Poslání Akreditační komise


Akreditační komise pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol. K tomuto cíli zejména

  1. hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení,
  2. posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr, a vydává k nim stanovisko.

Akreditační komise vydává stanovisko

  1. k žádostem o akreditaci studijních programů,
  2. k žádostem o oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,
  3. ke zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty veřejné vysoké školy,
  4. k udělení státního souhlasu pro právnickou osobu, která chce působit jako soukromá vysoká škola,
  5. k určení typu vysoké školy.

Akreditační komise má 21 členů, které jmenuje vláda České republiky. Členové Akreditační komise jsou jmenováni na dobu šesti let; jmenováni mohou být nejvýše na dvě funkční období.

Napsat komentář