Dohoda o spolupráci s NCPA


 Podpis smlouvy o mezinár. spolupráci

V rámci mezinárodní spolupráce akreditačních agentur zemí střední a východní Evropy podepsali 16. listopadu 2013 předsedkyně Akreditační komise a ředitel ruského Národního centra pro veřejnou akreditaci (NCPA) rámcovou dohodou o spolupráci mezi oběma institucemi. Dohoda mimo jiné umožní zapojení českých odborníků do hodnocení kvality vysokých škol v Rusku.

 

Zasedání ENQA Members' Forum v Praze

Akreditační komise ve dnech 25. – 26. dubna 2013 hostila v Praze ENQA Members' Forum – zasedání Evropské asociace IMG_4852pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA). Jednalo se o první zasedání této nejvýznamnější evropské organizace působící v oblasti zabezpečování kvality vysokých škol v České republice. ENQA, která vznikla v roce 2000, dnes sdružuje téměř čtyřicet akreditačních agentur z evropských zemí se statutem plného členství (včetně Akreditační komise) a dalších čtyřicet agentur se statutem přidruženého členství.

IMG_4882

Zasedání ENQA v Praze se zúčastnilo osmdesát delegátů z 28 zemí. Zahrnovalo jednání výkonného výboru ENQA, valného shromáždění členských akreditačních agentur, odborné workshopy a plenární přednášky a diskuse. Na programu byla mimo jiné problematika metodologie hodnocení excelence na vysokých školách, revize Standardů a směrnic pro zabezpečování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (tzv. ESG) a doplňující volby do výkonného výboru ENQA.

IMG_4867

Vzhledem k významu této události pro vysoké školství v České republice převzal záštitu nad zasedáním předseda České konference rektorů, profesor Václav Hampl. Zasedání se konalo s podporou Akademie múzických umění v Praze a primátora Hlavního města Prahy.

 

 

Závěry ze společného jednání Akreditační komise České republiky a Akreditační komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky


jednání proběhlo ve dnech 13. – 15. června 2012 v Praze

Akreditační komise se shodly, že

 1. je nezbytné věnovat zvláštní pozornost vysokoškolské přípravě budoucích učitelů základních a středních škol. Situace v těchto studijních programech / oborech je v obou zemích mimořádně složitá a dlouhodobá stagnace a neřešení stávajících problémů (koncepčních, obsahových i ekonomických) může mít vážné dopady na vzdělanost nastupujících generací. Akreditační komise doporučují experimentálně ověřit, zda ke zlepšení přípravy budoucích učitelů (zejména druhého stupně základních škol) může přispět studium v akreditovaných pětiletých magisterských studijních programech / oborech,
 2. by měla být rozvinuta hlubší diskuse o kritériích pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Při hodnocení činnosti vysokých škol je třeba se systematicky zaměřovat na posuzování náročnosti stanovených kritérií a správnost jejich aplikace, při akceptovaní všech legislativních daností v této oblasti, 
 3. prohloubí spolupráci při hodnocení činnosti vysokých škol a jejich akreditovaných činností a při posuzování studijních programů / oborů zejména třetího stupně (doktorských), a to například formou výměny odborníků zapojených do činnosti pracovních skupinách nebo formou výměny externích posuzovatelů,
 4. rozvinou hlubší vzájemnou spolupráci při působení v mezinárodních asociacích (ENQA, CEENQA),
 5. výměna zkušeností a příkladů dobré praxe by měla probíhat i mimo oficiální zasedání prostřednictvím sekretariátů obou komisí.

  

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
předsedkyně AK ČR                                     

prof. Ing. Ján Michalík, PhD.
místopředseda AK SR

 

Závěry ze společného jednání Akreditační komise České republiky a Akreditační komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky


28. června – 1. července 2010, Spišská Kapitula

 1. Akreditační komise se dohodly na spolupráci při hodnocení a ověřování způsobilosti uskutečňovat vysokoškolské vzdělávání ve studijních programech, respektive ve studijních oborech, které jsou realizovány vysokými školami se sídlem ve Slovenské republice na území České republiky a vysokými školami se sídlem v České republice na území Slovenské republiky.
  Spolupráce bude probíhat zejména tak, že do příslušných pracovních skupin se jmenují i zástupci partnerské akreditační komise.
 2. Obě akreditační komise považují za nezbytné pro posouzení personálního zabezpečení studijních programů, resp. studijních oborů, výměnu informací o garantech a vyučujících v jednotlivých studijních programech, resp. studijních oborech. Vítají skutečnost, že v obou zemích jsou zřízeny registry garantů a vyučujících. Předpokladem výměny informací je objasnění právních možností takovýchto výměn zejména s ohledem na ochranu osobních údajů.
 3. Obě komise považují za důležité dosáhnout porovnatelné kvality doktorského studia, habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, aby nemohlo být zpochybňováno jejich uskutečňování v jedné či v druhé zemi.
  Akreditační komise se dohodly, že ve vybraných studijních programech a studijních oborech při ověřování způsobilosti doktorského studia, habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem budou vytvářet společné pracovní skupiny.


Obě dvě akreditační komise jsou přesvědčené, že takováto spolupráce napomůže ke zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání v obou zemích a zároveň považují za potřebné minimálně jednou za dva roky vyhodnotit dosažené výsledky.
 

 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.                                                                   prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
         předsedkyně AK ČR                                                                                                předseda AK SR
 

Zastoupení Akreditační komise v mezinárodních organizacích


Akreditační komise je členem následujících mezinárodních organizací:

 • sítě Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Eduction (CEENQA).
  Více informací na: http://www.ceenqa.org/
 • asociace European Network for Quality Assurance in Higher  Education  (ENQA).  
  Více informací na:
  http://www.enqa.eu