Upozornění vysokým školám - elektronická verze žádosti


Předkládání žádostí o akreditaci v elektronické podobě

Akreditační komise upozorňuje na stále se opakující problémy, které vznikají při posuzování žádostí o akreditaci předložených na elektronickém nosiči (CD) v nevhodné struktuře nebo formátu (mnoho souborů v několika adresářích, složky, které obsahují spoustu dalších podsložek a tím pádem složité vyhledávání potřebných informací).

Akreditační komise požaduje, aby verze žádosti předkládaná na pevném elektronickém nosiči byla formálně uspořádána s ohledem na maximální přehlednost a vstřícnost k posuzovatelům, ve struktuře a obsahu, které odpovídají tištěné formě. V optimální podobě má jeden soubor reprezentovat jeden studijní program nebo jeden studijní obor v případě, že se program dělí na obory. Názvy souborů by neměly být příliš dlouhé a neměly by obsahovat diakritiku. AK preferuje, aby žádosti byly předkládány ve formátu .pdf. Maximální velikost jednoho souboru je 50 MB.

Bakalářské a magisterské studijní programy - náležitosti žádosti o akreditace, jejich rozšíření a prodloužení platnosti

 


Doporučená forma žádostí o akreditace bakalářských/magisterských studijních programů - komentář a formuláře


Doktorské studijní programy - náležitosti žádosti o akreditace, jejich rozšíření a prodloužení platnosti


Forma žádostí o akreditace doktorských studijních programů - komentář a formuláře - platné od dubna 2014


Metodická pomůcka


Metodická pomůcka pro zpracování části žádosti o udělení státního souhlasu - bakalářský nebo magisterský studijní program.


Struktura anotace žádosti o udělení státního souhlasu


Dokument je ke stažení pouze ve formátu Microsoft Excel.
Přílohy:
Download this file (anotace_zadosti_stat_souhl.xls)anotace zadosti[ ]21 kB

Informace o vybírání správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola


Informace o vybírání správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola, v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.    

Správní poplatek spojený s každým přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola a stanovený v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jakožto položka 22 e), pevnou částkou se s účinností od 1. září 2016 zvyšuje na 100 000,- Kč a je splatný při přijetí žádosti ministerstvem.

Předložení dokladu o zaplacení správního poplatku je jednou z podmínek přijetí žádosti.

Správní poplatek je možné uhradit na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 • pro tuzemské platby: 003711 000082 1001, kód banky 0710, konstantní symbol 0379,
 • pro platby ze zahraničí: CZ 770710 0037 1100 0082 1001, BIC (SWIFT) CODE: CNBACZPP,
 • adresa banky: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,
 • variabilní číslo 3012.

Nezaplatí-li poplatník poplatek, ministerstvo zahájené řízení zastaví.

K žádosti je třeba připojit kopii dokladu o zaplacení - kopii výpisu z účtu nebo kopii složenky.Kromě toho je třeba zaslat odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy avízo o zaplacení poplatku (elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo faxem na číslo: 234 811 727). 

Akreditace studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou


schváleno na zasedání Akreditační komise 12. až 13. září 2006
Přílohy:
Download this file (CZ_joint_degrees.pdf)CZ_joint_degrees.pdf[ ]262 kB

Zpřesňující požadavky pro akreditaci studijních programů zaměřených na přípravu k výkonu regulovaného povolání


Požadavky k žádostem o akreditaci studijních programů zdravotnického zaměření 
Přílohy:
Download this file (pozadavky_zdrav_regul_sp.doc)pozadavky zdrav regul sp[ ]36 kB

Požadavky k žádostem o akreditaci studijních programů zdravotnického zaměření


Součástí žádosti o udělení / rozšíření / prodloužení platnosti akreditace studijního programu zdravotnického zaměření je též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání.

Týká se zejména bakalářských a magisterských studijních programů:

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
 • Farmacie
 • Ošetřovatelství
 • Rehabilitace
 • Specializace ve zdravotnictví
 • Veřejné zdravotnictví
 • Zdravotnická bioanalytika
 • a všech dalších studijních programů a jejich oborů, u nichž se předpokládá, že absolventi budou vykonávat zdravotnické povolání.

Zásady:

1)     O vydání stanoviska Ministerstva zdravotnictví je třeba žádat před podáním žádosti o akreditaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2)     Obsah žádosti o akreditaci zaslané na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy musí odpovídat obsahu žádosti, pro kterou Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko.

3)     Protože studijní program prochází obvykle v rámci řízení na Ministerstvu zdravotnictví řadou změn, které zasahují do nabídky předmětů, jejich anotací i profilu absolventa, je nevhodné souběžné předkládání materiálů na obě ministerstva.

4)     V případě prodlužování platnosti akreditace je třeba o stanovisko žádat v dostatečném předstihu, neboť absence stanoviska akreditační řízení zpožďuje a ohrožuje včasnou reakreditaci studijního programu.

 
[1] V souladu s § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů


Žádost o prodloužení platnosti akreditace pouze na dostudování stávajících studentů formou dopisu rektora vysoké školy musí obsahovat následující náležitosti.