prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc.


předseda pracovní skupiny pro veterinární medicínu

  Vzdělání

 • Lycée A. Daudet, Nimes, Francie: 1969-1972
 • Vysoká škola veterinární v Brně: 1972-1978
 • Přírodovědecká fakulta UJEP (MU) Brno: 1979-1985
 • CSc.: 1986
 • Doc: 1989 (jmenování), 1993 (habilitace)
 • Profesor v oboru genetika: 1999

 

Zaměstnání

 • Vysoká škola veterinární v Brně: 1978-dosud
 • 1977-1989: asistent, odborný asistent
 • 1989 – 1999: docent,
 • 1999 – dosud: profesor genetiky

 

Funkce:

 • 1990 – dosud: přednosta ústavu
 • 1990 – 1993: proděkan fakulty
 • 1993-2000 děkan fakulty
 • 2002-dosud: vedoucí Sekce patobiologie FVL VFU 

 

Přehled pedagogické činnosti

 1. Pregraduální výuka na VFU: garant disciplín
 • FVL: Klinickágenetika, Metodologie vědecké práce
 • FVHE: Speciální genetika
 • FaF: Genetika pro farmaceuty 
 • Školící pracoviště diplomantů FVL a FaF
 1. Postgraduální studium na VFU
 • Předseda oborové rady oboru Plemenitba zvířat a genetika: 1992-dosud
 • Přednášky pro 1. a 2. ročník DSP 
 • Školitel DSP 
 1. Pregraduální výuka na jiných vysokých školách
 • Přednášky a cvičení – PřF: Genetika živočichů: 1985-dosud.
 • Imunogenetika a imunogenomika: 2010-
 • Člen komise pro SZZ na PřF MU Brno.
 • Tématické přednášky (LF MU Brno, MZLU Brno)
 • Školící pracoviště diplomantů PřF MU
 1. Postgraduální studium na jiných vysokých školách
 • Člen oborových rad (genetika a molekulární biologie) PřF a LF MU: 1993-dosud, MZLU: 2002 – dosud, Onkologie – LF MU 2006 – dosud, Genomika a proteomika PřF MU – 2008 – dosud.
 • Školící pracoviště pro DSP PřF MU
 1. Učební texty
 • Autor, respektive spoluautor čtyř učebních textů, pěti učebnic
 1. Koncepční pedagogická činnost
 • Absolvent kursu vysokoškolské pedagogiky PedF UP Olomouc
 • Spoluautor a ve funkci proděkana, respektive děkana koordinátor a garant tvorby nových studijních programů pre- i postgraduálního studia veterinárního lékařství.
 • Ve funkci děkana kompletní zajištění mezinárodní evaluace FVL s pozitivním výsledkem (1996)
 • Člen mezinárodních akreditačních organizací a jejich rozhodovacích orgánů, člen/předseda evropských a mezinárodních akreditačních/evaluačních orgánů (viz)
 • Člen týmu projektu Q-ram
 • Člen týmu expertů MŠMT pro program 2M
 • Člen a posléze předseda pracovní skupiny pro veterinární obory AK MŠMT

 

Přehled vědecké činnosti

Zaměřena obecně na problematiku veterinární genetiky, zčásti na dědičná onemocnění zvířat, v současné době zejména na genetiku resistence k onemocněním, imunogenetiku a genomické přístupy ve studiu patogeneze infekčních onemocnění.

 

Řešené projekty

 • Výzkumné úkoly: 1983-1990: Autor nebo spoluautor 8 výzkumných zpráv
 • FR VŠ: Zavedení metod molekulární genetiky.1993: řešitel
 • GA ČR: Genetický polymorfismus a jeho vztah ke zdravotnímu stavu u skotu a koní: 1994-1996: řešitel
 • GA ČR: Genetická resistence k paratuberkulóze skotu. 1995-1997: spoluřešitel
 • IGA VFU: Polymorfismus genů imunitní odpovědi koně: 1998: řešitel
 • GA ČR: Studium vybraných genů imunitní odpovědi koně. 1999-2001: řešitel
 • GA ČR: Genomické přístupy ke studiu genů imunitní odpovědi koně. 2002 – 2004: řešitel
 • MŠMT: Spoluřešitel výzkumného záměru: 1999-2003
 • GA ČR: 2x Post-doc projekt 2002-2004 (dr. Matiašovic), 2003-2005 (dr. Křenková)
 • FR VŠ: Garant projektu 2003 (dr. Lukeszová, Mgr. Králík)
 • GA ČR: Geny imunitní odpovědi čeledi Equidae: genetická diversita a komparativní genomika. 2006-2008, řešitel
 • GA ČR: Komparativní imunogenomika čeledi Equidae. Od r. 2009, řešitel
 • NAZV MZe Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR, , od 2009, řešitel.
 • GA ČR: Imunogenomická analýza letní dermatitidy u Starokladrubských koní, od roku 2010 řešitel

 

Členství a funkce v mezinárodních organizacích:

International Society for Animal Genetics (ISAG):

 • člen: od r. 1986
 • člen Standing Committee for Genetics of Immune Responses and Disease Resistance: 1994-1996.
 • tajemník Standing Committee for Genetics of Immune Responses and Disease Resistance:1996-1998.
 • předseda Standing Committee for Genetics of Immune Responses and Disease Resistance: 1998-2000.
 • člen Standing Committee for Genetics of Immune Responses and Disease Resistance: 2000 – 2010 

European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE):

 • Člen Executive Board: 1997-1999
 • Člen týmu expertů pro evaluace veterinárních škol
 • Předseda týmu expertů pro evaluace veterinárních škol
 • Alternující člen Joint education committee
 • Člen Joint education committee (2003 – 2009)

European University Association Brussels

 • Člen Working Group 2 on the EU FP7 – Mobility, Research Training and Careers 2005.
 • Člen Working Group for Research Policy, 2005 – 2009

 

 

Členství a funkce v národních organizacích

 • Dříve: Člen Biologické společnosti ČSAV, člen výboru sekce obecné genetiky, člen Biotechnologické společnosti, člen Rady ČAZV, člen výboru veterinárního odboru ČAZV,
 • Aktuálně: Člen České imunologické společnosti, člen Genetické společnosti J.G. Mendela

 

Ostatní odborné aktivity

 • Člen podkomise GA ČR: 1993-1998, 2006-2008
 • Člen komise GA ČR: 1996-1998, 2007-2008
 • Člen komisí pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací (AV ČR, ČZU Praha), oponent kandidátských, doktorandských a habilitačních disertačních prací (AV ČR, PřF UK Praha, ČZU Praha), oponent grantových projektů GA ČR, FRVŠ, slovenských grantových agentur.
 • Člen redakční rady časopisů Acta Veterinaria (1991-1993), Veterinární medicína (1997-2008).
 • Člen Rady plemenné knihy starokladrubského koně, člen Dozorčí rady NH v Kladrubech n.L. , předseda Dozorčí rady NH 2008 – 2009
 • Člen vědeckých rad: VFU Brno (1990 – dosud), FVL VFU Brno (1990 – 2003, 2010-), FaF VFU Brno (1997-2000), PřF MU Brno (1998 – dosud), UVL Košice, SR (1998-2000), VÚVeL Brno (2002 – dosud), LF MU Brno: (2003 – dosud), Ceitec MU (2009-dosud)
 • Člen dozorčí rady o.p.s. Veterináři bez hranic ČR
 • Člen správní rady Mendelova muzea v Brně

 

Vybrané recentní publikace:

 • Horin P, Smola J, Matiasovic J, Vyskocil M, Lukeszova L, Tomanova K, Kralik P, Glasnak V, Schroffelova D, Knoll A, Sedlinska M, Krenkova L, Jahn P. Polymorphisms in equine immune response genes and their associations with infections. Mammalian Genome15, 2004: 843-850.
 • Vychodilova, L., Matiasovic, J., Horin, P. : Single nucleotide polymorphisms in four functionally related immune response genes in the horse: CD14, TLR4, Ce, and FceR1 alpha. International Journal of Immunogenetics 32, 2005: 277-283.
 • Musilova P., Kubickova S., Vychodilova-Krenkova L., Kralik, P., Matiasovic J., Hubertova D., Rubes, J. Horin P.: Cytogenetic mapping of immunity-related genes in the domestic horse. Animal Genetics 36, 2005: 507-510.
 • Kralik P., Matiasovic J., Horin P.: Genetic evidence for the existence of interleukin-23 and for variation in the interleukin-12 and interleukin-12 receptor genes in the horse. Comparative Biochemistry and Physiology – Part D (Genomics and Proteomics) 1, 2006:179-186.
 • Matiasovic J, Kralik P, Leva L, Faldyna M., Horin, P.: Suppressive subtraction hybridization on stimulated primary horse macrophages. Acta Veterinaria Brno 75, 2006: 337-341.
 • Musilova P., Kubickova S., Zrnova E., Horin P., Vahala J., Rubes J.: Karyotypic relationships among Equus grevyi, Equus burchelli and domestic horse defined using horse chromosome arm-specific probes. Chromosome Research 15, 2007: 807-813.
 • Horin P, Osickova J, Necesankova M, Matiasovic J, Musilova P, Kubickova S, Hubertova D, Vyskocil M, Rubes J.: Single nucleotide polymorphisms of interleukin-1 beta related genes and their associations with infection in the horse. Dev Biol (Basel) 132, 2008: 347-351.
 • Marti E, Gerber V, Wilson AD, Lavoie JP, Horohov D, Crameri R, Lunn DP, Antczak D, Björnsdóttir S, Björnsdóttir TS, Cunningham F, Dérer M, Frey R, Hamza E, Horin P, Heimann M, Kolm-Stark G, Olafsdóttir G, Ramery E, Russell C, Schaffartzik A, Svansson V, Torsteinsdóttir S, Wagner B. Report of the 3rd Havemeyer workshop on allergic diseases of the Horse, Hólar, Iceland, June 2007. Vet Immunol Immunopathol. 126, 2008: 351-361.
 • Janova E, Matiasovic J, Vahala J, Vodicka R, Van Dyk E, Horin P. Polymorphism and selection in the major histocompatibility complex DRA and DQA genes in the family Equidae. Immunogenetics 61, 2009: 513-527.
 • Musilova P, Kubickova S, Horin P, Vodicka R, Rubes J: Karyotypic relationships in Asiatic asses (kulan and kiang) as defined using horse chromosome arm-specific and region-specific probes. Chromosome Res.17, 2009:783-90.
 • Horin P, Sabakova K, Futas J, Vychodilova L, Necesankova M: Immunity-related gene single nucleotide polymorphisms associated with Rhodococcus equi infection in foals. Int. J. Immunogenet. 37, 2010: 67-71. 

Napsat komentář