreditaci profesorského řízení, předložit rovněž úplný seznam absolventů doktorského studia za posledních 5 let a jejich publikací vzniklých v souvislosti s doktorským studiem.
 4. Zvážit spojení personálně málo zajištěných oborů Ekologie a Hydrobiologie s jinými obory, a to nejpozději k předpokládanému termínu re-akreditace habilitačního a profesorského řízení oboru ekologie.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Doktorské studium oboru Antropologie (akreditace do 25.4.2010)

Doktorské studium se realizuje na katedře antropologie (14 pracovníků) a podílí se na něm poměrně malý počet externistů. Učitelé jsou orientováni na výuku, případně na cílený výzkum a nikoliv na teoretické vědecké bádání. Katedra spoléhá na postupnou obnovu učitelského sboru, zdá se však, že pro to dělá jen málo. Doktorské studium je pojato jako nástavba vysokoškolského vzdělání. Je vyžadováno 10-12 zkoušek, které sice vhodně doplňují předchozí vzdělání, avšak jejich počet je jednou z příčin, proč studium nelze ukončit během tří let. Po uplynutí této doby lze požádat o přestup do kombinované formy studia, avšak bez finanční podpory. V 1. roce studia studenti učí na fakultě 6 hod. týdně, ve druhém 4 hod., ve třetím neučí. Někteří studenti pracují během celého studia na částečný úvazek mimo fakultu (většinou jako učitelé základních a středních škol) a po 3. roce přecházejí zcela do zaměstnání. Asi polovina z nich pak studia zanechá. Disertace jsou klasické spisy a o jiné formě se neuvažuje. Některé výsledky studentů by bylo možné zveřejnit v dobrých časopisech, není však v tomto směru vyvíjeno žádné úsilí. Všech 14 hodnocených absolventů doktorského studia mělo publikace jen ve sbornících s minimální a nebo žádnou domácí recenzí. Studenti mají jen velmi malé povědomí o různé kvalitě vědeckých periodik, jejich zahraniční styky jsou na nízké úrovni a post-doktorské stáže neznají.

 

Doporučení:

AK navrhuje podle § 85 odst. 2 písm. a)  zákona o vysokých školách omezení akreditace u doktorského studijního programu Antropologie pro studijní obor Antropologie. Zdůvodnění: Doktorský studijní program není koncipován jako vědecká výchova, ale jako doplňující antropologické vzdělání. Není opřen o školitele (příp. školitele specialisty), kteří zajišťují publikační výstupy absolventů v zahraničních  časopisech.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Doktorská studia (botanika akreditována do 22.10.2007, ostatní do 31.10.2011).

Počet doktorandů na školitele není omezen, podmínkou přidělení doktoranda je publikační a grantová úspěšnost. Během studia se doktorandi podílejí na vedení 1-2 praktik, presentují svou práci aspoň na jednom semináři v angličtině a povětšině absolvují 3 konference a jednu tříměsíční zahraniční stáž v rámci projektů EU. Studenti si stěžují na nedostatečnou výuku angličtiny. Výkonnost doktorandů je motivována cenou děkana, kterou se navýší stipendium. Prodloužení práce na disertaci za hranici tří let je povětšině zajištěno školou, která ze záměrů poskytne stipendium. Podmínkou ukončení jsou dvě publikace přijaté do tisku či vyšlé v časopise s IF, přičemž doktorand musí být prvním autorem. Publikační výkonnost některých doktorandů je však nedostatečná, i když převážná většina školitelů jsou erudovaní vědci – příčina může spočívat ve vysokém počtu doktorandů u některých školitelů. Podle stávajících studentů by se poměrně vysoký počet neúspěchů ve studiu snížil, kdyby byli zájemci před přijetím dostatečně informováni o jeho náročnosti.

Biofyzika: Publikační výstupy jsou dobré u 3 z uváděných docentů a profesorů, nedostatečné u dvou. Všichni absolventi doktorského studia mají alespoň jednu práci v předním časopise oboru.

Botanika: Opírá se o školitele s výbornými publikacemi. Překvapivě je však publikačně slabších několik absolventů kombinovaného doktorského studia.

Ekologie: Personálně dostatečně zajištěný obor, nedostatečná je však kvalita publikačních výstupů části absolventů doktorského studia. Více než polovina studentů studium nedokončí.

Zoologie Opírá se sice o 3 profesory a 2 docenty, avšak dva z těchto pracovníků nepublikují v dostatečně kvalitních časopisech a jiní dva jsou oporou oboru Ekologie. Publikační výstupy doktorandů jsou omezeny převážně na časopisy s nízkým IF.

Habilitační a profesorská řízení

Fakulta obnovuje učitelský sbor převážně z čerstvých absolventů vlastního doktorského studia, přestože zkušenosti vyspělých zemí ukazují jednoznačně na nutnost dlouhodobé praxe na jiném pracovišti. Fakulta podporuje habilitace vlastních pracovníků, kteří mohou dostat tříměsíční studijní volno na přípravu a po úspěšném ukončení řízení dostanou finanční odměnu. Vlastní řízení je kvalitní a dobře zorganizované.

Doporučení:

 1. V zájmu kvalitní vědecké výchovy doporučit omezení počtu doktorandů na školitele a informovat zájemce ze strany studentů o náročnosti studia.
 2. Pro obor zoologie je nutné získat nové, publikačně zdatné docenty.
 3. Na základě proběhlého hodnocení může UP Olomouc požádat o prodloužení habilitačního a profesorského řízení v oboru Botanika.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Hodnocení Doktorské studium oboru mikrobiologie.

Doktorandy jsou povětšinou vlastní absolventi, kteří pokračují na tématu magisterské práce ve výborně vybavených laboratořích. Podmínkou ukončení je složení nejméně tří dílčích zkoušek, výuka v rozsahu 5 hod týdně (ale blokově) a příspěvek v angličtině na konferenci pořádané školou (hodnocen porotou). Absolventi mají dobré publikační výstupy. Škola má dostatek kvalitních interních školitelů a vybírá si i vhodné externisty.

Habilitační a profesorská řízení

Požadavky dostatečně náročné a absolventi mají dobrou úroveň, je jich však poměrně málo.

Doporučení:

VŠCHT Praha může požádat o prodloužení akreditace na základě nyní předložených podkladů, je však třeba upřesnit, kteří z kmenových pracovníků se budou habilitovat do roku 2009.

Napsat komentář