Index FEANI – Evropská federace inženýrských národních asociací


České vysoké školy a jejich fakulty zapsané v Indexu FEANI:

České vysoké učení technické v Praze:

Fakulta dopravní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta stavební
Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci:

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
Fakulta strojní
Fakulta textilní

Univerzita Pardubice:

Fakulta chemicko-technologická
Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita obrany Brno:

Fakulta vojenských technologií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně:

Fakulta technologická

Západočeská univerzita v Plzni:

Fakulta aplikovaných věd
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta hornicko-geologická
Fakulta stavební
Fakulta strojní

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze:

Fakulta chemické technologie
Fakulta chemicko-inženýrská
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta technologie a ochrany prostředí

Vysoké učení technické v Brně:

Fakulta elektrotechniky
Fakulta technologická
Fakulta stavební
Fakulta strojního inženýrství

Napsat komentář