Stanovisko Akreditační komise k podezření na uskutečňování vzdělávací činnosti mimo akreditované studijní programy na Bankovním institutu Vysoké škole, a.s.


Stanovisko Akreditační komise

k podezření na uskutečňování vzdělávací činnosti mimo akreditované studijní programy na Bankovním institutu Vysoké škole, a.s.

Akreditační komise zahájila na svém lednovém zasedání hodnocení Bankovního institutu Vysoké školy, a.s. (dále jen Vysoká škola). V první fázi hodnocení si vyžádala rozvrhy hodin na letní semestr akademického roku 2010/2011 všech pracovišť, na nichž Vysoká škola realizuje vzdělávací činnost ve studijních programech, a dne 17. března 2011 uskutečnila návštěvu účelové pracovní skupiny Akreditační komise v sídle Vysoké školy v Praze. Jak bylo vedení školy předem upozorněno, návštěva se soustředila na vnitřní předpisy, organizaci studia a evidenci studijních výsledků.

V průběhu návštěvy Vysoké školy vyšly najevo velmi závažné skutečnosti, které potvrdily podezření, jež Akreditační komise získala na základě indicií, podle kterých Vysoká škola mohla uskutečňovat vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy. Za nejzávažnější považuje Akreditační komise zjištění, že Vysoká škola uskutečňuje v zahraničí studijní programy a jejich obory, které nemá akreditovány: 

1.      Navazující magisterský program Ekonomika a management, obor Finance, realizovaný v ruském jazyce v Ukrajinské republice v Kyjevě

 • Vysoká škola tuto skutečnost při předkládání rozvrhů a informací o výuce na pracovištích neuvedla. Poskytla pouze informaci o tom, že v Kyjevě realizuje bakalářský studijní program a rozvrh hodin bakalářského programu.
 • Akreditační komise v minulosti vydala k žádosti o akreditaci tohoto magisterského studijního programu pro výuku v ruštině nesouhlasné stanovisko. Vedení Vysoké školy v průběhu jednání přiznalo, že přesto byla zahájena v uvedeném programu vzdělávací činnost, studenti však jsou vedeni v matrice studentů ve studijním programu v anglickém jazyce, který je akreditovaný.
 • Jazyk výuky nelze zjistit, nejsou k dispozici sylaby předmětů v ruštině, informační systém vysoké školy v ruštině nefunguje.
 • Zatímco v sídle vysoké školy zadávají známky do informačního systému přímo vyučující, na pracovišti v Kyjevě zadávají známky do informačního systému studijní referentky na základě protokolů vyučujících (byly naskenovány a poslány ukázky protokolů, dle nichž jsou vkládány).
 • Uvedený program má zatím 8 absolventů, z nichž pouze u 4 jsou elektronicky zveřejněny diplomové práce. Všechny tyto práce jsou napsány v ruštině. Vedoucím práce je ve 3 případech uveden jeden docent, další vedoucí práce nedohledán, oponentní posudky nejsou. Z těchto 4 prací je u jedné na titulním listě diplomové práce uvedena hlavička „ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“, u dalších dvou prací chybí titulní list, u jedné je na titulním listě uvedena Vysoká škola.
 • U třech absolventů byla délka studia jeden semestr. Škola nedisponuje v Praze listinnou studijní dokumentací, z níž by bylo možné ověřit, za jakých podmínek došlo k uznání předmětů, jaké předměty museli studenti dokončit, pokud měli předchozí studium na jiné vysoké škole. Chybí dokumentace o průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce. Z diskuse s představiteli Vysoké školy vyplynulo, že tito studenti skládali závěrečné zkoušky v Moskvě na výše zmíněné Finanční akademii údajně za účasti pracovníka Vysoké školy jako člena zkušební komise. Toto tvrzení však nelze doložit žádnými protokoly.
 • V současnosti lze v daném studijním programu dohledat cca 30 studentů ve druhém a třetím ročníku. Existenci studentů v prvním ročníku nebylo možné ověřit, lze tedy předpokládat, že Vysoká škola první ročník v akademickém roce 2010/2011 již skutečně neotevřela.    

2.      Bakalářský studijní program Bankovnictví, obor Bankovní management a obor Oceňování majetku, realizovaný v maďarském jazyce (zřejmě v Maďarsku v Budapešti)

 • Vysoká škola tuto skutečnost při předkládání rozvrhů a informací o výuce na pracovištích neuvedla.
 • Akreditační komise v minulosti vydala k žádosti o akreditaci tohoto studijního programu pro výuku v maďarštině nesouhlasné stanovisko. Vedení Vysoké školy v průběhu jednání přiznalo, že přesto byla zahájena v uvedeném programu vzdělávací činnost, studenti však jsou vedeni v matrice studentů ve studijním programu v českém jazyce, který je akreditovaný.
 • Jazyk výuky nelze zjistit, nejsou k dispozici sylaby předmětů v maďarštině (názvy předmětů lze v maďarštině nalézt), informační systém v maďarštině nefunguje.
 • Zveřejněné jsou webové stránky BIVŠ v maďarštině (http://hu.bivs.cz/), z nichž je možný proklik na domácí webové stránky Vysoké školy, opačně ale možný proklik není. Na těchto stránkách není výslovně uvedeno místo studia.
 • Zatímco v sídle vysoké školy zadávají známky do informačního systému přímo vyučující, u maďarských studentů zadávají známky do informačního systému studijní referentky.
 • V sídle vysoké školy není k dispozici listinná studijní dokumentace maďarských studentů, nejsou k dispozici protokoly, ze kterých studijní referentky zadávají do systému výsledky zkoušek, na rozdíl od českých studentů, jejichž kompletní listinná studijní dokumentace v sídle Vysoké školy k dispozici je.
 • V současnosti lze v tomto programu dohledat cca 70 maďarských studentů ve druhém a třetím ročníku. Studenti prvního ročníku nebyli nalezeni, lze předpokládat, že Vysoká škola nové uchazeče pro studium v akademickém roce 2010/2011 v maďarském jazyce (na pracovišti v Budapešti) nepřijímala.
 • Vysoká škola zjevně chtěla problém bezprostředně před návštěvou účelové pracovní skupiny Akreditační komise zatajit. V informačním systému bylo takřka všem studentům dne 14. 3. 2011 (tři dny před uskutečněním návštěvy) ukončeno studium pro neplnění povinností s platností od 31. 1. 2011 (pouze u neaktivních studentů, kteří měli studium v systému vedeno jako přerušené, tak zřejmě nešlo učinit). Přitom nebylo možné zjistit informaci, zda studenti byli o ukončení studia informováni, zda a kdy jim bylo odesláno (případně doručeno) příslušné rozhodnutí. Podle vyjádření vedení Vysoké školy bylo důvodem pro ukončení studia nevykonání zkoušky z českého jazyka. Vzhledem ke skutečnosti, že studenti jsou oficiálně vedeni ve studijním programu akreditovaném pro výuku v češtině a že ještě v závěru ledna skládali dle údajů v informačním systému řádně zkoušky, je tento důvod krajně nevěrohodný. Lze se domnívat, že hromadné ukončení studia zaznamenané v informačním systému dne 14. 3. 2011 je pouze předstírané a že písemné rozhodnutí nebylo vydáno ani studentům doručeno.
 • Realizace výuky byla organizována prostřednictvím maďarské instituce, s níž Vysoká škola uzavřela smlouvu – „Eventus Uzleti Muvészeti Szakképzo Iskola, Alapfokú Muvészetoktatási Intézměny es Kollégium“.

Kromě těchto nejzávažnějších pochybení Akreditační komise konstatovala, že v sídle Vysoké školy v Praze není vedena listinná evidence průběhu studia na zahraničních pobočkách (podle vyjádření představitelů Vysoké školy zůstává na pobočkách), ani listinná dokumentace absolventů. Informace lze tak získat pouze z informačního systému, kde ovšem údaje u zahraničních poboček zapisují většinou zahraniční studijní referentky na základě protokolů (v případě Ukrajiny) či referentky v Praze (v případě Maďarska). Ani u akreditovaných studijních programů není na Vysoké škole možné zkontrolovat, na základě jakých podkladů byly například uznány zkoušky z předchozího studia, zda zkoušející odpovídají vyučujícím deklarovaným v žádostech v akreditaci atd. Je nutné konstatovat, že Akreditační komise zaznamenala propastný rozdíl mezi evidencí (elektronickou i listinnou) a organizací studia v sídle Vysoké školy (kde má standardní podobu) a na zahraničních pracovištích.

Akreditační komise bezprostředně po návštěvě účelové pracovní skupiny Akreditační komise na Vysoké škole uvědomila o těchto skutečnostech ředitele odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Závěry

Vzhledem k výše uvedeným závažným nedostatkům Akreditační komise v souladu s § 85 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách navrhla odnětí akreditace u 

 1. navazujícího magisterského programu Ekonomika a management se studijním oborem Finance,
 2. navazujícího magisterského programu Economy and Management se studijním oborem Finance a výukou v anglickém jazyce,
 3. bakalářského studijního programu Bankovnictví se studijními obory Bankovní management a Oceňování majetku,
 4. bakalářského studijního programu Bankovskoje dielo se studijními obory Bankovskij menedžment a Ocenka imuščestva a výukou v ruském jazyce,
 5. bakalářského studijního programu Bankwesen se studijním oborem Vermögensbewertung a výukou v německém jazyce,
 6. bakalářského studijního programu Banking se studijními obory Banking Management a výukou v anglickém jazyce. 

Vzhledem k tomu, že míra  společenské závažnosti zjištěných pochybení je natolik vysoká, podává Akreditační komise současně podnět orgánům činným v trestním řízení, aby prošetřily, zda se Vysoká škola nedopustila trestněprávního jednání.

Přílohy:

Napsat komentář