Informace o vybírání správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola


Informace o vybírání správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola, v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.    

Správní poplatek spojený s každým přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola a stanovený v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jakožto položka 22 e), pevnou částkou se s účinností od 1. září 2016 zvyšuje na 100 000,- Kč a je splatný při přijetí žádosti ministerstvem.

Předložení dokladu o zaplacení správního poplatku je jednou z podmínek přijetí žádosti.

Správní poplatek je možné uhradit na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

  • pro tuzemské platby: 003711 000082 1001, kód banky 0710, konstantní symbol 0379,
  • pro platby ze zahraničí: CZ 770710 0037 1100 0082 1001, BIC (SWIFT) CODE: CNBACZPP,
  • adresa banky: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,
  • variabilní číslo 3012.

Nezaplatí-li poplatník poplatek, ministerstvo zahájené řízení zastaví.

K žádosti je třeba připojit kopii dokladu o zaplacení – kopii výpisu z účtu nebo kopii složenky.Kromě toho je třeba zaslat odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy avízo o zaplacení poplatku (elektronicky na adresu: zdenka.pastorova@msmt.cz nebo faxem na číslo: 234 811 727). 

Napsat komentář