Požadavky pro akreditaci studijního programu /studijního oboru s výukou v cizím jazyce


platnost od 1. ledna


Ve vztahu k akreditačnímu řízení se v případech, které byly až dosud chápány jako žádosti o rozšíření akreditace stávajícího studijního programu o výuku v cizím jazyce, mění způsob předkládání žádostí: do budoucna (a to i v případě prodlužování platnosti akreditace) bude vytváření ekvivalentů českých studijních programů v cizím jazyce doprovázet i změna názvu programu a oboru z českého na cizojazyčný, takže se bude jednat o novou akreditaci, nebo, v případě již akreditovaného programu s názvem v cizím jazyce, o rozšíření akreditace o nový studijní obor.

Akreditace studijních programů v cizím jazyce tak může mít dvojí podobu:

A)   Žádost o akreditaci studijního programu / oboru v cizím jazyce, který je svou náplní a obsahem totožný se studijním programem a oborem  v češtině

Způsob předkládání žádosti:

Žádost o akreditaci studijního programu / oboru předkládá rektor vysoké školy formou dopisu, v němž se zaručí, že jsou splněny následující požadavky:

1. obsah studijního programu / studijního oboru v cizím jazyce je totožný s příslušným akreditovaným studijním programem /studijním oborem v češtině;

2. jsou zajištěny případné změny ve vnitřních předpisech vysoké školy /fakulty ve vztahu k výuce studijního programu / studijního oboru v cizím jazyce;

3. jsou vytvořeny specifické podmínky pro přijímání ke studiu;

4. je zajištěna odborná praxe v cizím jazyce, pokud je součástí studijního programu;

5. jsou zajištěny zkoušky, státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky v cizím jazyce;

6. bakalářské práce, diplomové práce nebo disertační práce budou v cizím jazyce, včetně zajištění oponentských posudků v cizím jazyce;

7. jsou zajištěny informace o studijních dokladech, evidenci a další administrativě studujících v cizím jazyce;

8. je zajištěno zveřejňování přehledu přednášek v cizím jazyce;

9. přednášející a další vyučující, kteří se budou podílet na zajištění přednášek, seminářů a dalších forem výuky v cizím jazyce jsou vybaveni dostatečnými jazykovými schopnostmi (složili státní jazykovou zkoušku z příslušného cizího jazyka, absolvovali dlouhodobé zahraniční pobyty, přednášejí a aktivně se účastní konferencí v příslušném jazyce apod.);

10. je zajištěno jednání v daném jazyce na studijním oddělení a příslušných odborných útvarech vysoké školy /fakulty (katedry, ústavy apod.);

11. je zajištěn odpovídající software u výpočetní techniky;

12. je zajištěna odborná literatura v daném jazyce.

B)   Navrhovaný cizojazyčný studijní program / obor se liší od studijních programů / oborů akreditovaných v češtině

Způsob předkládání žádosti

Žádost o akreditaci předkládá rektor vysoké školy. Písemná žádost obsahuje stejné náležitosti jako žádost o akreditaci studijních programů / oborů v českém jazyce, včetně výše uvedeného vyjádření rektora o splnění požadavků pro akreditaci studijního programu / oboru v cizím jazyce.

Poznámka:

Výuku v cizím jazyce se myslí výuka v plném rozsahu studijního programu / oboru, nikoliv výuka vybraných jednotlivých předmětů nebo jejich částí v cizím jazyce akreditovaného studijního programu / oboru.

Přílohy:

Napsat komentář