svoboda_bohuslav

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.


předseda pracovní skupiny pro lékařské obory (první funkční období od 2010)

   svoboda_bohuslav                             

Po promoci pracoval v  roce 1967-69 jako sekundární lékař v OÚNZ Příbram. Od roku 1969 do roku 1990 zaměstnán na gynekologicko-porodnické klinice LFH UK a FNKV postupně jako interní aspirant, sekundární lékař, odborný asistent. Od roku 1990-dosud na základě konkurzu jmenován přednostou gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV.

 • V roce 1972 a 1979 složil atestaci I. a II. stupně z oboru. 1987 CSc., 1990 docent pro obor gynekologie a porodnictví.
 • 1986-1987        absolvoval studijní pobyt v Institute Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Milano a získal
                         osvědčení o mezinárodní kvalifikaci WHO onkologický operatér.
 • 1990                člen Akademického senátu 3. LF UK a Akademického senátu UK
 • 1990 -1996       proděkan pro rozvoj 3. LF UK
 • 1992 -1998       prezident České lékařské komory
 • 1991- 1998       statutární zástupce ředitele FNKV
 • 1998                ředitel FNKV
 • 2003 – 2010      děkan 3. LF UK a předseda VR 3. LF UK
 • 2003 – dosud     člen vědecké rady Lékařské fakulty UK Hradec Králové
 • 2003 – 2004      předseda Asociace děkanů lékařských fakult
 • 2003 – dosud     člen Vědecké rady SZÚ
 • 2003 – dosud     člen Vědecké rady ÚPMD
 • 2004 – 2006      člen Vědecké rady ministerstva zdravotnictví
 • 2005 – dosud     člen zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru gynekologie a porodnictví.
 • 2007 – dosud     člen předsednictva České lékařské společnosti JEP
 • 2007 – člen        Vědecké rady IGA MZ ČR
 • 2007 – člen        odborného kolegia ministra zdravotnictví
 • 2009 –               předseda Vědecké rady IGA MZ ČR
 • 2009 – 2010       člen Rady vlády pro výzkum a vývoj
 • 2009 – 2010       předseda Bioetické komise Rady vlády pro výzkum a vývoj
 • 2009 –               člen oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie
 • 2010 – 07           jmenován vládou ČR členem Akreditační komise
                          a předsedou pracovní skupiny pro lékařské obory na šestileté funkční období
 • 2010 –               proděkan, statutární zástupce děkana 3.LF UK
 • 2010 –              člen vědecké rady 3.LF UK            

 

Odborně se specializuje na problematiku onkologické gynekologie se zvláštním zaměřením na nové metody operační léčby a na screening v oblasti karcinomu hrdla děložního, spoluautor zásadní studie o virové etiologii rakoviny hrdla děložního. Byl řešitelem a spoluředitelem řady grantů a publikuje v oblasti gynekologické onkologie v našich i zahraničních časopisech. Zúčastnil se tvorby a dalšího rozvoje nového curricula studia lékařství–problémově orientovaného integrovaného studia. Aktivně vyučuje obor gynekologie a porodnictví, problematiku lékařské etiky a otázky stavovských „lékařských organizací“. 

Napsat komentář