Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace.

Aktualizováno 1. 12. 2015 9:17
Napsal Dana Mosazná

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách , § 80(1) Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí.
O B E C N Ě
Musí být plněny Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace  studijních programů a jejich oborů, zveřejněné na webových stránkách Akreditační komise, a to po celou dobu platnosti akreditace.

A) Podmínky Akreditační komise pro případné změny ve studijním programu a jeho studijním oboru bez nutnosti informování, resp. projednání těchto změn v Akreditační komisi

Studijní program nebo jeho studijní obor (dále jen „studijní program“)

1. Změny v obsahu jednotlivých studijních předmětů odpovídají vědeckému vývoji daného oboru a do výuky promítají odborné zkušenosti přednášejících. 

2. Změny v zařazení studijních předmětů nebo jejich částí do studijního plánu splňují podmínku jejich obsahové a časové návaznosti, přitom:

3. Nemění se podmínky pro vytváření studijních plánů v části vymezení období výuky a přípravy na zkoušky a odborných praxí v jednotlivých akademických rocích po standardní dobu studia.

4. Pro distanční, nebo tzv. „kombinovanou“ formu studia se nemění rozsah konzultací, soustředění a dalších způsobů výuky, které se uskutečňují za přítomnosti studenta.

5. Obsahové změny a úpravy nemají vliv na profil absolventa ve vymezení jeho výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností. Změny v možnostech jeho uplatnění a charakteristice zaměstnavatelů odpovídají vývoji daného oboru.

6. Nemění se obecné požadavky na znalosti u státní závěrečné zkoušky. Úprava požadavků na znalosti u státní závěrečné zkoušky musí odpovídat obsahovým změnám v příslušných studijních předmětech.

Zajištění studijního programu

1. Personální změny během platnosti akreditace studijního programu – přednášející nesnižují úroveň zajištění výuky habilitovanými pracovníky podle Standardů Akreditační komise pro příslušný typ studijního programu.

2. Změnám ve studijním programu odpovídá i jejich informační a technické zabezpečení podle Standardů Akreditační komise.

B) Změny ve studijním programu, o kterých musí být předem informována Akreditační komise

Údaje o navrhovaných změnách jsou uvedeny v rozsahu podle vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, resp. podle příslušných formulářů zveřejněných na webových stránkách Akreditační komise. Změny lze uskutečnit až po doporučujícím stanovisku Akreditační komise. 

Akreditační komise posoudí navrhované úpravy a rozhodne, zda pro příslušný studijní program i po těchto změnách bude platit původní akreditace, případně vznese námitky a upozorní žadatele, že původní akreditace by byla navrhovanou změnou ohrožena.

V takovém případě mohou být zásadní změny ve studijním programu spojeny pouze s akreditací nového studijního programu nebo s předložením žádosti o prodloužení akreditace stávajícího studijního programu.

schváleno na zasedání Akreditační komise 12. až 13. září 2006

Přílohy:
Download this file (zmeny_behem_akreditace.pdf)zmeny behem akreditace[ ]138 kB