Ukončení činnosti Akreditační komise


Akreditační komise ke dni 31.8.2016 ukončila svou činnost.


 

Upozornění k ukončení činnosti Akreditační komise a překládání žádostí o akreditaci


Poslední zasedání Akreditační komise před nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách se uskuteční 13. – 15. června 2016. Vzhledem k tomu, že zákon o vysokých školách stanovuje Akreditační komisi 120 denní lhůtu pro posouzení žádosti o akreditaci, bude možné na tomto zasedání stihnout posoudit a projednat žádosti doručené sekretariátu Akreditační komise nejpozději do 15. dubna 2016. Později doručené žádosti o akreditaci budou projednány podle zákona o vysokých školách ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v evropském prostoru vysokého školství

Současná verze standardů a směrnic, jež byla přijata a podepsána minstry školství v Jerevanu v květnu 2015, je klíčovým dokumentem pro zajišťování kvality vysokého školství v evropském prostoru. Základní principy by měly stát u vytváření vnitřního systému zajišťování kvality na jednotlivých vysokoškolských institucích a také aplikovány ze strany Akreditační komise při jejich hodnocení. Tyto principy by také měly být zapracovány do odpovídajících vyhlášek a formulování standardů ze strany MŠMT pro nastavování a posuzování kvality vysokoškolských institucí.

Aby Akreditační komise usnadnila práci s těmito standardy a směrnicemi, předkládá neoficiální překlad těchto standardů a směrnic ve zkrácené verzi a zároveň na svých webových stránkách uvádí plnou verzi v anglickém znění.

Nesouhlas Akreditační komise s postupem MŠMT ve věci návrhu na odejmutí státního souhlasu vysoké škole UJAK


Akreditační komise zaslala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. března 2016 dopis, ve kterém vyjádřila nesouhlas s postupem ministerstva ve věci návrhu na odejmutí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK). Akreditační komise zveřejňuje text tohoto dopisu a spolu s ním také dopis, v němž ministerstvo sdělilo Akreditační komisi, že řízení s UJAK nezahájí.

Stanovisko k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o prodloužení akreditace magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“


Akreditační komise projednala žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijními obory „Speciální pedagogika“ a „Speciální pedagogika – učitelství“ pouze na dostudování stávajících studentů a vydala k ní nesouhlasné stanovisko.

Přílohy:
Download this file (UJAK_stanoviskoAK_09_2015.pdf)Stanovisko AK k UJAK - 09/2015[ ]384 kB

Číst dál: Stanovisko k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o prodloužení akreditace...

Vyjádření expertní skupiny k magisterskému studijnímu programu Speciální pedagogika na UJAK Praha, s.r.o.


Vážené studentky, vážení studenti,

expertní skupina sestavená z odborníků univerzit zajišťujících obory speciální pedagogiky vycházela při posuzování kritérií praxí z materiálů dodaných UJAK. V mnoha případech nebyly v předložených materiálech dohledány příslušné informace o průběhu praxí, školitelích praxí, jejich kvalifikaci atd. (viz stanovená kritéria zveřejněná na webu AK ve Stanovisku AK k žádosti UJAK o akreditaci studijního programu Speciální pedagogika na dostudování stávajících studentů). Žádáme Vás, abyste případná doplnění či zpřesňující materiály nezasílali jednotlivým členům hodnotícího panelu nebo konkrétním osobám, nýbrž vše směřovali na UJAK, která je předá oficiálně expertní skupině pro následné posouzení.

Členové expertní skupiny

 

Stanovisko k situaci studentů na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o.


 

Vyjádření Akreditační komise k přípravě oblastí vzdělávání


 „Oblast vzdělávání“ patří ke klíčovým pojmům novely zákona o vysokých školách a charakteristika oblastí vzdělávání bude zásadní v procesech institucionální akreditace.

Stanovisko Akreditační komise k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. o akreditaci studijního programu Speciální pedagogika na dostudování stávajících studentů


Akreditační komise projednala na svém zasedání č. 2/2015, které se uskutečnilo ve dnech 13. – 15. dubna 2015, žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijními obory „Speciální pedagogika“ a „Speciální pedagogika – učitelství“.

 

Přílohy:
Download this file (UJAK_stanoviskoAK_042015.pdf)Stanovisko AK k UJAK - 04/2015[ ]170 kB

Závěry z jednání zástupců pedagogických fakult a AK k řešení situace na UJAK


Vzhledem k závažné situaci, která nastala v souvislosti s uskutečňováním magisterského studijního programu Speciální pedagogika na UJAK, se sešli zástupci Akreditační komise s vedením pedagogických fakult, které uskutečňují doktorské studijní programy Speciální pedagogiky, aby navrhli řešení, jež by pomohla umožnit dostudování stávajících studentů, zejména studentů 2. ročníku studijního programu.

Návrh na řešení situace studijního oboru Speciální pedagogika - učitelství na UJAK

Návrh na řešení situace vzniklé po zamítnutí žádosti obchodní společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o akreditaci na dostudování stávajících studentů navazujícího magisterského studijního oboru „Speciální pedagogika - učitelství“.

Stanovisko AK k akreditaci Speciální pedagogiky - učitelství na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Stanovisko Akreditační komise k žádosti obchodní společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijním oborem „Speciální pedagogika - učitelství“.

 

Připomínky Akreditační komise k návrhu novely zákona o vysokých školách


AK se zabývala novelou zákona o vysokých školách z pohledu zabezpečování kvality a akreditací.

Dopis Akreditační komise prezidentu republiky ve věci jmenování Martina Putny profesorem


Přílohy:
Download this file (Jmenovani_doc_Putny.pdf)Dopis Akreditační komise prezidentu republiky [Dopis Akreditační komise prezidentu republiky ve věci jmenování Martina Putny profesorem]315 kB

Stanovisko Akreditační komise k návrhu novely zákona o vysokých školách - informace pro reprezentace vysokých škol


Akreditační komise na svém zasedání ve dnech 4. – 6. února 2013 diskutovala o návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na novelu zákona o vysokých školách.

Přílohy:
Download this file (stanovisko AK.pdf)Stanovisko AK k novele zákona[ ]239 kB

Rekapitulace průběhu řízení k prodloužení akreditace magisterského programu na ZČU v Plzni


Vzhledem k opakovaným dotazům veřejnosti a sdělovacích prostředků k současné situaci na Fakultě právnické Západočeské univerzitě v Plzni a postavení studentů magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ stručně rekapitulujeme průběh akreditačního řízení od října 2011 do července 2012.

Přílohy:
Download this file (VyvojPlzen_072012.pdf)VyvojPlzen_072012.pdf[ ]207 kB

Usnesení vlády ČR č. 506 ze dne 4. července 2012 o jmenování členů Akreditační komise


Přílohy:
Download this file (Usneseni_vlady_506_072012.pdf)Usneseni_vlady_506_072012.pdf[ ]26 kB

Vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství k rozhodnutí ministra Dobeše ve věci plzeňských práv


Vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství k rozhodnutí ministra Dobeše ve věci plzeňských práv

Přílohy:
Download this file (Vyjadreni_NSZ_07_2012_konecne.pdf)Vyjadreni_NSZ_07_2012_konecne.pdf[ ]280 kB

Stanovisko k žádosti Západočeské univerzity v Plzni


Stanovisko k žádosti Západočeské univerzity v Plzni o akreditaci studijního programu „Právo a právní věda“

Ocenění předsedkyně Akreditační komise


Nadace Charty 77 ve čtvrtek 17. května 2012 slavnostně předala prof. Vladimíře Dvořákové Cenu Františka Kriegla za rok 2012. Vladimíra Dvořáková obdržela toto ocenění za příkladné občanské postoje a občanskou statečnost, kterou prokazuje zejména v poslední době ve funkci předsedkyně Akreditační komise.

Cena Františka Kriegla je udělována každoročně od roku 1987 na paměť československého politika Františka Kriegla.

Podnět nejvyššímu státnímu zástupci ve věci rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace pro FP ZČU v Plzni


Podnět členů Akreditační komise k podání žaloby ve veřejném zájmu proti rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 9. března 2012 vydanému pod č. j. MSMT-9572/2010-37 dle ust. § 66 odst. 2 soudního řádu správního

Přílohy:
Download this file (podnet_AK_NSZ_03_2012.pdf)podnět AK NSZ[ ]137 kB

Vyjádření Akreditační komise k rozhodnutí MŠMT


Přílohy:
Download this file (akreditaceprotest.pdf)Akreditace ZCU FPr protest AK[ ]188 kB

Stanovisko Akreditační komise ze dne 6. března 2012 k žádosti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické, vydané na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Stanovisko Akreditační komise ze dne 6. března 2012 vydané na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. února 2012, které vyzvalo Akreditační komisi, aby uskutečnila nové jednání k vydání stanoviska Akreditační komise k žádosti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické, o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ 

Přílohy:
Download this file (Stanovisko_FPrZCU_Plzen_03_12.pdf)Stanovisko FPr ZČU Plzeň 03/2012[ ]252 kB

Stanovisko k „Vyjádření ministra Dobeše k mediálním výstupům předsedkyně Akreditační komise"


Stanovisko k „Vyjádření ministra Dobeše k mediálním výstupům předsedkyně Akreditační komise"

Akreditační komise nesděluje výsledky správních řízení vedených MŠMT ani nekomentuje jejich průběh, avšak informuje o závěrech svých jednání a o svých stanoviscích. Povinnost zveřejňovat výsledky hodnocení činnosti vysokých škol a kvality jejich akreditovaných činností a zdůvodňovat stanoviska týkající se akreditací je pro Akreditační komisi přímo zakotvena v zákoně o vysokých školách. Stanoviska a návrhy Akreditační komise jsou zveřejňovány především formou zápisu ze zasedání Akreditační komise. Samostatné tiskové zprávy Akreditační komise vydává k případům, které jsou pro svou závažnost a společenskou významnost podrobně sledovány médii a odbornou veřejností, tak aby oficiální stanovisko bylo známo co nejdříve a aby se zabránilo případným spekulacím.

Tisková zpráva Akreditační komise k Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni


Tisková zpráva Akreditační komise k Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Akreditační komise projednala na svém zasedání ve dnech 30. ledna – 1. února 2012 žádost Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ a přijala následující závěry:

Přestože Akreditační komise opakovaně upozorňovala na přetrvávající závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu, nedošlo na Fakultě právnické ke zlepšení stavu, nebo alespoň k vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj v blízké budoucnosti. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni nedokázala vytvořit stabilní jádro vlastních akademických pracovníků s odpovídající kvalifikací a odbornou činností. Za poslední období se personální situace ještě výrazně zhoršila. Současná podoba personálního zabezpečení nevytváří podmínky pro kvalitní vzdělávací činnost v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“ a předpoklad pro rozvoj fakulty. 

Za daných okolností Akreditační komise nepovažuje další uskutečňování magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni za akceptovatelné, nicméně s ohledem na stávající studenty souhlasí s prodloužením platnosti akreditace na dobu do 31. října 2012, tak aby Západočeská univerzita v Plzni mohla naplnit povinnost vyplývající z § 80 odst. 4 zákona o vysokých školách: „Vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole“. 

Akreditační komise současně trvá na svém návrhu z června 2011 na omezení akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, o němž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doposud nerozhodlo.

V Benešově 1. února 2012

 

Přílohy:
Download this file (PrF_ZU_Plzen_zprava_02_12.pdf)PrF ZU v Plzni - TiskZpráva 02-12[ ]168 kB

Prohlášení Akreditační komise k článku „Vyjádření MŠMT k mediálnímu nátlaku při rozhodování o akreditacích“


Prohlášení Akreditační komise k článku „Vyjádření MŠMT k mediálnímu nátlaku při rozhodování o akreditacích“

Akreditační komise je instituce, která působí ve veřejném zájmu; ve své činnosti se vždy řídila zákonem a pocitem zodpovědnosti vůči veřejnému zájmu. Všechny závěry a doporučení zveřejňuje, a jsou tak k dispozici. Akreditační komise nemedializuje případy, činí tak novináři, kteří si kladou otázku, proč ministerstvo zamítá či nereaguje na návrhy Akreditační komise ve vztahu k některým vysokým školám, kde byly zjištěny závažné nedostatky při uskutečňování studijních programů.  Veřejnost má právo znát odpovědi na tyto otázky, bez ohledu na to, že jsou ministerstvu nepříjemné. Proč ministerstvo zvažovalo šest měsíců, zda odebrat akreditaci vysoké škole, která nedokázala doložit studijní dokumentaci absolventů studia na pobočce na Ukrajině, kteří magisterský titul získali za jeden semestr studia; nedokázala doložit, jaké předměty a za jakých podmínek byly těmto studentům uznány, kde, jak a před jakou komisí probíhaly státní závěrečné zkoušky, jak probíhaly obhajoby; nedokázala doložit studijní dokumentaci cca 70 maďarských studentů údajně studujících v češtině. Pochybení, kterých bylo nalezeno mnoho, jsou zveřejněna na webových stránkách Akreditační komise. Přijetí rychlých opatření ze strany ministerstva by nebránilo dalšímu prověřování skutečností, spíše naopak. Je proti veřejnému zájmu, aby novináři hledali odpovědi na tyto otázky?  

Přirovnání současné situace k situaci v 50. letech minulého století znamená nejen hlubokou urážku obětí té doby, ale též lze chápat jako zpochybnění základních svobod, zejména práva na informace. Politici a úředníci mají povinnost se veřejnosti zodpovídat, stejně tak i Akreditační komise. Akreditační komise tak činí, svá stanoviska i se zdůvodněním zveřejňuje a na dotazy médií v souladu se zákonem odpovídá.

26. října 2011

Stanovisko Akreditační komise ke kontrolní zprávě Fakulty právnické ZČU v Plzni


červen 2011

Stanovisko Akreditační komise k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zamítnutí návrhu na omezení akreditace studijních programů uskutečňovaných Univerzitou Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.


Stanovisko

k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zamítnutí návrhu na omezení akreditace studijních programů uskutečňovaných Univerzitou Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Akreditační komise nesouhlasí s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo), kterým se zamítá její návrh vydaný v souladu s § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách na omezení akreditace u doktorského studijního programu „Speciální pedagogika“ a navazujícího magisterského studijního programu „Pedagogika“ se studijním oborem „Andragogika“ uskutečňovaných Univerzitou Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. (dále jen Vysoká škola), neboť toto rozhodnutí ministerstva považuje za věcně nesprávné, nedůvodné a vydané v rozporu se zákonem o vysokých školách. Má současně za to, že rozhodnutí bylo vydáno ve výrazném rozporu s veřejným zájmem a principem legitimního očekávání, podle kterého má být v obdobných případech rozhodováno obdobným způsobem.

Přílohy:
Download this file (UJAK-stanoviskoAK_04_2011.pdf)UJAK_stanovisko_AK[ ]211 kB

Číst dál: Stanovisko Akreditační komise k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o...

Stanovisko Akreditační komise k podezření na uskutečňování vzdělávací činnosti mimo akreditované studijní programy na Bankovním institutu Vysoké škole, a.s.


Stanovisko Akreditační komise

k podezření na uskutečňování vzdělávací činnosti mimo akreditované studijní programy na Bankovním institutu Vysoké škole, a.s.

Akreditační komise zahájila na svém lednovém zasedání hodnocení Bankovního institutu Vysoké školy, a.s. (dále jen Vysoká škola). V první fázi hodnocení si vyžádala rozvrhy hodin na letní semestr akademického roku 2010/2011 všech pracovišť, na nichž Vysoká škola realizuje vzdělávací činnost ve studijních programech, a dne 17. března 2011 uskutečnila návštěvu účelové pracovní skupiny Akreditační komise v sídle Vysoké školy v Praze. Jak bylo vedení školy předem upozorněno, návštěva se soustředila na vnitřní předpisy, organizaci studia a evidenci studijních výsledků.

Přílohy:
Download this file (BIVS-stanoviskoAK_04_2011.pdf)stanovisko_AK_k_BIVŠ[ ]344 kB

Číst dál: Stanovisko Akreditační komise k podezření na uskutečňování vzdělávací činnosti mimo akreditované...